VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Basics of Lexicology
Název česky Základy lexikologie
Autoři VOGEL, Radek.
Vydání 1. dotisk 2. vydání. Brno, 97 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7154-4
Klíčová slova česky lexikologie, slovo, pojmenování, lexém, slovní zásoba, slovotvorba, jazykový znak, forma, význam, slovní druhy, regionální varianty, vývoj slovní zásoby
Klíčová slova anglicky lexicology, word, naming unit, lexeme, word-stock, vocabulary, lexicon, word formation, linguistic sign, form, meaning, word classes, regional varieties, development of word-stock
Štítky OC PDF MU
Změnil Změnil: Bc. Jiří Hotárek, učo 235101. Změněno: 22. 1. 2020 12:09.
Anotace
The textbook Basics of Lexicology represents a concise guide to the basics of lexicological theory, with addition of exercises and a key to solution. The publication is intended to be used particularly by students of English at the Faculty of Education and its composition reflects the syllabus of a semestral course. The English word-stock is described in a logical order, starting from the concept of linguistic sign, types and shifts of meaning, proceeding to word formation processes, semantic relations between lexical units, properties of individual word classes, and finishing by chapters on regional/national varieties of English and on the historical development of its lexicon.
Anotace česky
Skriptum Basics of Lexicology je stručným průvodcem základní lexikologickou teorií, která je doplněna o praktická cvičení s klíčem k řešení. Publikace je určena zejména studentům anglistiky na pedagogické fakultě a její členění do kapitol odráží uspořádání semestrálního kurzu. Slovní zásoba angličtiny je popsána v logickém sledu od jazykového znaku, druhů a změn významu, přes slovotvorné procesy, vztahy mezi lexikálními jednotkami, vlastnosti jednotlivých slovních druhů až po kapitoly o regionálních variantách angličtiny a historickém vývoji jejího lexika.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2022 07:36