ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování
Název anglicky How teachers learn. Professional development as a way to dialogic teaching
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 325 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8462-9
Klíčová slova anglicky dialogic teaching; educational communication; teacher professional development
Štítky Munipress, munipress-propagace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 3. 3. 2017 15:49.
Anotace
Kniha prezentuje výsledky akčního výzkumu, jehož cílem bylo zavést dialogické vyučování do výuky na druhém stupni základní školy a zavádění změny systematicky zkoumat. Monografii otevírají dvě teoretické kapitoly. První přibližuje ústřední koncept dialogického vyučování jakožto komunikačního uspořádání výuky, jehož cílem je podněcovat myšlení žáků a prohlubovat jejich porozumění výukovému obsahu. Druhá pojednává o tom, jakým způsobem se učitelé mohou v rámci profesního rozvoje učit proměňovat svoji práci, a to za pomoci videonahrávek vlastní výuky, jejich následné analýzy a reflexe. Těžištěm knihy je výzkumné šetření, v jehož centru stál rozvojový program pro učitele, skládající se ze složky teoretické, zkušenostní a reflektivní. Ve třech kapitolách představujících výsledky výzkumu nejprve ukazujeme, nakolik se učitelům povedlo prosadit změnu a jak ji jejich žáci vnímali. Posléze prostřednictvím mozaiky příběhů učitelů popisujeme přechod od klasického vyučování k vyučování dialogickému a dokumentujeme nejen to, jak se učitelé vyrovnávali se zažitými způsoby svého jednání a s potenciálními problémy, které jim v realizaci dialogického vyučování bránily, ale také ukazujeme schopnosti učitelů reflektovat vlastní výuku. Sedmero kazuistik uzavírá syntéza, která vypovídá zejména o tom, jak obtížné je změnit vlastní jednání, zvláště má-li jít o komplexní a hlubokou proměnu.
Anotace anglicky
The book presents the results of an action research project which aimed to implement dialogic teaching at lower secondary schools and systematically researched subsequent changes. The monograph opens with two theoretical chapters. The first introduces the key concept of dialogic teaching as a mode of communication which organizes teaching with the aim of stimulating students’ thinking and deepening their understanding of taught content. The second chapter discusses how teachers can change their teaching within further professional development and with the help of video-recorded classes they have taught, their analyses, and their reflections. The focal point of the book is a research project with a professional development course for teachers which consisted of theoretical, experiential, and reflective parts. Therefore, three chapters discuss the course’s results which demonstrate the degree to which teachers were able to manifest changes in their teaching and how these changes were perceived by their students. Through a mosaic of seven case studies, we are shown how the teachers involved transitioned from classic teaching to dialogic teaching, how they dealt with their past habitual patterns of behavior and potential problems which impeded them from fully implementing dialogic teaching, and their ability to reflect on their own teaching. The book concludes with a synthesis, which mainly discusses how difficult it is to change one’s own behavior, especially if the change is very complex and deep.
Návaznosti
GA13-23578S, projekt VaVNázev: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 05:09