SEDLÁKOVÁ, Markéta. Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín, 2018, roč. 6, č. 1, s. 71-88. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2018.06.01.05.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince
Název česky Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince
Název anglicky Experience from abroad as a stimulator of the transformation of an individual's identity
Autoři SEDLÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální pedagogika | Social Education, Zlín, 2018, 1805-8825.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00102589
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.05
Klíčová slova česky identita; diskurzivní analýza; sebereflexe; sociální norma; osobnostní rozvoj; interkulturní inteligence; sociální pedagogika; sociální praktiky; každodenní zkušenost
Klíčová slova anglicky identity; discourse analysis; self-reflection; social norm; personality development; intercultural intelligence; social pedagogy; social practices; everyday experience
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D., učo 252937. Změněno: 25. 3. 2019 20:28.
Anotace
Text pojednává o potenciálu transformace identity jedince prostřednictvím dlouhodobějšího pobytu v zahraničí. Každodennost vědění, které produkujeme a recipujeme, je vázán na konkrétní sociální kontexty. Jejich dočasná proměna je zdrojem přehodnocení (za)žitých struktur a prostorem pro rozvoj a sebereflexi. Kulturní a sociální normy sociální reality jednotlivců mohou zřetelněji vystoupit v momentu ztráty kontaktu s jejich přirozeným prostředím. Odlišné jazykové rozhraní přináší nové sítě významů a typizací. Z hlediska osobnostního rozvoje a celoživotního učení se jedná o proces konstituce identity, který demonstrujeme za pomoci využití diskurzivní analýzy. V obecném měřítku studie směřuje k podpoře diverzity jako zdroje ve vzdělávání a možnostem tréninku interkulturní inteligence.
Anotace anglicky
The text discusses the potential of a transformation of an individual's identity through long-term residence abroad. The everyday knowledge we produce and receive is connected to specific social contexts. Their temporary transformation is a source of reassessment of the structure and the space for selfreflection. The cultural and social norms of the social reality of individuals can be more expressive when they lose contact with their natural environment. Different language interfaces bring new networks of meanings and typing. From the point of view of personality development and lifelong learning, this is a process of constitution of identity, which we demonstrate through the use of discourse analysis. The general goal of this study is to promote diversity as a resource in education and the potential of intercultural intelligence training.
Návaznosti
MUNI/A/1042/2017, interní kód MUNázev: Sociálně pedagogický aspekt ve výzkumu (Akronym: VyZsocpeD)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 11:00