ČEŠKOVÁ, Eva a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Kognitivní dysfunkce u deprese. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, roč. 62, č. 4, s. 396-404. ISSN 0009-062X. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kognitivní dysfunkce u deprese
Název česky Kognitivní dysfunkce u deprese
Název anglicky Cognitive dysfunction in depression
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2018, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30215 Psychiatry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.333
Kód RIV RIV/00216224:14740/18:00104081
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
UT WoS 000442501800006
Klíčová slova česky kognitivní psychologie; deprese; kognitivní dysfunkce
Klíčová slova anglicky cognitive psychology; depression; cognitive dysfunction
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Změněno: 15. 2. 2020 15:45.
Anotace
Kognitivní dysfunkce patří k základním příznakům deprese. Má nepochybně význam pro fungování v denním životě, negativně ovlivňuje kvalitu života, návrat do práce a práceschopnost. Nálezy ukazují na mírné postižení více kognitivních domén. Některé komponenty kognitivní dysfunkce mohou souviset se závažností symptomů deprese. Pacienti s depresivní poruchou vykazují obecně nižší celkovou kognitivní výkonnost, což předpokládá globální difuzní postižení kognice. Dle jiné hypotézy je depresivní porucha spojena s výraznější poruchou specifických kognitivních domén, nejvíce exekutivních funkcí a pamětí. Kognitivní dysfunkce se vyskytuje v akutní depresi a může přetrvávat i v remisi. Redukce příznaků u deprese není následována kognitivním zlepšení odpovídajícího stupně. Kognitivní porucha se horší s každou další epizodou a porucha v nesymptomatické fázi souvisí s řadou předchozích epizod. Kognitivní deficit je u schizofrenní, bipolární a depresivní poruchy kvalitativně podobný, avšak rozdíly jsou v závažnosti. Nejvýraznější postižení je v sestupném pořadí u schizofrenní, bipolární a depresivní poruchy. Nejčastěji užívané screeningové nástroje pro měření kognitivní dysfunkce u ostatních psychických poruch, hlavně demence, nejsou dostačující pro stanovení mírné kognitivní poruchy u deprese. Pacientovo subjektivní vnímání kognitivní dysfunkce nesouvisí vždy s výkonem v objektivních neuropsychologických testech. Dnes již byly vyvinuty kognitivní baterie specifické pro afektivní poruchy. Slibný se jeví THINC-it, screeningový nástroj zahrnující objektivní i subjektivní a měření kognitivních funkcí. Je již volně dostupný a aplikovatelný pomocí tabletů nebo počítače.
Anotace anglicky
Cognitive dysfunction is a core component of depressive disorder. Cognitive impairments impact on patient functioning and negatively influence quality of life, return to work and ability to perform adequately at work. The findings show a mild impairment of more cognitive domains. Some of the cognitive deficits may be associated with the severity of psychopathological symptoms of depression. Patients with depressive disorder show a lower global cognitive performance, which means a global diffusion impairment of cognition. According to another hypothesis the depressive disorder is associated with a more pronounced impairment of specific cognitive domains, mostly with impairment of executive and memory functions. Cognitive dysfunction occurs in acute depression and can persist into remission. The alleviation of affective symptoms is often not paralleled by an equal improvement of cognition. With every episode there is a decrease in cognitive function and that inter-episode cognitive function is related to the number of previous episodes. Cognitive deficits are qualitatively similar in schizophrenia and bipolar and unipolar depression However, the severity of impairment differs between these disorders, with the most severe deficits seen in patients with schizophrenia, followed by bipolar disorder, and the least severe deficits noted in individuals with depressive disorder. The mostly used screening tools for measuring cognitive dysfunction in other psychiatric disorders, especially dementia, are not sufficiently sensitive to detect cognitive dysfunction in depression. Further, patient's subjective experience of cognitive dysfunction is not always related to performance on objective neuropsychological measures. Nowadays cognitive batteries more specific to affective disorders have been developed. A promising screening tool is the THINC-it, which includes subjective and objective measures of cognitive function. The THINC-it is yet free downloadable and easily used by tablets and laptops.
Návaznosti
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 12. 4. 2024 23:30