HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Modified Prüfer angle and conditional oscillation of perturbed linear and half-linear differential equations. Applied Mathematics and Computation, New York: ELSEVIER SCIENCE INC, 2019, roč. 361, NOV 15 2019, s. 788-809. ISSN 0096-3003. doi:10.1016/j.amc.2019.06.027.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modified Prüfer angle and conditional oscillation of perturbed linear and half-linear differential equations
Název česky Modifikovaný Prüferův úhel a podmíněná oscilace perturbovaných lineárních a pololineárních diferenciálních rovnic
Autoři HASIL, Petr (203 Česká republika, domácí) a Michal VESELÝ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Applied Mathematics and Computation, New York, ELSEVIER SCIENCE INC, 2019, 0096-3003.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 3.472
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107475
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.06.027
UT WoS 000474545500065
Klíčová slova česky pololineární rovnice; podmíněná oscilace; oscilační konstanta; Riccatiho rovnice; p-laplasián; Prüferův úhel
Klíčová slova anglicky Half-linear equations; Conditional oscillation; Oscillation constant; Riccati equation; p-Laplacian; Prüfer angle
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D., učo 63750. Změněno: 17. 4. 2020 01:18.
Anotace
The research and results described in this paper belong to the qualitative theory of differential equations (more precisely, the partial differential equations with the one-dimensional p-Laplacian). Using a method whose core is formed by the Prüfer technique, we identify a borderline case between oscillatory and non-oscillatory equations. Moreover, we are able to decide whether the studied equations are oscillatory or not even in the so-called critical (i.e., the borderline) case. The advantage of our approach is the fact that we obtain new and strong results for linear and half-linear equations (i.e., the equations with the one-dimensional p-Laplacian) at the same time. In addition, we are able to work with equations whose coefficients are non-constant and non-periodic. The novelty of our results is documented by examples and corollaries.
Anotace česky
Výzkum a výsledky popsané v tomto článku náleží do kvalitativní teorie diferenciálních rovnic (přesněji, parciálních diferenciálních rovnic s jednodimenzionálním p-laplasiánem). Pomocí metody, jejíž jádro je dáno Prüferovou metodou, je identifikován hraniční případ mezi oscilatorickými a neoscilatorickými rovnicemi. Navíc je možné rozhodnout, zda studované rovnice jsou či nejsou oscilatorické dokonce v tzv. kritickém (tj. hraničním) případě. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že jsou získány nové a silné výsledky současně pro lineární i pololineární rovnice (tj. rovnice s jednodimenzionálním p-laplasiánem). Kromě toho lze pracovat s rovnicemi, jejichž koeficienty jsou nekonstantní a neperiodické. Novost výsledků je doložena příklady a důsledky.
Návaznosti
GA17-03224S, projekt VaVNázev: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 15:43