VRZAL, Miroslav. Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství. Religio : revue pro religionistiku, Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 1, s. 69-98. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství
Název anglicky Spiritual crisis as a result of academic socialization into the scientific study of religions
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Česká společnost pro religionistiku o.s. 2019, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky academic socialization; Religious Studies; social constructivism; identity; spiritual/religious identity; rationalization; disenchantment; spiritual crisis; secular; post-secular
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D., učo 178603. Změněno: 19. 1. 2020 22:42.
Anotace
Článek se zaměřuje na individuální duchovní krizi jedné studentky religionistiky jakožto na případovou studii tenze mezi studiem tohoto oboru a osobní náboženskou/spirituální identitou. Religionistika je z perspektivy sociálního konstruktivismu nahlížena jako specifický subsvět s vlastním věděním a pravidly, která jsou internalizována studenty během jejich akademického socializačního procesu. Jak text argumentuje, akademická socializace do studia religionistiky má také významný vliv na konstrukci vlastní náboženské/spirituální identity studujících. Analýza ukazuje, že spirituální krize byla stimulována těmito faktory: 1) dezintegrací duchovní brikoláže ve vztahu s nabývaným religionistickým věděním; 2) internalizací vědecké racionalizace náboženství a odkouzlením v každodenním životě; a 3) sekularizací religionistické identity studentů a privatizací jejich náboženské/spirituální identity. Ke snížení tenze text, inspirován konceptem racionální debaty ve veřejném institucionálním prostoru Jürgena Habermase, navrhuje posun od sekulární akademické socializace k post-sekulární akademické socializaci. To znamená integraci náboženských/spirituálních identit do akademického socializačního procesu a posun od weberovského pojetí objektivity k laturovskému pojetí vzhledem k ideálně-typické konstrukci vědce v subsvětě religionistiky.
Anotace anglicky
The article is focused on the individual spiritual crisis of one Religious Studies student as a case study of the tension between this field of study and one's own religious/spiritual identity. From a social constructivist perspective, Religious Studies is seen as a specific subworld with its own knowledge and rules which are internalized by students during their academic socialization process. As the text argues, academic socialization into Religious Studies also has a significant impact on the students' construction of their religious/spiritual identity. The analysis shows that spiritual crisis was stimulated by these factors: 1) the disintegration of the spiritual bricolage in relationship to the knowledge gained in Religious Studies; 2) the internalization of the scientific rationalization of religions and disenchantment in everyday life; and 3) the secularization of the Religious Studies students' identity and the privatization of their personal religious/spiritual identity. To decrease this tension, the text, inspired by Jürgen Habermas' conception of rational discussion in the public institutional space, proposes a shift from secular academic socialization to post-secular academic socialization. This means the direct integration of religious/spiritual identities into the academic socialization process and a shift from the Weberian conception of objectivity to the Latourian one regarding the ideal-typical construction of the scholar in the Religious Studies subworld.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2020 19:37