KRSIČKA, Daniel, Karel PANČOCHA a Ivana TRELLOVÁ. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 1, s. 34-47. ISSN 2585-7363.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra
Název anglicky The Importance of Parent Training in a Case Study of Behavioral Intervention of Problem Behavior in a Three-Year-Old Girl with Autism Spectrum Disorder
Autoři KRSIČKA, Daniel (203 Česká republika), Karel PANČOCHA (203 Česká republika, garant, domácí) a Ivana TRELLOVÁ (703 Slovensko).
Vydání Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 2585-7363.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/20:00115495
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky poruchy autistického spektra; problémové chování; behaviorální intervence; edukace rodičů
Klíčová slova anglicky utism spectrum disorders; problem behavior; behavioral intervention; parent training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Změněno: 17. 4. 2021 22:00.
Anotace
Problémové chování se vyskytuje poměrně často u osob s narušeným vývojem verbálního chování. Behaviorální technologie přináší řadu efektivních postupů pro systematickou redukci problémového chování a tvorbu nových dovedností, které plní stejnou funkci. Klíčovou roli v intervenci hrají věk při zahájení intervence, celková časová dotace, integrita postupů a odbornost. Dostupnost profesionálních behaviorálně analytických služeb je v České i Slovenské republice aktuálně velice omezená a počet osob indikovatelných k intervenci mnohonásobně převyšuje počet osob, které by ji dokázaly poskytnout. Pro úspěšnou intervenci v oblasti problémového chování je nezbytné vytvořit podmínky umožňující konzistentní přístup. V naší kazuistice jsme se zaměřili na případ edukace rodičů pro intervenci problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra a vývojovým opožděním. Zde diskutujeme vývoj intervence a hodnotíme zdroje investované do tohoto přístupu s ohledem na aktuální účinnost intervence i dlouhodobou udržitelnost výsledků.
Anotace anglicky
Problem behavior occurs often in individuals with impaired development of verbal behavior. Behavioral technologies bring many effective procedures for systematic reduction of problem behavior and create new functional skills leading to the same results. The key roles in intervention play the age when the intervention is started, the overall time available, the integrity of procedures and the expertise. Availability of professional behavior-analytical services in the Czech and Slovak Republics is currently limited, and the number of people indicated for interventions has outnumbered the number of people who would help them. For successful intervention of problem behavior, it is possible to establish conditions allowing a satisfactory approach. In our case report we have focused on education of parents for intervention of problem behavior in three-year-old girl with autism spectrum disorder and developmental delay. Here we report development of the intervention and assess resources invested into this approach with a view to the current effectiveness of the intervention and the long- term sustainability of results.
Návaznosti
MUNI/A/1445/2019, interní kód MUNázev: Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 04:01