BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie a Vladimír VAŠKŮ. Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů. In Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2. Praha: Tigis, 2004. s. 58-58, 1 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nový častý polymorfismu 17654 C/T v genu pro trankripční represorový onkoprotein Gfi-1 u kožních T-lymfomů
Název anglicky New 3´-UTR mutation in Gfi-1 gene is associated with cutaneous T-cell lymphoma
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie (203 Česká republika, garant) a Vladimír VAŠKŮ (203 Česká republika).
Vydání Praha, Sborník XXI. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno, 2004, supp 2, od s. 58-58, 1 s. 2004.
Nakladatel Tigis
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00021719
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky gene; Gfi-1; cutaneous T-cell lymphoma
Štítky cutaneous T-cell lymphoma, gene, Gfi-1
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 1. 11. 2006 17:03.
Anotace
Úvod: Gfi-1 kóduje transkripční represorový onkoprotein, původně i dentifikovaný inzerční mutagenezou s užitím retrovirových vektorů v myších T-lymfomech. Cílem práce bylo asociovat nově objevený polymorfismus 1765 C->T s výskytem kožních T-lymfomů v české populaci. Materiál a metody: Heteroduplexní analýzou potvrzenou kapilární i radioizotovou sekvenací jsme prokázali nový, dosud nepublikovaný polymorfismus 1765 C->T ve 3 oblasti genu pro Gfi-1. Následně jsme vyvinuli PCR metodu s restrikční analýzou pomocí enzymu AvrII, která umožňuje rychlou detekci tohoto polymorfismu na širších klinických souborech. Srovnali jsme genotypové distribuce a alelické frekvence tohoto polymorfismu mezi skupinou 61 pacientů s kožními T-lymfomy a skupinou 93 zdravých jedinců podobné struktury věku a pohlaví. Výsledky: Neprokázali jsme signifikantní rozdíl v alelických frekvencích vyšetřeného polymorfismu 1765 CT mezi pacienty s kožním T-lymfomem (T= 36.9%) oproti kontrolním osobám (T=44.1%; p=0.209). Neprokázali jsme ani signifikantní rozdíl v distribuci genotypů mezi pacienty s T-lymfomy a kontrolními subjekty (p=0.227, tab. 1). Prokázali jsme však, že odds ratio (OR) pro genotyp TT u pacientů s kožním T-lymfomem je 0.510, 95% CI=0.22-1.14, p=0.07. Genotyp TT polymorfismu 1765 CT v Gfi-1 genu tedy představuje potenciálně protektivní variantu pro kožní T-lymfom. Závěr: Předpokládá se, že Gfi-1 působí jako dominantní onkogen, který kooperuje s Myc a Pim-1 v procesu vzniku lymfomů. U alelické varianty T 1765 C->T polymorfismu dochází k zániku vazebného místa pro aktivátorový protein 1 (AP-1) ve 3 oblasti. Je zajímavé, že homozygotní genotyp pro tuto alelickou variantu (TT) je zřejmě asociován s nižším OR pro kožní T-lymfom.
Anotace anglicky
Gfi-1 encodes transcriptional repressor oncoprotein identified by a retroviral insertion mutagenesis screen for tumor progression in mouse T-cell lymphoma lines. The aim of our study was to test the association of novel 1765 C/T polymorphism with CTCL in the Czech population. Materials and methods: We identified alteration in Gfi-1 non-coding 3- sequence that proved to be the 1765 C/T transition using heteroduplex analysis followed by capillary as well as radioisotopic sequencing. A simple PCR method with restriction analysis using AvrII enzyme was developed for the rapid and simple detection of this new polymorphism. The genotype distributions as well as allelic frequencies of the polymorphism were compared between 61 patients with CTCL and a group of 93 healthy individuals of similar age and gender distribution. Results: No significant difference in allelic frequencies of examined polymorphism 1765 C->T in patients with CTCL (T= 36.9) against the control subjects (T= 44.1) was proved (P=0.209). Similarly, no significant difference in the genotype distributions of the examined polymorphism between the patients with CTCL and the controls was found (p=0.227). However, the lower odds ratio for the TT genotype in CTCL patients compared to control subjects was observed (OR=0.546, 95% confidential interval=0.22-1.14, p=0.07). Discussion: The allelic variant T of 1765 C/T polymorphism is characterized by extinction of the binding site for AP-1 protein in 3 - region of Gfi-1 gene. The homozygote genotype TT seems to be associated with lower OR for CTCL. Therefore, the TT genotype of 1765 C->T polymorphism of Gfi-1 gene may have potentially protective effect against CTCL.
Návaznosti
MSM 141100002, záměrNázev: Molekulární patofyziologie multigenních chorob
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 10:11