DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. s. 187-194, 272 s. ISBN 8021041153.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marie - žena, matka, manželka, panna?
Název česky Marie - žena, matka, manželka, panna?
Název anglicky Mary - Woman, Wife, Mother, Virgin?
Autoři DOLEŽALOVÁ, Iva.
Vydání 1. vyd. Brno - Praha, Náboženství a tělo, od s. 187-194, 272 s. 2006.
Nakladatel Masarykova Univerzita - Malvern
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 8021041153
Klíčová slova anglicky religion and body;sexuality; social constraction of body; purity; cultural identity
Štítky cultural identity, purity, religion and body, sexuality, social constraction of body
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Iva Doležalová, učo 954. Změněno: 25. 6. 2007 14:55.
Anotace
Studie využívá genderové perspektivy ve vztahu k zastoupení žen v raně křesťanských komunitách, jejich počtu a zvláště postavení, které se výrazně lišilo v prvních desetiletích existence křesťanských komunit ve srovnání s jejich statusem a autoritou na konci helénistického období. Podává přehled pramenů o různých typech Marií stejně jako jiných žen a motivace ke konverzi zvažuje ve dvou rovinách: askeze/riutální čistota, proces sociálního formování raně křesťanských komunit. Obě roviny jsou vztaženy k tématu postupného vyloučení žen z vedení obcí a veřejných nebo rituálních aktivit. Aspekty ženské tělesnosti, včetně problému rituální čistoty byly využívány v procesu strukturování a vytváření hierarchie křesťanských komunit pouze dílčím způsobem. Ve skutečnosti neexistovala společná strategie ve vztahu k ženám a dokonce ani kanonické texty nejsou jednoznačné. Dočasný vyšší sociální/náboženský status žen byl podmíněn specifickými faktory přítomnými v době formování raně křesťanských komunit a do čtvrtého století byla původní variabilita ženských rolí nahrazena panenským ideálem reprezentovaným Marií. Starší praxe byla pak popisována jako heterodoxní jev a ženy byly tlačeny k respektování oficiálního církevního stanoviska, které bylo podpořeno vypracovanou argumentací odvozenou z příznačných vlastností ženského těla.
Anotace anglicky
Using gender perspective the article reconsiders women membership in early Christian communities, their number and especially position which used to be rather different in the very beginning of Christian history comparing the women status and authority at the end of Hellenistic period. It provides the survey of literary sources with the information of various types of Mary as well as other women in the oldest Christian communities. The motivation of women to convert to Christianity is focused upon two main levels – ascesy/ purity and the process of social formation of early Christian communities. Both the levels are reconsidered also with regerd to the problem of gradual exclosure of women from the leadership or ritual or public activities. The aspects of female bodies, including problem of ritual purity were only partly used during the process of structuring and hierarchisation of Christian communities. In fact there was no common strategy in the approach to women, even the canonical texts are unambiguous. The temporary limited higher social/religious status of women was conditioned by special factors during the period of the formation of early Christian communities and till the fourth century the virgin ideal presented by Mary substituted the older variability of women roles. The older practice than was presented as a heterodox phenomenon and women were pushed to respect the official church position which than was asserted with the support of elaborated arguments derived from the genuine qualities of women body.
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 09:40