FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“ (The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"). In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1st ed. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. p. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“
Name in Czech Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“
Name (in English) The Tympanum "from Předklášteří with Queen Constance"
Authors FLÍDR, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 61. Bulletin Moravské galerie v Brně, p. 155-164, 10 pp. 2005.
Publisher Moravská galerie v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00041892
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-7027-143-4
Keywords (in Czech) tympanon; skulptura; gotika; 13. století; královna Konstancie
Keywords in English tympanum; sculpture; gothic; 13th century; Queen Constance
Tags 13th century, gothic, Queen Constance, Sculpture, tympanum
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Flídr, učo 16569. Changed: 17/3/2011 18:09.
Abstract
Reliéf ze sbírek Moravské galerie byl nalezen v neznámé době v domě čp. 72 v Tišnově, roku 1928 byl ze soukromého držení získán do tehdejší obrazárny Moravského zemského muzea. V roce 1949 ho uvedl do odborné literatury Albert Kutal, který ho spojil s cisterciáckým klášterem Porta coeli v Předklášteří, časově zařadil okolo roku 1240 a ženská postavu v řeholním rouchu identifikoval jako zakladatelka kláštera, českou královnu Konstancii. Vzhledem k tomu, že tympanon nebyl nalezen v Předklášteří a ani nelze nikterak potvrdit, zda se v areálu kláštera někdy v minulosti nacházel, navrhuji pro tuto památku používat spíše přídomek „z Tišnova“ a její dataci vložit do širšího rámce 30. až 50. let 13. století. Přesná identifikace figury na tympanonu je velmi diskutabilní, její ztotožnění s řádovou sestrou či abatyší z františkánského prostředí je však nejvýše pravděpodobné.
Abstract (in English)
The reliéf from collection of the Moravian Gallery was found at an unspecified date in house No. 72 in Tišnov. In 1928, it was acqiured from a private holding for the then picture gallery of the Moravian Museum. In 1949 it was presented in specialized literature by Albert Kutal, who it incorporated in the context of the Cistercian numery Porta coeli in Předklášteří, dated roughly to around 1240 and the woman figure in the dress of the order identified as Queen Constance of Bohemia. Considering that the tympanum was not discovered in Předklášteří and that there is no way of confirming as to whether it was situated on the precinct of the numery sometime in the past, it is proposed that this surviving work of art is more aptly referred to by the atribute „from Tišnov“ and its dating is extended to a broker range of from the 1230s to the 1250s. An exact identification of the figure on the tympanum is a matter of dispute, however its likeness to a sister or abbess of the Franciscan Order seems highly probable.
PrintDisplayed: 7/7/2022 18:30