NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí.
Název anglicky Workplace Learning. Possibilities to apply the concept of workplace learning in the Czech environment.
Autoři NOVOTNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 152 s. 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00030156
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5116-4
Klíčová slova česky učení pro pracoviště;workplace learning
Klíčová slova anglicky workplace learning
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 10. 2012 13:52.
Anotace
Tato kniha předkládá čtenáři teoretickou i empirickou analýzu k tématu workplace learning. Toto označení je zde pro neexistenci lepšího vyjádření do české jazyka překládáno jako "učení pro pracoviště". Text se odvíjí od dvou, v principu jednoduchých, tezí: První teze říká, že pracoviště je učebním prostředím a místem, které zpravidla spoludefinuje komunitu, v níž probíhá učení. A přestože je učení až na výjimky pouze vedlejším procesem na pracovišti, je bytostně spojeno s výkonem práce coby procesem primárním, a s mnoha aspekty fungování pracoviště jako součásti organizace, např. s úsilím o efektivitu práce a s inovačními procesy. Druhá teze doplňuje první a zní: učení pro pracoviště se neodehrává pouze na pracovišti, může se odehrávat i mimo ně (např. ve vzdělávacích institucích) případně v prostorách "mezi" pracovištěm a vnějším světem (např. v rámci sociálních kontaktů příslušníků pracoviště mimo pracoviště samotné). Klíčem pro vymezení učení pro pracoviště tedy není prostor, ale funkční vazba procesu učení k dění na pracovišti.
Anotace anglicky
This book presents the reader with theoretical and empirical analysis on the topic of workplace learning. This expression is for lack of a better expression in Czech language literally translated as "learning for the workplace". The text derives from two essentially simple theses: The first thesis says that the workplace is a learning environment and a place that normally co-defines a community in which learning takes place. And in spite of the fact that learning is, with only a few exceptions, the secondary process in the workplace, it is inherently linked to work performance as the primary process and with many aspects of the functioning of the workplace as part of the organization, such as efforts to efficiency and innovation processes. The second argument complements the first and says: learning for the workplace does not take place only in the workplace. The key to the definition of workplace learning is not a space, but functional link of the learning process to what happens in the workplace.
Návaznosti
1J017/04-DP2, projekt VaVNázev: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Vzdělávání dospělých v různých fázích životních cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2024 18:35