JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ and Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých (With gender to the market. Educational strategies and decissions of 15years old students). první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 pp. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Name in Czech S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Name (in English) With gender to the market. Educational strategies and decissions of 15years old students
Authors JARKOVSKÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina LIŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Iva ŠMÍDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Praha - Brno, 220 pp. Edice studie, sv. 65, 2010.
Publisher SLON
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00045305
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7419-030-8
Keywords (in Czech) gender; vzdělávání; trh práce; Česká republika; kvalitativní výzkum
Keywords in English gender; education; labour market; Czech Republic; qualitative research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Changed: 26/1/2013 13:21.
Abstract
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na generové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím povolání dívek a chlapců na konci povinné školní docházky. Výzkumný tým analyzoval jejich očekávání, na jejich vysněné školy a zaměstnání, na volby, které skutečně udělali, i na bariéry, které jim stojí v cestě, a na způsoby jejich překonávání. Poznatky z výzkumu jsou ukotveny jak v sociologických teoriích akcentujících propojenost sociální struktury s jednáním jednotlivých aktérů a aktérek, tak ve feministických přístupech zdůrazňujících nutnost sociální změny směrem k rovné a spravedlivé společnosti.
Abstract (in English)
The book explores the complexity of educational system, labour market and gender. The core of the book lies in a qualitative study among 15 years old Czech students - boys and girls - set within the context of contemporary research on the issues of educational choices, labour market strategies and its genderedness. The core question and goal of the study focused on decission making processes concerning secondary education and future paid work in the last year of the students elementary education. The research team analysed their expectations, dream schools and jobs, and choices really made, and also barriers in their paths and methods to overcome them. The research outputs are grounded in sociological theories accenting the complexity of social structure and the interactions of individual actors, as well as in feminist approaches stressing the need of social change towards a just and equal society.
Links
GA403/06/0067, research and development projectName: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622408, plan (intention)Name: Reprodukce a integrace společnosti (Acronym: IVRIS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/10/2021 08:36