Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Dynamika kulturní češtiny 16.–18. století. Čtyři případové studie z roviny hláskosloví. Praha: Academia, 2022, 343 s. ISBN 978-80-200-3302-4.
  2. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Jazyky a nářečí jako součást regionální identity a kulturní dědictví (na příkladu České republiky). Národopisná revue. 2022, č. 2, s. 114-124. ISSN 0862-8351.

  2021

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Co se nedostalo do Českého jazykového atlasu: nářeční pojmenování střenky. Naše řeč. 2021, roč. 104, č. 1, s. 52-63. ISSN 0027-8203.
  2. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Formální a motivační aspekty moravských a slezských anoikonym obsahujících jméno Jan. Acta onomastica. 2021, roč. 69, č. 1, s. 130-139. ISSN 1211-4413.

  2020

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. (Dis)kontinuita češtiny 16.–18. století na příkladu hláskosloví. Slavia Occidentalis. 2020, roč. 77, č. 1, s. 123-133. ISSN 0081-0002.
  2. ŠVANDA, Libor a Marta ŠIMEČKOVÁ. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu. Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, CXLIII, 1-2, s. 254-258. ISSN 0024-4457.

  2015

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Basama teremtete a jiná citoslovce klení. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2015, roč. 98, č. 5, s. 263-266. ISSN 0027-8203.
  2. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2015, roč. 98, č. 2, s. 103-106. ISSN 0027-8203.
  3. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Oikonyma jako prostředek pro poznání historického vývoje češtiny (aneb k výzkumu náslovného ou-). In I. Valentová. 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 28. – 30. apríla 2014. Bratislava: Veda, 2015, s. 267–271.
  4. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu. In Z. Holub. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava, 2015, s. 169–182.

  2014

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Brněnský sborník o vývoji českého pravopisu. Listy filologické. 2014, roč. 137, 1–2, s. 204–207.
  2. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Moravská a slezská pomístní jména ve světle dialektologie. Studia slavica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, XVIII, č. 1, s. 147-157. ISSN 1803-5663.
  3. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Podkrkonošské vyprávěnky. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2014, roč. 97, č. 1, s. 45-46. ISSN 0027-8203.
  4. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559). In K. Dudová. Varia XXII. Zborník abstraktov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. – 7. 12. 2012). Nitra, 2014, s. 84–85.
  5. BALHAR, Jan, Libuše ČIŽMÁROVÁ, Zuzana HLUBINKOVÁ, Martina IREINOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Zina KOMÁRKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Petra PŘADKOVÁ, Stanislava SPINKOVÁ, Marta ŠIMEČKOVÁ a Šipková MILENA. Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Online. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, 2014.

  2013

  1. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Hláskosloví v české odborné literatuře první poloviny 18. století (na materiálu příručky Gruntovní počátek mathematického umění). In B. Bednaříková – P. Hernandezová. Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc, 2013, s. 124–132.
  2. ŠIMEČKOVÁ, Marta. Proteze v hospodářských příručkách 16. století. Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2013, CXXXVI, 3-4, s. 343-363. ISSN 0024-4457.

  2012

  1. ŠTEFKOVÁ, Marta. Český jazykový atlas dokončen. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, roč. 4, č. 2, s. 175-177. ISSN 1803-876X.
  2. ŠTEFKOVÁ, Marta. Dušan Šlosar: Opera Bohemica Minora. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 45, č. 4, s. 72-73. ISSN 1211-3387.
  3. ŠTEFKOVÁ, Marta. Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012, roč. 53, č. 1, s. 282-294. ISSN 1211-4413.
  4. ŠTEFKOVÁ, Marta. Urbáře jako zdroj výzkumu staročeských antroponym (k pojmenovací soustavě 14. století). Online. In Ološtiak, Martin. Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2012, s. 63-68. ISBN 978-80-555-0594-7.

  2011

  1. ŠTEFKOVÁ, Marta. Antroponymická soustava v urbářích z 15. století. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 59, 1-2, s. 173-181. ISSN 1803-7410.
  2. ŠTEFKOVÁ, Marta. Dodatek k soupisu prací Jana Balhara. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 59, 1-2, s. 251-252. ISSN 1803-7410.
  3. ŠTEFKOVÁ, Marta. Padesáté výročí úmrtí Františka Trávníčka. Universitas. Masarykova univerzita, 2011, roč. 44, č. 44, s. 57-58. ISSN 1211-3387.
  4. ŠTEFKOVÁ, Marta. Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica. Praha: ÚJČ AV ČR, 2011, roč. 52, s. 149-159. ISSN 1211-4413.
  5. ŠTEFKOVÁ, Marta. Vzpomínka na Aloise Gregora. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 03-04, s. 75-76. ISSN 1211-3387.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 13:01