Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. POLÁK, Pavel, Dana ŠRAMKOVÁ, Ladislav HRBEK, Jana JAREŠOVÁ a Richard VESECKÝ. Celní zákon: Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 325 s. v systému ASPI.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Current changes in the role of customs administration in a country without traditional external bordersCurrent changes in the role of customs administration in a country without traditional external borders. In WCO PICARD 2022. 2022.

  2021

  1. LASZUK, Mirosława a Dana ŠRAMKOVÁ. Challenges of Customs Law during the Paradigm of “Facility and Security” in International Trade. Bialystok Legal Studies. Polsko, 2021, roč. 26, č. 5, s. 9-21. ISSN 1689-7404. doi:10.15290/bsp.2021.26.05.01.

  2020

  1. POLÁK, Pavel, Dana ŠRAMKOVÁ, Ladislav HRBEK, Jana JAREŠOVÁ a Richard VESECKÝ. Celní zákon: Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 325 s. v systému ASPI. ISBN 978-80-7676-051-6.
  2. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Damian CZUDEK. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  3. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  4. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tax Changes as a Way of Helping Czech Entrepreneurs During a Pandemic. In Pandemic and Governance: Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas. 2020.
  6. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  7. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
  8. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  9. JAREŠOVÁ, Jana, Dana ŠRAMKOVÁ, Lubomír KUČERA, Pavel POLÁK a Vojtěch OHERA. Zákon o celní správě České republiky: Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 389 s. v systému ASPI. ISBN 978-80-7676-136-0.

  2019

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Význam osobnosti JUDr. Emila Martince pro celnictví a hospodářskou politiku ČSR - koreferát k legislativním aspektům prvorepublikové úpravy rozpočtového a celního práva. In I. ročník mezinárodní konference historiků cla, celnictví a Finanční stráže RČS. 2019.

  2018

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Customs Law - Long-term Development of Its Legal Regulation in Czechoslovakia and Europe. In Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia. 2018.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Minulost, současnost a budoucnost financování finančního arbitra. In Olomoucké právnické dny. 2018.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. The Effectivity and Efficiency of the Czech Financial Arbitrator. In UNDERSTANDING PUBLIC BUREAUCRACY. 2018.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Vliv zásad dobré správy, správní vědy a legislativy na fungování daňového systému. In II. slovensko-české dni daňového práva. 2018.

  2017

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem v ČR. In I. slovensko-české dni daňového práva. 2017.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Perspektivy výuky měnového práva a Perspektivy výuky celního práva. In Olomoucké právnické dny. 2017.
  3. RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Tax Law Components to Provide Incentives for Investment. In Brown, Karen B. (Ed.). Taxation and Development - A Comparative Study. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 107-122. ISBN 978-3-319-42155-1. doi:10.1007/978-3-319-42157-5_6.

  2016

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. členka pracovní skupiny pro finanční právo Legislativní rady vlády ČR. 2016.
  2. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA, Silvie ANDERLOVÁ, Dagmar BÁRKOVÁ, Damian CZUDEK, Michal JANOVEC, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ, Josef NOCAR, Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Pavel SEKNIČKA, Václav ŠKOLOUT, Dana ŠRAMKOVÁ a Daniel TELECKÝ. Finanční a daňové právo. 2. aktualizované a doplněné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Potenciál pro další harmonizaci v oblasti finanční arbitráže. In Bratislavské právnické fórum. 2016.

  2015

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Bankovky a mince z pohledu finanční a celní správy. In Olomoucké právnické dny. 2015.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Činnost a mezinárodní spolupráce celních správ – vybrané právní a ekonomické aspekty. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. PRÁVO OBCHOD EKONOMIKA V. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 527-536. ISBN 978-80-8152-315-1.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. člen rozkladové komise Ministra financí. Rozkladová komise ministra financí, 2015 - 2050.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. External reviewer for Financial Law Review. 2015 - 2050.
  5. KUČERA, Lubomír a Dana ŠRAMKOVÁ. The Influence of the European Union on the Administration of Indirect Taxes in the Czech Republic. In Radvan, Michal. Systems of financial law : system of tax law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 362-373. ISBN 978-80-210-7827-7.

  2014

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Customs-Academia partnership: The theory and Practice from the Perspective of an EU Member State. In Inaugural INCU Global Conference. 2014.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Efektivnost právních institutů celního práva ve spojitosti s probíhající globální hospodářskou a finanční krizí. In In Suchoža, J., Husár, J. (eds.). Právo, obchod, ekonomika IV. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2014. s. 200-208. ISBN 978-80-8152-164-5.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Spotřební daně a cla v roce 2014. In Olomoucké právnické dny. 2014.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Svévole v oblasti spotřebních daní z pohledu teorie. In Zneužití práva a svévole ve finančním právu. 2014.

  2013

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Čestný odznak Celní správy České republiky za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch Celní správy České republiky. Generální ředitel Generálního ředitelství cel Celní správy České republiky, 2013.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Legal regulation of public finance in the Czech Republic and EU. 2013.
  3. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Prawo celne: międzynarodowe, unijne (wspólnotowe), czeskie. 2013.
  5. KYNCL, Libor, Lukáš VACEK, Vladimír TÝČ a Dana ŠRAMKOVÁ. Úvěrové služby online v Evropské unii a jejich harmonizace 2013. 2013.

  2012

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní správa ve funkčním pojetí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 245 s. Acta Iuridica Brunensis 348. ISBN 978-80-210-6063-0.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní správa ve funkčním pojetí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 245 s. Acta Iuridica Brunensis 348. ISBN 978-80-210-6063-0.
  3. UHLÍŘOVÁ, Kateřina, Lucie ATKINSOVÁ, Veronika KRISTKOVÁ, Vítězslav DOHNAL, Zuzana MELCROVÁ, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Maxim TOMOSZEK. Dovednosti ve výuce práva. Formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 187 s. ISBN 978-80-210-5949-8.
  4. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana. Financial Law towards Challenges of the XXI century. Studia Gdańskie. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanist, 2012, roč. 29, č. 8, s. 165-172. ISSN 1731-8440.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Finanční právo z pohledu praxe a aplikované vědy. In Papoušková, Z. a kol. Finanční právo – věda, pedagogická disciplína a praxe. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2012. s. 26-27. ISBN 978-80-87382-30-1.
  7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6.
  8. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The Role of Customs Administration in the Globalized World. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 1. vyd. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. s. 281-286. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana. Unijní a mezinárodní kontext celního práva. In Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum prawa polskiego / Centrum polského práva, 2012. s. 120-127. řada teoretická. ISBN 978-80-263-0302-2.

  2011

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo v prostředí globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 109 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridics, 401. ISBN 978-80-210-5699-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. 2011.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana, Pavel SALÁK, Oldřich KNECHT, Jana ŠIMONOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Vladimír NOVÁČEK, Karel SVOBODA, Pavel MATOUŠEK, Pavel POLÁK, Ladislav HRBEK a Miroslav HORÁK. Celní správa v organizačním a funkčním pojetí. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 163 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, řada teoretická; 400. ISBN 978-80-210-5690-9.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Členka stálé pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory. Akreditační komise, 2011.
  5. KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. e-Finance: Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. 2011.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Member and contact person for Masaryk University, Faculty of Law. International Network of Customs Universities (i.n.c.u.), 2011.
  7. KYNCL, Libor, Dana ŠRAMKOVÁ, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír TÝČ. Platební služby online v EU. 2011.
  8. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 462. ISBN 978-80-210-5154-6.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana. Public Finances – Customs Administrative Autonomies. 2011.
  10. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The Role of Customs Administration in the Czech Republic - Financial and Criminal Law Topics. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2011.
  11. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of customs administration in the globalized world. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish - Czech and Slovak Border in Context of the EU Law. 2011.

  2010

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání. 2. vyd. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, 2010. 1 s. Edice dobré správní praxe. ISBN 978-80-254-6259-1.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Aktuální otázky cel a celního práva po roce 2010. In BOHÁČ, R . BOHÁČ, R . (ed.). Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. s. 764-771, 888 s. ISBN 978-80-87212-57-8.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. členka i.n.c.u. (International Network of Customs Universities, se sídlem Canberra, Australia). 2010 - 2022.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové právo. In Papoušková, Z. a kol. Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 146-151. XXX. ISBN 978-80-244-2663-1.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizacja prawa finansowgo na przykładzie prawa celnego i walutowego. Studia Ełckie. 2010, roč. 2010, č. 12, s. 295-301. ISSN 1896-6896.
  6. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Damian CZUDEK a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego - wykładnia prawa podatkowego. In Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finasowego i podatkowego. 1. vyd. Białystok: Temida 2, 2010. s. 201-209. Zjazd katedr. ISBN 978-83-89620-84-2.
  7. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tax and Customs law and Administration in the Czech Republic and EU. 2010.
  9. MRKÝVKA, Petr a Dana ŠRAMKOVÁ. The Main Changes in Financial Law in the Czech Republic 2009. In Modern Problems of Financial and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Voronezh: Izdavateľstvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010. s. 41-50. Publichnye finansy i nalogovoe pravo. ISBN 978-5-9273-1697-7.
  10. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern. 1. vyd. Białystok - Lwów: Białystok - Temida 2, 2010. s. 424-433. Temida 2, 2010. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9.

  2009

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání. In Místní poplatky v praxi obcí a měst. 2009.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Anotace Šramková, D., Popławski, M.: Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 70-70, 2 s. ISSN 1210-9126.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo a celní správa v systému finančního práva 20. a 21. století. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Leges, 2009. s. 393-398. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo de lege ferenda. In Finanční právo de lege ferenda. Sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7043-814-5.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 6 s. ISBN 978-80-903400-3-9.
  6. SEHNÁLEK, David a Dana ŠRAMKOVÁ. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
  7. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 149-150. ISBN 978-80-210-4855-3.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana. European Customs Law. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 124-132. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeisation of Financial Law. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 141-141. ISBN 978-80-210-4989-5.
  10. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
  11. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
  12. TÝČ, Vladimír, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Libor KYNCL, Jan NECKÁŘ a Petra SCHILLEROVÁ. La réforme de l'administration fiscale en République tcheque. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429. ISSN 1689-7404.
  13. ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. Milníky v judikatuře daňového a celního práva. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. 1. vyd. Bratislava: Univeerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. s. 794-802. ISBN 978-80-7160-295-8.
  14. ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. Milníky v judikatuře daňového a celního práva. In Mílniky práva v stredoeurópskom priestore. 2009.
  15. ŠRAMKOVÁ, Dana. Reform of the Customs Administration of the Czech Republic in the Context of Central and Eastern European Countries. In Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, Trendy, Problemy. 1. vyd. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2009. s. 321-327, 8 s. 1. ISBN 978-83-923607-7-3.
  16. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Reforma celní správy v České republice. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. s. 704-707. ISBN 978-80-7160-271-2.
  17. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. Role celní správy v ČR, SR a EU. In Slovensko v Európskej únii. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2009. s. 100-110. ISBN 978-80-8054-477-5.
  18. ŠRAMKOVÁ, Dana, Damian CZUDEK a Janusz ORŁOWSKI. Sankcje we współczesnym Czeskim i Polskim prawie podatkowym. Studia Ełckie. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 223-237. ISSN 1896-6896.
  19. ŠRAMKOVÁ, Dana a Tomáš ROZEHNAL. The Organisation of the Czech Customs and Tax Administration and its Comparison with the Organisation in Selected European Union´s Member States. In Proceedings of the 1st International Scientific Conference “The Role and the Place of the Law in Society Based on Knowledge. 2009. vyd. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009. s. 537-543. ISBN 978-973-144-283-9.
  20. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In European Law and national criminal legislation. 2009.
  21. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crises in the Eastern and Central Europe. 2009.
  22. ŠRAMKOVÁ, Dana. Zpráva z mezinárodní konference "The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge" v Târgu-Jiu (Gorj, Romania). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 65-66. ISSN 1210-9126.

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Actual problems of Tax and Finance law in the Czech Republic. In Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva a Faculty of Economics and Finance Management MRU, Vilnius, Litva. Actual problems of Tax and Finance law. 2008.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Celní právo ve světle 40. výročí celní unie. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 348-352. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Current trends and changes in the tax and customs law. In Přednáška, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. 2008.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  5. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7.
  6. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibilita a Lisabonská smlouva: Posílená spolupráce v oblasti finančního práva? In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 498-505. ISBN 978-80-210-4630-6.
  7. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law? In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113 - 114. ISBN 978-80-210-4629-0.
  8. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008. s. 453-465. ISBN 978-83-923607-4-2.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana a Petr MRKÝVKA. Legal Regulation of Responsibility and Sanctions in the System of Czech Financial Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 406-409. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  10. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  11. MRKÝVKA, Petr, Jan NECKÁŘ a Dana ŠRAMKOVÁ. Nalogovoje administrirovanije v Češskoj Respublike s organizacionnoj točky zrenija. In Nalogovoje administrirovanije. 1. vyd. Moskva: Mezhdunarodnaya Associaciya Finansovogo Prava - Moskva, Statut, 2008. s. 39-47, 8 s. Ezhegodnik 2007. ISBN 978-5-8354-0523-7.
  12. ŠRAMKOVÁ, Dana. Ochrana spotřebitele v rámci činnosti finančního arbitra. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
  13. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  14. RADVAN, Michal, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Real estate in tax law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 229-247. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  15. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Reforma celní správy v ČR. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
  16. VEČERKOVÁ, Eva, Dana ŠRAMKOVÁ a Mariusz POPŁAWSKI. The Penalization of Unfair Competition. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno - Bialystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 214 - 220. Pr-16/08-02/58. ISBN 978-80-210-4768-6.
  17. ŠRAMKOVÁ, Dana. The system of tax and customs administration in the Czech Republic and other European countries. In Přednáška, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska. 2008.
  18. ŠRAMKOVÁ, Dana. Trendy v právní regulaci celního zákona a celní správy. In Zborník „Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Europskej únie“ : z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorý slúži ako záverečná správa z riešenia vedeckovýskumnej úlohy č. 107, Možnosti rozvoja podnikania ... Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2008. s. 409-412. ISBN 978-80-8054-444-7.

  2007

  1. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v rozpočtovém právu. In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců. [Doprovodné CD obsahuje sborník příspěvků z mezinárodní konference ve formátu PDF]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 128-131. ISBN 978-80-248-1324-0.
  4. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
  5. ŠRAMKOVÁ, Dana. Právní úprava bezhotovostního platebního styku jako součásti mezinárodní ekonomické integrace. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 58 + CD ROM, 5 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Právní úprava bezhotovostního platebního styku jako součásti mezinárodní ekonomické integrace. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 58. ISBN 978-80-210-4286-5.
  7. ŠRAMKOVÁ, Dana a Pavel SCHREIBER. Theoretical and Practical Aspects of Legal Liability within Czech Tax Legislation. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 89, 599-606, 9 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana. Theoretical Aspects of Legal Liability within Tax Legislation. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  9. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
  10. RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Zpráva z mezinárodní konference Moderní problémy teorie daňového práva ve Voroněži. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15., 3., s. 268-269. ISSN 1210-9126.

  2006

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Finančně právní regulace bezhotovostního platebního styku. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 141-147. ISBN 80-248-1243-6.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v celním právu. In Mekon 2006 : Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB - TU Ostrava 2006. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 131-134. ISBN 80-248-1013-1.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. The financial ombudsman. (Finansu ombudsmenas). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: MRU and KUT, 2006, roč. 5, č. 15, s. 92-98. ISSN 1648-2603.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tworzenie i stosowanie prawa finansowego karnego. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. s. 171-175. ISBN 985-417-835-8.

  2005

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Finanční arbitr = The financial Arbiter. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : IVth international scientific conference = Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového ... 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. + CD, 1 s. ISBN 80-7097-604-7.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost ve finančním právu a její vliv na příjmovou a výdajovou stránku rozpočtů územních samosprávných celků. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia : Brno 12.9.2003. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 30 + CD, 1 + CD. ISBN 80-210-3677-X.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Organizační zajištění výuky práva pro ekonomy. In Výuka práva pro ekonomy : mezinárodní vědecká konference : sborník : 3.-4.11.2005 Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 148-152. ISBN 80-248-0939-7.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
  3. ŠRAMKOVÁ, Dana. Penal Tax Law - Sanctions for the breach of legal tax regulation in the Czech Republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004. 93 s. + CD.

  2003

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. czlonek Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2003 - 2022.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Vybrané problémy harmonizace českého daňového práva s právem EU. In Sborník výzkumných prací: Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-046.

  2001

  1. VALDHANS, Jiří a Dana ŠRAMKOVÁ. Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, roč. 9, č. 1, s. 98-103. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 03:55