Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 2. 2017

 3. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 4. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 5. 2013

 6. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-5576-6.
 7. 2011

 8. ŠIMON, František a Elena MAREČKOVÁ. Auctoritas aliter quam Graece medicinam tractantibus non est alebo mystérium grécko-latinskej lekárskej terminológie. In Sambucus. Supplementum III. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2011. s. 92-99. ISBN 978-83-7490-446-9.
 9. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Libor PÁČ. On the terminology of cranial nerves. Annals of Anatomy. Elsevier, 2011, roč. 193, č. 5, s. 447-452. ISSN 0940-9602. doi:10.1016/j.aanat.2011.04.012.
 10. 2010

 11. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4.
 12. 2009

 13. ŠIMON, František a Elena MAREČKOVÁ-ŠTOLCOVÁ. K terminológii hlavových nervov. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 315-329. ISSN 1803-7402.
 14. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
 15. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ISBN 978-80-210-4758-7.
 16. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ a Dana SVOBODOVÁ. Lékařská profese prizmatem latinských sentencí. In Sborník textů k 9. mezinárodnímu sympoziu z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Brno: Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VFU, 2009. s. 187-196. ISBN 978-80-7399-789-2.
 17. 2007

 18. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Ukázka medicínsky motivovaných myšlenek z latinské gnómiky. In Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Martin: JLF UK, 2007. s. 90-94. ISBN 978-80-88866-44-2.
 19. 2006

 20. MAREČKOVÁ-ŠTOLCOVÁ, Elena, František ŠIMON a Hana REICHOVÁ. Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne. In Querite primum regnum Dei. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU, 2006. s. 475-481. jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 21. 2005

 22. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Latin Gnomic Expressions in Teaching Medical Terminology. In VII. Dunaújvárosi nemzetközi alkalmazott nyelvészeti, nyelvvizsgázatatási és medicinális lingvisztikai konferencia. Dunaújváros: Dunaújvárosi föiskola kiadó, 2005. s. 231-235. ISBN 963-00-4800-0.
 23. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stredoveké latinské sentencie o chorobách hlavy. In 7. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Olomouc: LF UP, 2005. ISBN 80-244-1043-5.
 24. 2004

 25. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON, Václav ŠUTIAK a Ashish SACHAN. Current Problems of Using Latin in Pharmacology and Pharmacy. In Compendium of Abstracts: On Latest Approaches and Biotechnological Tools for Health Management of Farm and Companion Animals. Ahmedabad: The Indian Society for Veterinary Medicine, 2004. s. 47.
 26. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon, Terminologia medicinae antiquae. Univerzita P. J. Šafárika: Košice, 2003, 94s. Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, N 9, 2004, s. 182-183. ISSN 1211-6335.
 27. ŠIMON, František a Elena MAREČKOVÁ. K niektorým adjektívnym príponám v anatómii. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II. Banská Bystrica, Praha: Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica; Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 2004. s. 86-89.
 28. MAREČKOVÁ, Elena. K příponě -orius v anatomickém názvosloví. In Laudatio brevis. Sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 121-129. ISBN 80-244-0821-X.
 29. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Hana REICHOVÁ. Latinské medicínske výroky a ich výukový potenciál. In Cudzie jazyky komunikatívne - efektívne - kvalifikovane. Zborník príspevkov z konferencie (Šimon, F., Pavlovová, J., Mihóková, K., zostavovatelia). Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2004. s. 254-256. ISBN 80-7097-571-7.
 30. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.
 31. 2003

 32. ŠIMON, František, Elena MAREČKOVÁ a Hana REICHOVÁ. K odrazu vývoja medicíny v latinských citátových výrazoch. In 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Zborník prác. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2003. 4 s. ISBN 80-223-1848-5.
 33. MAREČKOVÁ, Elena. Martin Vejražka - Dana Svobodová: Terminologiae medicae ianua. Academia: Praha, 2002, 435 s. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 142, 2003, č. 2, s. 92-92.
 34. MAREČKOVÁ, Elena. Řecko-latinská lékařská terminologie jako součást studijního programu mediků. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 50-57. ISBN 80-210-3084-4.
 35. 2002

 36. MAREČKOVÁ, Elena a František ŠIMON. David R. Langslow, Medical Latin in the Roman Empire. Oxford University Press: Oxford, 2000. XV, 517 p. Wiener Studien. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften, 2002, roč. 115, 2002, s. 370-373.
 37. MAREČKOVÁ-ŠTOLCOVÁ, Elena a František ŠIMON. Latein in der heutigen Medizin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, roč. 2001-02, N 67, s. 143-152. ISSN 1211-6335.
 38. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Ladislav ČERVENÝ. Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects. Swiss Medical Weekly. Basel: EMH Swiss Medical Publishers Ltd., 2002, roč. 132, 2002, 41-42, s. 581-587. ISSN 1424-7860.
 39. ŠIMON, František a Elena MAREČKOVÁ. "Lingua anglatina" v medicínskej terminológii. In Zborník referátov z medzinárodného seminára "Odborná komunikácia v zjednotenej Európe". Praha, Banská Bystrica: JTP Praha a Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2002. s. 100-103.
 40. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 187 s. ISBN 80-210-2415-1.
 41. 2001

 42. ŠUTIAK, Václav, Irena, Sr. ŠUTIAKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, František ŠIMON, Irena, Jr. ŠUTIAKOVÁ a Jozef NEUSCHL. A review of European pharmacopoeial nomenclature: a survey of new names of drugs in Slovak pharmacopoeia with a proposal for the solution. Folia veterinaria. 2001, roč. 45, č. 3, s. 163-168.
 43. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Latinitas viva medicinalis - latinské frazémy, výroky, sentence. In Zborník prednášok, 3. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní s medzinárodnou účasťou "Štúdium medicíny v treťom tisícročí". Martin: Martinský klub medikov, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Slovenská asociácia študentov medicíny, 2001. s. 90-94. ISBN 80-88866-14-6.
 44. BARTONĚK, Antonín, Dagmar BARTOŇKOVÁ, Petr KYLOUŠEK, Elena MAREČKOVÁ, Olga NĚMEČKOVÁ, Petr PEŇÁZ, Petra PSÍKOVÁ a Šárka VILASOVÁ-FREDDO. Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: KLP, 2001. 896 s. ISBN 80-8591769-6.
 45. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Ladislav ČERVENÝ. On the new anatomical nomenclature. Annals of Anatomy. Jena: Urban & Fischer Verlag, 2001, roč. 183, 2001, č. 3, s. 201-207. ISSN 0940-9602.
 46. 2000

 47. ŠUTIAK, Václav, Irena ŠUTIAKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, František ŠIMON, Jozef NEUSCHL a Valéria BARTKOVÁ. Adopcia terminológie Európskeho liekopisu a nových národných liekopisov pre výučbu študentov a pre preškolenie odborníkov v praxi. Informačný spravodaj KVL-SR. Bratislava: KVL-SR, 2000, IX, č. 6, s. 42-46 / 325-329, 5 s.
 48. ŠUTIAK, Václav, Irena ŠUTIAKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, František ŠIMON a Katarína KLIKOVÁ. The application of the EPh-3 in preventive and therapeutical veterinary medicine. In Súčasné trendy veterinárnej medicíny - výskum a prevencia chorôb zvierat. Košice: Výskumný ústav veterinárnej medicíny, Košice, 2000. s. 59-61. ISBN 80-967955-2-X.
 49. 1999

 50. MAREČKOVÁ, Elena a Libor PÁČ. A Linguistic View of the Latin Anatomical Nomenclature. Part III. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, 1999, č. 4, s. 137-150. ISSN 1211-3395.
 51. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Medicínská latina: potřeba a výuka. In Zborník prednášok, 2. celoslovenská konferencia o lekárskom vzdelávaní "Cesty k výchove moderného lekára". Košice: Spolok medikov mesta Košíc, 1999. s. 35-38.
 52. MAREČKOVÁ, Elena. Poznámky k jazykovej zložke latinského anatomického názvoslovia. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou "Výučba cudzích jazykov na lekárskych fakultách - bilancia a perspektívy". Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 1999. s. 26-28. ISBN 80-88866-07-3.
 53. 1998

 54. MAREČKOVÁ, Elena. A Linguistic View of the Latin Anatomical Nomenclature: Part II. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, 1998, 2-3, s. 103-111. ISSN 1211-3395.
 55. 1997

 56. MAREČKOVÁ, Elena. Der adnominale Genitiv in der medizinischen Terminologie: Valenzaspekt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 45, 1996, N 1, s. 29-46. ISSN 1211-6335.
 57. 1996

 58. MAREČKOVÁ, Elena. A Linguistic View of the Latin Anatomical Nomenclature. Part I. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996, roč. 69, 1996, č. 6, s. 325-334. ISSN 1211-3395.
 59. 1995

 60. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon: Latinská lekárska terminológia. Martin: Osveta 1990, 177 s. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 1995, roč. 1992-1993, 1-3, 1-4, s. 102-104. ISSN 1211-3379.
 61. 1994

 62. MAREČKOVÁ-ŠTOLCOVÁ, Elena. Genitivkomplement in lateinischen Satzstrukturen. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 42, 1993, E 38, s. 151-162.
 63. MAREČKOVÁ, Elena. Na okraj nových pravidel českého pravopisu. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 133, 1994, č. 21, s. 671-671. ISSN 0008-7335.
 64. MAREČKOVÁ, Elena. Paulo de Carvalho: Nom et declinaison. Bordeaux, 1986, 1105 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 40, 1991, E 36, s. 163-164. ISSN 0231-7915.
 65. MAREČKOVÁ, Elena. Valenční využití latinského ablativu ve větných strukturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 40, 1991, E 36, s. 50-61. ISSN 0231-7915.
 66. 1993

 67. MAREČKOVÁ, Elena. Die Valenzcharakteristik des lateinischen Akkusativs. Graecolatina et Orientalia : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993, roč. 21-22, č. 1992, s. 45-59.
 68. MAREČKOVÁ, Elena. Harm Pinkster: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen, Francke 1988. 424 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, E 37, 1992, č. 41, s. 201-205. ISSN 80-210-0602-1.
 69. 1992

 70. MAREČKOVÁ, Elena. Kábrt Jan - Kábrt Jan: Lexicon medicum. Avicenum: Praha, 1988, 733 s., a další. In Naše literatura o antice. Red. J. Kepartová - A. Frolíková. Praha: H & H, Ústav pro klasická studia ČSAV, 1992. Gymnasion, řada , sv. 1.
 71. 1991

 72. MAREČKOVÁ, Elena. Jak dál s latinou na lékařské fakultě? Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1991, roč. 130, 1991, 24-25, s. 706-707.
 73. MAREČKOVÁ, Elena. O seminári latinčinárov z lekárskych fakúlt v Košiciach. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: JKF, 1991, roč. 33, 1991, 1-4, s. 72-75. ISSN 1211-3379.
 74. KOBYLKOVÁ, Anděla, Dana KYSELÁKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, Ludmila PAVLÍKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stručný vícejazyčný lékařský slovník II. O-Ž. Brno: Masarykova univerzita, fakulta lékařská, 1991. 325 s. ISBN 80-210-0305-7.
 75. 1990

 76. MAREČKOVÁ, Elena. K současným možnostem výuky latiny na lékařských fakultách. Cizí jazyky ve škole. Praha: MŠMT ČSR v PNS Praha, 1990, roč. 33-1989/90, č. 3, s. 106-108. ISSN 1210-0811.
 77. MAREČKOVÁ, Elena. Latinský nominatív: valenčný pohľad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1990, roč. 1989-90, A 37-38, s. 145-152.
 78. KOBYLKOVÁ, Anděla, Dana KYSELÁKOVÁ, Elena MAREČKOVÁ, Ludmila PAVLÍKOVÁ a Hana REICHOVÁ. Stručný vícejazyčný lékařský slovník I. A-N. Praha: SPN, 1990. 190 s. ISBN 80-210-0152-6.
 79. 1989

 80. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: UJEP - fakulta lékařská, 1989. 173 s.
 81. 1988

 82. MAREČKOVÁ, Elena. Elseline Vester: Instrument and Manner Expressions in Latin. Amsterdam, 1983. 204 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1988, roč. 1988, E 33, s. 116-117.
 83. MAREČKOVÁ, Elena. Syntaxe et Latin. Actes du IIme Congrés international de linguistique Latine. Aix-en-Provence, 1985. 586 s. Edités par Ch. Touratier. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1988, roč. 1988, E 33, s. 117-119.
 84. 1987

 85. MAREČKOVÁ, Elena. K otázke vymedzovania obligatórnych aktantov. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1987, roč. 1987, E 32, s. 127-133.
 86. MAREČKOVÁ, Elena. Mezinárodní setkání latinistů v Bologni. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1987, roč. 1987, E 32, s. 180-181.
 87. MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. vyd. Brno: UJEP - fakulta lékařská, 1987. 111 s.
 88. 1985

 89. MAREČKOVÁ, Elena. K otázkám výuky českého jazyka na lékařské fakultě. In Čeština jako cizí jazyk. Materiály z první metodologické konference ÚSS. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1985. s. 144-148.
 90. MAREČKOVÁ, Elena. Třetí kolokvium latinské lingvistiky. Universitas. Brno: UJEP v Brně, 1985, roč. 1985, č. 4, s. 78-79.
 91. MAREČKOVÁ, Elena. Valencia latinských slovies s datívnou rekciou. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1985, roč. 1985, E 30, s. 149-160.
 92. 1982

 93. MAREČKOVÁ, Elena. Ulrich Dönnges - Heinz Happ: Dependenz Grammatik und Latein-Unterricht, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1977. 287 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1982, roč. 1982, E 27, s. 317-318.
 94. 1980

 95. MAREČKOVÁ, Elena. Heinz Happ: Grundfragen einer Dependenz-Grammatik des Lateinischen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1976. 597 s. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: UJEP v Brně, 1980, roč. 1980, E 25, s. 323-324.
 96. MAREČKOVÁ, Elena. O slovesných valenciách. In Moderní lingvistika a klasické jazyky. Praha: Vyd. H. Kurzová, ČSAV, Kabinet pro studia řecká, římská a latinská, 1980. s. 33-49.
 97. 1977

 98. MAREČKOVÁ, Elena a Olga JELENOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. vyd. Brno: UJEP v Brně, fakulta lékařská, 1977. 150 s.
 99. 1975

 100. MAREČKOVÁ, Elena. Ein Beitrag zur Charakteristik der Funktionsauslastung der lateinischen Kasus (der Dativ). In Classica atque Mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. Brno: UJEP v Brně, 1975. s. 91-99. Spisy UJEP v Brně, filosofická fakulta.
 101. 1972

 102. MAREČKOVÁ, Elena. Antonín Bartoněk: Zlatá Egeis. Mladá fronta, Praha, 1969, 357 s. Graecolatina et Orientalia. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, IV, 1972, s. 225-229.
 103. 1969

 104. MAREČKOVÁ, Elena. Descriptio Tartaricae depopulationis in anno 1663. Graecolatina et Orientalia. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969, I, 1969, s. 125-140.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2021 13:54