Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. SELUCKÁ, Markéta, Svatava VEVERKOVÁ, Michal BLAŽEK, Jana MLÝNKOVÁ, Lukáš HADAMČÍK a Jan HORECKÝ. Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7400-808-5.
  2. HADAMČÍK, Lukáš. K nepromlčitelnosti práva vypovědět závazek ve světle rozsudku Nejvyššího soudu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 29, č. 17, s. 590-594. ISSN 1210-6410.
  3. MLÝNKOVÁ, Jana a Lukáš HADAMČÍK. Nájem v kontextu pandemie covidu-19. In Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. 1-13. ISBN 978-80-7400-808-5.
  4. HADAMČÍK, Lukáš. Škoda spočívající ve vzniku dluhu v občanském a pracovním právu. In Jindřich Psutka. Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 76-84. ISBN 978-80-261-0957-0.

  2018

  1. SELUCKÁ, Markéta, Lukáš HADAMČÍK a Monika JURČOVÁ. Consumer Code: Yes or No? Spotřebitelský kodex: ano či ne? 2018.
  2. HADAMČÍK, Lukáš. Převod smluvní pozice z nájmu bytu. In doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.; JUDr. Veronika Skorková, PhD. Zborník odborných príspevkov z konferencie „Užitočné neznáme inštitúty v občianskom práve”. 1. vyd. Bánská Štiavnica: Paneurópska vysoká škola Fakulta práva, 2018. s. 99-103. ISBN 978-80-89453-47-4.
  3. HADAMČÍK, Lukáš. Smlouva o sdružení / Smlouva společenská. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 109-112. XIII. svazek. ISBN 978-80-7380-744-3.
  4. HADAMČÍK, Lukáš. Smlouva o skladování. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 112-112. XIII. svazek. ISBN 978-80-7380-744-3.
  5. HADAMČÍK, Lukáš. Smlouva o smlouvě budoucí. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 115-117. XIII. svazek. ISBN 978-80-7380-744-3.
  6. HADAMČÍK, Lukáš. Smlouva o úschově. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 125-127. XIII. svazek. ISBN 978-80-7380-744-3.
  7. HADAMČÍK, Lukáš. Součást věci. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 875-880. XIII. svazek. ISBN 978-80-7380-744-3.

  2017

  1. HADAMČÍK, Lukáš. člen pracovní skupiny právní aspekty v rámci Platformy Ministerstva dopravy pro plně autonomní vozidla. Platforma pro plně autonomní vozidla, 2017.
  2. HADAMČÍK, Lukáš a Markéta SELUCKÁ. International Conference – Consumer Protection in Poland, Italy and the Czech Republic (selected issues). 2017.
  3. HADAMČÍK, Lukáš. Neplatnost a neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele. In Josef Bejček, Josef Fiala, Pavel Koukal, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Dny práva 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 131-139. ISBN 978-80-210-8559-6.
  4. HADAMČÍK, Lukáš. Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a domu vhodná k technické novele. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 1, s. 135-143. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2017-1-1.

  2016

  1. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení. Právní rádce. Economia a.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-4817.
  2. HADAMČÍK, Lukáš. Postoupení pohledávky na peněžité odčinění nemajetkové újmy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 19, s. 667-671. ISSN 1210-6410.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. 2016.
  4. HADAMČÍK, Lukáš. Újma způsobená nepřiměřenou délkou řízení - Rozhodný den určující počátek řízení. In JURČOVÁ, Monika a Marianna NOVOTNÁ. Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve: XII. Lubyho právnické dni : medzinárodná vedecká konferencia = Damages as a remedy in private law : XII. Luby Law Days : international scientific conference : Smolenice 17.-18.9. 2015. Praha: Leges, 2016. s. 284-295. ISBN 978-80-7502-154-0.
  5. HADAMČÍK, Lukáš. V přiměřené lhůtě: Odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. 160 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-167-0.

  2015

  1. HADAMČÍK, Lukáš a Michal JANOUŠEK. Form of Legal Act and Legal Consequences of Failure to Uphold it in the European Context. In A jogtudomány sajátossága (The Peculiarity of Jurisprudence). 2015.
  2. HADAMČÍK, Lukáš. Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 6, s. 214-218. ISSN 1210-6410.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.
  4. HADAMČÍK, Lukáš. Některé otázky související s úmrtím společného nájemce bytu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 22, s. 785-789. ISSN 1210-6410.
  5. JANOUŠEK, Michal a Lukáš HADAMČÍK. Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu. 2015. vyd. Brno: Dny práva: Masarykova univerzita, 2015.
  6. DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Lukáš HADAMČÍK, Alena FABIČOVICOVÁ a Petra HAVELKOVÁ. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2015. 288 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
  7. HADAMČÍK, Lukáš. Společné bydlení v pronajatém bytě. In Jan Hurdík; Petr Lavický; Jiří Valdhans. Dny práva 2014 - Days of Law 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 190-200. ISBN 978-80-210-7897-0.
  8. HADAMČÍK, Lukáš. Zdánlivost a neplatnost právního jednání (se zaměřením na nájemní smlouvu). In Tereza Kyselovská; Vojtěch Kadlubiec; Jan Provazník; Nelly Springinsfeldová; Alica Virdzeková. Cofola 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 162-176. ISBN 978-80-210-7976-2.

  2014

  1. DOBEŠOVÁ, Lenka, Alena FABIČOVICOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Společenské vědy pro střední školy. 2. vyd., aktualiz. a dopl. Brno: Didaktis, 2014. 95 s. 3. sv. ISBN 978-80-7358-242-5.
  2. HADAMČÍK, Lukáš. Zakázaná ujednání ve smlouvě o nájmu bytu. In Tereza Kyselovská. Cofola 2014 - Conference for young lawyers. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 411-419. ISBN 978-80-210-7211-4.
  3. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.

  2013

  1. HADAMČÍK, Lukáš. KRÁTKODOBÝ NÁJEM BYTU JAKO NOVÝ INSTITUT ČESKÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA. In Masarykova univerzita. DNY PRÁVA 2013–DAYS OF LAW 2013. 2013. s. 53-59, 8 s. ISBN 978-80-210-6813-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 18:57