Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HLOUCH, Lukáš. Čl. 30: Sociální práva. Právo na sociální zabezpečení. In Husseini, F., Bartoň, M., Kokeš, M., Kopa, M. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: C.H.Beck, 2020. s. 836-860. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
 2. HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA, Jakub CAMRDA, David HEJČ, Lukáš HLOUCH, Michal MATOUŠ, Ondřej MORAVEC, Lucie NECHVÁTALOVÁ, Jiří NOVÁK, Lenka PEKAŘOVÁ, Filip RIGEL, Maxim TOMOSZEK, Veronika TOMOSZKOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Štěpán VÝBORNÝ. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020. 1413 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
 3. HLOUCH, Lukáš. Může Ústavní soud přezkoumávat opatření obecné povahy? In Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020.
 4. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, Miroslav KANTEK, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Zdeněk TRÁVNÍČEK a Linda TVRDÍKOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2020. 2020.
 5. 2019

 6. HLOUCH, Lukáš. Ota Weinberger jako teoretik právní argumentace. In Dny práva 2019. 2019.
 7. HLOUCH, Lukáš. Topika v současném právním myšlení. In Weyrovy dny právní teorie 2019. 2019.
 8. VEČEŘA, Miloš, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Tomáš SOBEK, Oldřich Tristan FLORIAN, John Altair GEALFOW, Jana KOKEŠOVÁ, Michal MOTRINEC, Andrea PRÄGEROVÁ, Adéla SKLENÁŘOVÁ, Jakub VALC a Sára WRANOVÁ. Weyrovy dny právní teorie 2019. 2019.
 9. HLOUCH, Lukáš. Zvláštní oprávnění a povinnosti ochránce. In Chamráthová, A., Hlouch, L., Kliková, A., Svoboda, T. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 133-156. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-401-2.
 10. 2018

 11. MACHALOVÁ, Tatiana, Miloš VEČEŘA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, John Altair GEALFOW, Lukáš HLOUCH, Jana NOVÁKOVÁ a Jakub VALC. Akademické psaní pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 219 s. ISBN 978-80-7380-738-2.
 12. MACHALOVÁ, Tatiana. Akademické psaní pro právníky. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 219 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-738-2.
 13. HLOUCH, Lukáš a Petra PIMKOVÁ. K aktuálním problémům soudního přezkumu zajištění cizinců. In Dalibor Jílek, Pavel Pořízek. Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2018. s. 308-323, 15 s.
 14. HLOUCH, Lukáš. Typologie mezer a její aplikace v české aktuální judikatuře. In Weyrovy dny právní teorie 2018. 2018.
 15. HLOUCH, Lukáš. Úkol hermeneutiky v současné právní vědě a praxi. In Studia humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. 2018.
 16. HLOUCH, Lukáš. Zpracování právního případu. In Tatiana Machalová a kol. Akademické psaní pro právníky. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 197-217. ISBN 978-80-7380-738-2.
 17. 2017

 18. HLOUCH, Lukáš a Petra PIMKOVÁ. K aktuálním problémům soudního přezkumu zajištění cizinců. In Současné otázky a odpovědi uprchlického a cizineckého práva. 2017.
 19. HLOUCH, Lukáš. Proporcionalita. In Olga Rosenkranzová. Praktikum z právní metodologie. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2017. s. 63-83. ISBN 978-80-7502-235-6.
 20. HLOUCH, Lukáš. Soudcovské předporozumění a dotváření práva. In Weyrovy dny právní teorie 2017. 2017.
 21. HLOUCH, Lukáš. Význam a smysl správního soudnictví ve vztahu k veřejné správě. In Soňa Skulová, Lukáš Potěšil. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C.H. Beck, 2017. s. 391-400. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 22. 2016

 23. HLOUCH, Lukáš. Hermeneutická sebereflexe právní vědy. In Magdalena Konečná (ed.). Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. 1. vydání. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 120-127, 182 s.
 24. HLOUCH, Lukáš. Hermeneutika právní. In SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 565-570. II. svazek. ISBN 978-80-7380-587-6.
 25. HLOUCH, Lukáš a Petra PIMKOVÁ. K některým otázkám soudního přezkumu zajištění cizinců za účelem jejich předání podle tzv. Dulinského nařízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 69-98.
 26. HLOUCH, Lukáš. Neurčitost právních pojmů a dotváření práva. In Weyrovy dny právní teorie 2016. 2016.
 27. 2015

 28. HLOUCH, Lukáš. Aplikace judiciálních testů v rozhodovací činnosti soudů. In Vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 2015.
 29. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK a Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s. ISBN 978-80-210-8074-4.
 30. HLOUCH, Lukáš. Princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu a problém právního dualismu. In Weyrův den právní teorie. 2015.
 31. 2014

 32. HLOUCH, Lukáš. Hermeneutický kruh a současná právní metodologie. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, 2014. s. 105-117, 12 s. ISBN 978-80-7464-456-6.
 33. HLOUCH, Lukáš. Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 187-189. ISSN 1210-9126.
 34. HLOUCH, Lukáš. Právní fenomenologie. Základní pojmy, kritika fenomenologie a metodologie Felixe Kaufmanna. In Workshop Právní fenomenologie. 2014.
 35. HLOUCH, Lukáš. Přínos Viktora Knappa k teorii právní interpretace. In Gerloch Aleš. Viktor Knapp - Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 181-191, 10 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 36. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. 1152 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 37. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 38. HLOUCH, Lukáš. Systematické nástroje řešení střetu právních norem. In Machalová, T., Večeřa, M., Harvánek, J., Hlouch, L., Sobotka, M., Sobek, T. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, s. r. o., 2014. s. 147-211. Teoretik. ISBN 978-80-7502-060-4.
 39. 2013

 40. HARVÁNEK, Jaromír a Lukáš HLOUCH. Legislativní činnost vlády a tvorba podzákonných předpisů. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 200-216. ISBN 978-80-7380-458-9.
 41. HLOUCH, Lukáš. Nový občanský zákoník a teleologický výklad. In Dny práva 2013. 2013.
 42. HLOUCH, Lukáš. Právní interpretace. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 309-354. ISBN 978-80-7380-458-9.
 43. HLOUCH, Lukáš. Teorie mezer a současné právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, roč. 21, č. 2, s. 129-136. ISSN 1210-9126.
 44. HLOUCH, Lukáš. Theory of Gaps in Contemporary Legal Thought. In ANNUAL CONFERENCE OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN NETWORK OF JURISPRUDENCE (CEENJ) “THE CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY JURISPRUDENCE”. 2013.
 45. 2012

 46. HLOUCH, Lukáš. Analysing Legal Cases. In Autumn School of Legal Writing. 2012.
 47. HLOUCH, Lukáš. How to Analyse a Legal Case? In GRiM - Winter School Programme. Global Legal Research & Information Management, University of Stockholm. 2012.
 48. HLOUCH, Lukáš. Instituce jako intepret práva v aplikačním diskursu. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. s. 235 - 257. ISBN 978-80-7380-388-9.
 49. HLOUCH, Lukáš. Kritika nové hermeneutiky v soudobé právní teorii. In Studia Humanitatis Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 167-183. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
 50. HLOUCH, Lukáš. Kritika nové hermeneutiky v soudobé právní teorii. In Mezinárodní konference Studia Humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2012.
 51. HLOUCH, Lukáš. Metodologie interpretace dalších pramenů práva. In Právní argumentace a metodologie (kurs Centra celoživotního vzdělávání PrF MU). 2012.
 52. HLOUCH, Lukáš. Models of Legal Reasoning: An Attempt of a Practical View. In Araszkiewicz, Michal; Myška, Matěj; Smejkalová, Terezie; Šavelka, Jaromír; Škop, Martin. Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1th edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 119-126. ISBN 978-80-210-5948-1.
 53. HLOUCH, Lukáš. Škop,M., Macháč, P.: Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer, 2011 (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 20, II, s. 209-210. ISSN 1210-9126.
 54. 2011

 55. HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 348 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-303-2.
 56. 2010

 57. HROCH, Jaroslav, Magdalena KONEČNÁ a Lukáš HLOUCH. Proměny hermeneutického myšlení. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 419 s. Filosofie 5. ISBN 978-80-7325-231-1.
 58. 2009

 59. HLOUCH, Lukáš, Tomáš FOLTAS a Pavel BEDNAŘÍK. K úloze principu koncentrace ve správním řízení a v soudním řízení správním. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 267-284, 17 s. ISBN 978-80-86775-22-7.
 60. FOLTAS, Tomáš a Lukáš HLOUCH. Základy správního procesu. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2009. 239 s. ISBN 978-80-904083-1-9.
 61. 2008

 62. PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH. Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 2008, roč. 2008, č. 01, s. 5-11. ISSN 1211-2860.
 63. 2007

 64. HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 3, s. 257 - 263, 6 s. ISSN 1210-9126.
 65. PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH. Úloha materiálního korektivu – společenské nebezpečnosti v trestní politice státu. In Tatiana Machalová. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007.
 66. PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH. Úloha materiálního korektivu – společenské nebezpečnosti v trestní politice státu. In Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 9. 2021 08:05