Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. ADAM, Robert, František MARTÍNEK, Magdalena POKORNÁ, Petr PÍŠA a Lucie RYCHNOVSKÁ. Karel Havlíček. Korespondence III. 1845-1847. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. ISBN 978-80-7422-476-8.

  2019

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9282-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9283-2019.
  2. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9283-9.
  3. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9282-2.
  4. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9283-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9283-2019.
  5. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Dodržování normy spisovného jazyka a expresivita v dopisech Bedřicha Smetany. Jazykovědné aktuality. Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, roč. LVI, č. 1 a 2, s. 18–25. ISSN 1212-5326.

  2018

  1. ADAM, Robert, František MARTÍNEK, Petr PÍŠA, Magdalena POKORNÁ a Lucie RYCHNOVSKÁ. Karel Havlíček. Korespondence II. 1843-1844. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-475-1.

  2016

  1. NEKULA, Marek a Lucie RYCHNOVSKÁ. Jazyk Smetanových dopisů v dobovém kontextu. In Olga Mojžíšová - Milan Pospíšil. Bedřich Smetana. Korespondence I. 1840-1862. Vydání první. Praha: Národní muzeum - Koniasch Latin Press, 2016, s. 28-73. ISBN 978-80-7036-475-8.
  2. ADAM, Robert, František MARTÍNEK, Petr PÍŠA, Magdalena POKORNÁ a Lucie RYCHNOVSKÁ. Karel Havlíček. Korespondence I. 1831-1842. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-474-4.
  3. RYCHNOVSKÁ, Lucie a Robert ADAM. Karel Havlíček ve světle korespondence. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 177 s. ISBN 978-80-7422-542-0.
  4. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Vybrané jazykové jevy v korespondenci Josefa Tadeáše Klejzara. In Rychnovská, L. - Adam, R. Karel Havlíček ve světle korespondence. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 85-94. ISBN 978-80-7422-542-0.

  2015

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Tvorba a využití malých specializovaných korpusů na příkladu Korpusu odeslané a přijaté česky psané korespondence Bedřicha Smetany. Online. In Zuzana Děngeová – Pavlína Vališová. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií: Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, s. 21–25. ISBN 978-80-86496-87-0.
  2. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Vybrané jazykové jevy v korespondenci Josefa Tadeáše Klejzara. 2015.

  2014

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Slovosled v česky psané korespondenci Bedřicha Smetany. In XV. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12.–14. května 2014. 2014.

  2013

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Deutsche Einflüsse in der tschechisch geschriebenen Korrespondenz von Bedřich Smetana. In Ulrich, Sonja; Kislova, Ekaterina; Kubicka, Emilia. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 16). München - Berlin - Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner, 2013, s. 181-185. ISBN 978-3-86688-361-1.
  2. NEKULA, Marek a Lucie RYCHNOVSKÁ. Jazyková biografie Bedřicha Smetany a jazyk jeho korespondence se zřetelem ke gramatickým jevům. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 99-136. ISBN 978-80-210-6140-8.
  3. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Zdeňka Hladká, Olga Martincová, Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 139 s. ISBN 978-80-210-6112-2012. Bohemistyka. Poznań, 2013, XIII, č. 4, s. 299-302. ISSN 1642-9893.

  2012

  1. NEKULA, Marek a Lucie RYCHNOVSKÁ. Jakou češtinu užíval Bedřich Smetana? / Bedřich Smetana’s Use of the Czech Language. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby. Praha: Národní muzeum, 2012, IV, 1-2, s. 6-38. ISSN 1803-7828.

  2011

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. In Rusinová Eva. Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 175-185. ISBN 978-80-210-5511-7.
  2. RYCHNOVSKÁ, Lucie. K jazyku česky psané odeslané a přijaté korespondence Bedřicha Smetany (s využitím korpusově zpracovaného materiálu). 2011.

  2010

  1. ČORNEJOVÁ, Michaela, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) / History of Czech Orthography (up to 1902). 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5.
  2. PLESKALOVÁ, Jana, Michaela ČORNEJOVÁ, Pavel KOSEK, Lucie RYCHNOVSKÁ a Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 23.–25. 9. 2010. 2010.
  3. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Korespondence Bedřicha Smetany z hlediska pravopisného. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) 23.-25. září 2010. 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010, s. 402-412. ISBN 978-80-7294-508-5.
  4. NEKULA, Marek a Lucie RYCHNOVSKÁ. Smetanova čeština v dobovém kontextu. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v., 2010, roč. 47, č. 1, s. 43–76. ISSN 0018-7003.
  5. RYCHNOVSKÁ, Lucie. ...zapovidám, by se kontrolirovalo, jest-li já pracují... Aneb o vlivu němčiny na český jazyk Bedřicha Smetany. In Juraj Hladký - Ľubomír Rendár. Varia XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava – Modra-Harmónia 18.–20. 11. 2009). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 322-324. ISBN 978-80-8082-391-7.

  2008

  1. RYCHNOVSKÁ, Lucie. O Němcové a s Němcovou. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008, roč. 91, č. 5, s. 258-260. ISSN 0027-8203.
  2. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Recenze knihy Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. University of Texas, 2008.
  3. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Recenze knihy Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. In SPFFBU, A 56. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 2 s. ISBN 978-80-210-4617-7.
  4. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Vlastní jména zeměpisná v díle Jindřicha Hýzrla z Chodů. In Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008, 7 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 03:30