Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. Od stavebního řádu k ideálnímu městu. Případ Jihlava. In Sborník příspěvků z konference konané 29. ledna 2020. Jihlava, 2022. s. 29-38.
 2. 2021

 3. BOROVSKÝ, Tomáš. Krásná literatura, nebo literární biografie? In Český spor o Milana Kunderu. Praha: Galén, 2021. s. 161-165.
 4. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Strašidlo komunismu a démon teorie. In Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2021. s. 84-86.
 5. 2020

 6. BOROVSKÝ, Tomáš. Cesta do nitra válečníkovy duše (Petr Čornej, Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka, Praha 2019. Host. Literární měsíčník. 2020, roč. 36, č. 3, s. 58-59.
 7. BOROVSKÝ, Tomáš. Hledání kultury : Pokusy o kulturní dějiny v českém dějepisectví na přelomu 19. a 20. století. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 58-76. Obraz / komunikace / jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 8. BOROVSKÝ, Tomáš. Jan Novák, Kundera. Český život a dílo. Časopis Matice moravské. Brno, 2020, roč. 139, č. 1, s. 242-246. ISSN 0323-052X.
 9. BOROVSKÝ, Tomáš, Tomáš KNOZ a Jiří LACH. Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 509 s. Obraz / komunikace / jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 10. KNOZ, Tomáš, Tomáš BOROVSKÝ a Jiří LACH. Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 510 s. Obraz / Komunikace / Jednání. ISBN 978-80-7422-775-2.
 11. BOROVSKÝ, Tomáš. Nenápadný myslitel, který zůstal v půli cesty. Julius Glücklich (1876-1950). In Jiří Malíř - Libor Jan - Bronislav Chocholáč a kolektiv. Osobnosti moravských dějin 2. Brno: Matice moravská, 2020. s. 353-365. s.e. ISBN 978-80-87709-25-2.
 12. BOROVSKÝ, Tomáš. Od stavebního řádku k ideálnímu městu. Případ Jihlava. In Iglavia historica. Exempla trahunt. 2020.
 13. BOROVSKÝ, Tomáš. Ztracené iluze, nalezená realita (T. Judt, Velká iluze). Host. Literární měsíčník. Brno, 2020, roč. 36, č. 8, s. 65-66. ISSN 1211-9938.
 14. 2019

 15. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská rada, patriciát a střety o moc v českých a moravských středověkých městech : Přínos Jaroslava Mezníka urbánnímu dějepisectví. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 2, s. 337-352. ISSN 0323-052X.
 16. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 11-28, 51-65, 113-123, 44 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 17. NĚMEC, Jiří a Tomáš BOROVSKÝ. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. Muni arts 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
 18. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9259-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9259-2019.
 19. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-210-9258-7.
 20. 2018

 21. BOROVSKÝ, Tomáš. Aktéři a(nebo) veřejnost. Jihlavský svátek záchrany města a zobrazení sociálního řádu města v městských slavnostech. In Štefánik, Martin. Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava: VEDA vydavatelstvo SAV, 2018. s. 67-81. ISBN 978-80-224-1609-2.
 22. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie, dějiny a přítomnost. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. s. 6-7. ISBN 978-80-7358-290-6.
 23. BOROVSKÝ, Tomáš. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Eds. O. Beránek, P. Cermanová, J. Hrubý, Praha 2017. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2018, roč. 34, č. 6, s. 58-59. ISSN 1211-9938.
 24. BOROVSKÝ, Tomáš. Manfred Flügge, Století Mannových, Brno 2017. Host. Brno, 2018, roč. 34, č. 4, s. 58-59. ISSN 1211-9938.
 25. BOROVSKÝ, Tomáš. Společnost pozdního středověku, středověká města a Charta 77. Workshop nad tématy z díla Jaroslava Mezníka. 2018.
 26. BOROVSKÝ, Tomáš. Urban Commemorative Festivities as Representations and Visualizations of Town Order. In Horníčková, Kateřina. Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances 1400-1700. London: Lexington Books, 2018. s. 91-111. s. e. ISBN 978-1-4985-5112-0.
 27. BOROVSKÝ, Tomáš. 1348 Rozkvět v čase katastrof. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 43-63. ISBN 978-80-7422-640-3.
 28. BOROVSKÝ, Tomáš. 1458 Sjednotitel rozdělené země. In Libor, Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 85-101. ISBN 978-80-7422-640-3.
 29. 2017

 30. BOROVSKÝ, Tomáš. Ad certum sonum campanae ordinatum. Zvony, město, komunikace. In Hlavačková, Miriam. Od symbolu k slovu : Podoby stredovekej komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV, 2017. s. 161-174. ISBN 978-80-224-1537-8.
 31. BOROVSKÝ, Tomáš. Fajt, Jiří - Hörsch, Markus (eds.): Císař Karel IV. 1316-2016. Praha 2017. Host. Literární měsíčník. Brno, 2017, roč. 33, č. 10, s. 94-95. ISSN 1211-9938.
 32. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hoffmann a jeho cesta středověkým městem (od městské kanceláře k urbanistickým regulativům). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 2, s. 315-329. ISSN 0323-052X.
 33. BOROVSKÝ, Tomáš. Graus, František: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku. Praha 2017. Host. Literární měsíčník. Brno, 2017, roč. 33, č. 8, s. 73-74. ISSN 1211-9938.
 34. BOROVSKÝ, Tomáš. Nejedlý, Martin: Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku. Praha 2016. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2017, roč. 39, č. 6, s. 48. ISSN 0418-5129.
 35. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří LACH. Podoby komunikace a jednání v české historické obci první poloviny 20. století. In 11. sjezd českých historiků v Olomouci. 2017.
 36. BOROVSKÝ, Tomáš a Tomáš MALÝ. Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014. Dějiny - teorie - kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2017, roč. 14, č. 1, s. 160-164.
 37. BOROVSKÝ, Tomáš. Středověká správa farnosti. Farnost husitská. In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017. s. 9-24. ISBN 978-80-905830-4-7.
 38. BOROVSKÝ, Tomáš. Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů. Praha 2017. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 2, s. 350-353. ISSN 0323-052X.
 39. 2016

 40. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici, dějiny, struktury. In Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, 2016. s. 159-164. mimo edice. ISBN 978-80-87709-15-3.
 41. BOROVSKÝ, Tomáš. Jaroslav Marek a Johan Huizinga. In Vlček, Radomír. Historik - Historismus - Dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i., 2016. s. 96-100. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 71. ISBN 978-80-7286-277-1.
 42. BOROVSKÝ, Tomáš. Město proti králi. In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 175-187. ISBN 978-80-86736-49-5.
 43. BOROVSKÝ, Tomáš, Jan DVOŘÁK a Milan ŘEPA. Mistra dělá zkratka. Studie a eseje Jaroslava Marka. Brno; Praha: Matice moravská; Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016. 580 s. ISBN 978-80-87709-15-3.
 44. SULITKOVÁ, Ludmila a Tomáš BOROVSKÝ. Moravská královská města a Jiří z Poděbrad. In Beran, Zdeněk; Šandera, Martin. Poděbradská éra v zemích České koruny. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 41-55, 214-223, 25 s. ISBN 978-80-7422-538-3.
 45. BOROVSKÝ, Tomáš. Počátky obce. In David Valůšek. Hvozdná 1446-2016. Kapitoly z dějin obce. Hvozdná: Hvozdná, 2016. s. 19-23. ISBN 978-80-270-0641-0.
 46. BOROVSKÝ, Tomáš a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Sny mezi obrazem a textem. In Borovský, Tomáš; Nokkala Miltová, Radka a kol. Sny mezi obrazem a textem. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 7-15. ISBN 978-80-7422-511-6.
 47. BOROVSKÝ, Tomáš a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7422-511-6.
 48. BOROVSKÝ, Tomáš. Svět středověkých cestopisů a české země ve 14. století. In Dufka, Jiří. O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. s. 10-22. ISBN 978-80-7051-224-1.
 49. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvíře a sen. Zvířecí symbolika ve Snáři Vavřince z Březové. In Borovský, Tomáš; Nokkala Miltová, Radka. Sny mezi obrazem a textem. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 39-52. ISBN 978-80-7422-511-6.
 50. BOROVSKÝ, Tomáš. Život krále jako exemplum. In Vita Caroli quarti. Vlastní život Karla IV. Brno: Cpress, 2016. s. 147-177. ISBN 978-80-264-1070-6.
 51. 2015

 52. BOROVSKÝ, Tomáš. Brno a Velká Bíteš ve 14. století. Centrum a periferie. In Červená, Radana. Archivum amicus historici est. Brno: Archiv města Brna, 2015. s. 139-150. ISBN 978-80-86736-40-2.
 53. BOROVSKÝ, Tomáš. Démonický a obávaný, ponižovaný a vysmívaný. Vlk ve středověku. In Dvořáková, Daniela. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava: Veda, 2015. s. 305-319. Svet vedy ; zväzok č. 35. ISBN 978-80-224-1423-4.
 54. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hoffmann (23. 2 . 1920 - 1. 10. 2015). Matice moravská, 2015. 3 s. ČMM 134, 2015, s. 607-609. ISSN 0323-052X.
 55. BOROVSKÝ, Tomáš. Podzim (českého) středověku. Brno: CDK, 2015. 7 s. ISBN 978-80-7325-354-7.
 56. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvony a lidé středověkého města. In Čapský, Martin a kol. Komunikace ve středověkých městech. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita, 2015. s. 39-52. ISBN 978-80-7510-109-9.
 57. 2014

 58. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery. In Cermanová, Pavlína; Novotný, Robert; Soukup, Pavel. Husitské století. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. s. 274-289. ISBN 978-80-7422-277-1.
 59. BOROVSKÝ, Tomáš. Svátky a slavnosti středověkého města. In Nodl, M.; Šmahel, F. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2014. s. 369-410. ISBN 978-80-257-0589-6.
 60. BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5.
 61. 2013

 62. BOROVSKÝ, Tomáš a Libor JAN. Hospodářství. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
 63. BOROVSKÝ, Tomáš. Jan Lucemburský, Karel IV. a Litva. In L. Jan, P. Kostrhun, Z. Nerudová. Svět tajemných Baltů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 131-139. ISBN 978-80-7028-414-8.
 64. BOROVSKÝ, Tomáš. Měření a vnímání času. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 511-518. ISBN 978-80-86736-36-5.
 65. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská politika za vlády Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a Jagellonců. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 185-218. ISBN 978-80-86736-36-5.
 66. 2012

 67. BOROVSKÝ, Tomáš. "A bude-li kdy světské veselíčko..." Svátky a slavnosti středověkého města. In Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
 68. BOROVSKÝ, Tomáš. Adventus regis in unruhigen Zeiten. Sigismund und die Städte in Böhmen und Mähren. In Hruza, Karel; Kaar, Alexandra. Kaiser Sigismund (1368-1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2012. s. 367-384. ISBN 978-3-205-78755-6.
 69. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas středověkého města. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7028-388-2.
 70. BOROVSKÝ, Tomáš. Exkurs zu Gustav Pirchans Werk "Italien und Kaiser Karl IV.". In Hruza, Karel. Österreichische Historiker 1900-1945 : Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2012. s. 375-377. ISBN 978-3-205-78764-8.
 71. BOROVSKÝ, Tomáš. Markrabě Jošt a města na Moravě v době jeho vlády. In Jan, Libor a kolektiv. Morava v časech markraběte Jošta. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2012. s. 99-110. ISBN 978-80-86488-93-6.
 72. BOROVSKÝ, Tomáš. Městské hostiny na středověké Moravě. In Możejko, Beata. Historia naturalna jedzenia. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012. s. 88-94. ISBN 978-83-61077-96-1.
 73. BOROVSKÝ, Tomáš. Společnosti středověkého města. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7028-388-2.
 74. BOROVSKÝ, Tomáš. Tržní privilegium pro Vizovice z roku 1466. Východní Morava : dějiny, lidé, krajina. Brno: Moravský zemský archiv, 2012, roč. 2, -, s. 121-127. ISSN 1805-1154.
 75. 2011

 76. BOROVSKÝ, Tomáš. člen redakční rady. Východní Morava, 2011. ISSN 1805-1154.
 77. BOROVSKÝ, Tomáš. Listina Smila ze Střílek a založení vizovického kláštera. Východní Morava. Zlín: Moravský zemský archiv v Brně, 2011, roč. 1, č. 1, s. 11-26. ISSN 1805-1154.
 78. 2010

 79. BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Genderové aspekty sporů o čest ve středověku. In Spory o čest ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2010. s. 113-126. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 16. ISBN 978-80-86488-74-5.
 80. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery v čase změny. In Wihoda, Martin; Reintinger, Lukáš. Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku : mocenské souvislosti a paralely. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2010. s. 307-318. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 81. BOROVSKÝ, Tomáš. Ve století válek a stavovství. In Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Kralice nad Oslavou, 2010. s. 97-112. ISBN 978-80-86785-17-2.
 82. BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem – městské účty jako pramen k politické komunikaci. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 2010. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. s. 83–92, 9 s. ISBN 978-80-970302-1-6.
 83. BOROVSKÝ, Tomáš a Michaela MALANÍKOVÁ. Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci. In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 1. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. s. 83-92, 9 s. ISBN 978-80-970302-1-6.
 84. 2009

 85. ANTONÍN, Robert a Tomáš BOROVSKÝ. Cena rituálu. In Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (Colloquia mediaevalia Pragensia 12). 2009. vyd. Praha: CMS, 2009. s. 13-41. ISBN 978-80-7007-298-1.
 86. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců. In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
 87. ANTONÍN, Robert a Tomáš BOROVSKÝ. Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2009. 336 s. Knižnice Matice moravské sv. 25. ISBN 978-80-86488-53-0.
 88. MALANÍKOVÁ, Michaela, Tomáš BOROVSKÝ a Dalibor JANIŠ. Spory o čest ve středověku a raném novověku. 2009.
 89. ANTONÍN, Robert a Tomáš BOROVSKÝ. Vjezd středověkého panovníka do města - mezi ideálem a realitou. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: ÚHV Slezské univerzity, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 39-59. ISSN 1803-411X.
 90. 2008

 91. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. 263 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
 92. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů. In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. s. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 93. BOROVSKÝ, Tomáš. Julius Glücklich a František Hrubý? Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně. In Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. s. 61-82. ISBN 978-80-86736-09-9.
 94. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ a Demeter MALAŤÁK. Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR, 2008. s. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
 95. 2007

 96. BOROVSKÝ, Tomáš. Adventus regis v životě středověkého města. In Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: NLN, 2007. s. 338-348. ISBN 978-80-7106-896-9.
 97. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna. In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007. s. 13-38. ISBN 978-80-86736-05-1.
 98. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ a Demeter MALAŤÁK. Královský itinerář a královské slavnosti středověké Moravy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C, řada historická. 2007, roč. 54, 2007, č. 1, s. 99-120. ISSN 0231-7710.
 99. BOROVSKÝ, Tomáš a Tomáš STERNECK. Města a měšťané. In Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. s. 229-291. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
 100. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Tomáš BOROVSKÝ a Tomáš STERNECK. Panovník. In Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. s. 51-90. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
 101. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Tomáš BOROVSKÝ a Pavel PUMPR. Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. 423 s. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
 102. 2006

 103. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas středověkých měšťanských testamentů. In Pozdně středověké testamenty v českých městech. Eds. Kateřina Jíšová, Eva Doležalová. Praha: Scriptorium, 2006. s. 55-71. ISBN 80-86197-72-7.
 104. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hrubý v posudcích Julia Glücklicha. In Brno v minulosti a dnes 19. Brno: Archiv města Brna, 2006. s. 479-496. ISBN 80-86736-03-2.
 105. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří LACH. Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci. Brno: Matice moravská, 2006. 286 s. Prameny dějin moravských 12. ISBN 80-86488-30-6.
 106. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
 107. BOROVSKÝ, Tomáš. Obrazy vzpomínek. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Eds. T. Borovský, J. Hanuš, M. Řepa. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2006. s. 127-139. ISBN 80-86488-33-0.
 108. BOROVSKÝ, Tomáš. Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Eds. H. Krmíčková, A. Pumprová, D. Růžičková, L. Švanda. Brno: FF MU; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Matice moravská, 2006. s. 545-550. ISBN 80-86488-35-7.
 109. BOROVSKÝ, Tomáš. Vztahy královských měst a venkovských klášterů na Moravě v pozdním středověku. In Sociální svět středověkého města. Colloquia mediaevalia Pragensia 5. Praha: Centrum medievistických studií, 2006. s. 225-245. ISBN 80-7007-219-9.
 110. 2005

 111. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hrubý a historický seminář v Brně. In Jaroslav Goll a jeho žáci. Usp. B. Jiroušek, J. Blüml a D. Blümlová. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Historický ústav, 2005. s. 515-537. ISBN 80-7040-780-8.
 112. BOROVSKÝ, Tomáš. hesla a části hesel Brno - dominikáni, dominikánky, minorité, augustiniáni, františkáni; Staré Brno - cisterciačky, dominkánky; Zábrdovice - premonstráti; Oslavany cisterciačky; Předklášteří; Velehrad; Vizovice; Žďár n/S; Znojmo - Louka. In Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan Foltýn. Praha: Libri, 2005. s. 154 a dále, 49 s. sine editio. ISBN 80-7277-026-8.
 113. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská, 2005. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5.
 114. BOROVSKÝ, Tomáš. Soukromé kláštery na Moravě ve 13. a 14. století (Pokus o přehled a rozlišení). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2005, roč. 123, 2004, č. 2, s. 461-479. ISSN 0323-052X.
 115. BOROVSKÝ, Tomáš a Robert ANTONÍN. Venit rex! Panovnické vjezdy do středověkého Brna. In Brno v minulosti a dnes 18. Brno: Archiv města Brna, 2005. s. 57-93. ISBN 80-86736-01-6.
 116. 2004

 117. BOROVSKÝ, Tomáš a Hana BOROVSKÁ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria II. Komentář. In Brno v minulosti a dnes 17, 2003. Brno: Archiv města Brna, 2004. s. 521-546. ISBN 80-902931-9-0.
 118. BOROVSKÝ, Tomáš. Majetkový vývoj kláštera v Louce do konce 15. století. Jižní Morava. 2004, roč. 39, svazek 42, s. 21-36. ISSN 0449-0436.
 119. BOROVSKÝ, Tomáš. Zikmundovy zápisy na Moravě (Zápisy klášterních majetků). In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Usp. T. Borovský, L. Jan a M. Wihoda. 2003. vyd. Brno: Matice moravská, 2004. s. 327-339. ISBN 80-86488-13-6.
 120. 2003

 121. BOROVSKÝ, Tomáš. Jagellonští králové, královská komora a kláštery na Moravě (Snahy Jagellonců o zastavení rozkladu duchovní části panovnické komory). In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. Brno: Historický ústav AV ČR - Historický ústav FF MU - Matice moravská, 2003. s. 35-41. ISBN 80-86488-12-8.
 122. BOROVSKÁ, Hana a Tomáš BOROVSKÝ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria. I. Edice pozůstalostního inventáře. In Brno v minulosti a dnes 16, 2002. Brno: Archiv města Brna, 2003. s. 475-510. ISBN 80-902931-7-4.
 123. BOROVSKÝ, Tomáš. Markrabě Karel a moravské kláštery. In Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. Brno: Matice Moravská, 2003. s. 123-137. ISBN 80-86488-09-8.
 124. 2002

 125. BOROVSKÝ, Tomáš. Měšťan. In Člověk českého středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel. Praha: Argo, 2002. s. 392-412. ISBN 80-7203-448-0.
 126. BOROVSKÝ, Tomáš. Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v předhusitském období. In Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Ostrava - Nový Jičín - Příbor: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Okresní vlast. muzeum Nový Jičín - Město Příbor, 2002. s. 87-101. ISBN 80-7042-606-3.
 127. BOROVSKÝ, Tomáš. Základy klášterního života (Prvních sto let žďárského kláštera). In Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2002. s. 55-65. ISBN Nebylo přiděleno.
 128. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvláštní berně v českém středověku. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 2, s. 8-14. ISSN 0418-5129.
 129. 2001

 130. BOROVSKÝ, Tomáš. Kaplani, oltářníci a jejich beneficia v kostele sv. Jakuba v Brně (od nejstarších zmínek do roku 1521). Brno: Archiv města Brna, 2001. s.271-312. Brno v minulosti a dnes 15. ISBN 80-902931-5-8.
 131. BLÁHA, Jiří, Tomáš BOROVSKÝ, Petr CZAJKOWSKI a Dalibor HODEČEK. Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy. Průzkumy památek. Praha, 2001, VIII, č. 1, s. s. 104-118. ISSN 1212-1487.
 132. BOROVSKÝ, Tomáš. Zu der ere gots und meiner sele zu selikeit. Odkazy brněnských měšťanů církevním institucím v letech 1410-1530. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2001, roč. 46, 1999. ISSN 0231-7710.
 133. 2000

 134. BOROVSKÝ, Tomáš. Domy venkovských klášterů ve středověkém Brně (13.-15. století). 2000. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2000. Brno v minulosti a dnes 14, s.13-35. ISBN 80-902931-0-7.
 135. 1999

 136. BOROVSKÝ, Tomáš. Kameníci, zedníci a malíři v Brně od poloviny 14. století do třicátých let 16. století. In CHAMONIKOLA, K. a (ed.). Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura na Moravě a ve Slezsku 1400-1550. Brno, 1999. s. 35-46. ISBN 80-7027-097-7.
 137. BOROVSKÝ, Tomáš. Libri citationum jako pramen k sekularizaci na Moravě v 1. polovině 15. století. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 275-284. ISBN 80-902304-6-6.
 138. BOROVSKÝ, Tomáš. Nebývá zvykem. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1999, roč. 118, č. 2, s. 433-435. ISSN 0323-052X.
 139. BOROVSKÝ, Tomáš. Venkovské majetky kutnohorských měšťanů v předhusitském období. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1999, C 45, 1998, s. 65-78. ISSN 0231-7710.
 140. 1998

 141. BOROVSKÝ, Tomáš. Kutná Hora 1437-1461. Časopis Národního muzea, řada historická. Praha: Národní muzeum, 1998, roč. 167, s. 17-36. ISSN 0139-9543.
 142. BOROVSKÝ, Tomáš. Zakladatelská práva žďárského kláštera do počátku 16. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 2, s. 323-340. ISSN 0323-052X.
 143. 1997

 144. BOROVSKÝ, Tomáš. Správa města a radní vrstva v předhusitské Kutné Hoře. In Historie 96. Sborník prací ze studentské vědecké konference v Hradci Králové. Hradec Králové, 1997. s. 59-83.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 7. 2022 02:45