Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PASTERNÁKOVÁ, Bibiána a Tomáš KUCHOVSKÝ. Geochemická charakteristika a štúdium stabilných izotopov H a O termálnych minerálnych vôd štruktúry Pasohlávky – Laa an der Thaya. In Studentská geologická konference 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9682-0.
 2. 2019

 3. EL OSTA, M, H. HUSSEIN a Tomáš KUCHOVSKÝ. Numerical Simulation of Groundwater Flow and Vulnerability in Wadi El-Natrun Depression and Vicinities, West Nile Delta, Egypt (vol 92, pg 235, 2018). Journal of the Geological Society of India. New Delhi: Springer India, 2019, roč. 93, č. 1, s. 124. ISSN 0016-7622. doi:10.1007/s12594-019-1131-y.
 4. 2018

 5. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Batmunkh DAMDINDORJ, Vilém FÜRYCH, Antonín KOPŘIVA a KhuKhuu PUNTSAG. Identifying the flow pattern and natural recharge at a strategic groundwater resource in the Dornogobi Province, Mongolia. Hydrological Sciences Journal. Taylor & Francis, 2018, roč. 63, č. 9, s. 1408-1423. ISSN 0262-6667. doi:10.1080/02626667.2018.1511053.
 6. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ a Daniela VOŠAHLÍKOVÁ. Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 179 s.
 7. EL OSTA, M. M., H. HUSSEIN a Tomáš KUCHOVSKÝ. Numerical Simulation of Groundwater Flow and Vulnerability in Wadi El-Natrun Depression and Vicinities, West Nile Delta, Egypt. Journal of the Geological Society of India. New Delhi: Springer India, 2018, roč. 92, č. 2, s. 235-247. ISSN 0016-7622. doi:10.1007/s12594-018-0986-7.
 8. 2017

 9. HUSSEIN, Hend Ahmed Ibrahim, Adam ŘÍČKA, Tomáš KUCHOVSKÝ a Maged Mostafa EL OSTA. Groundwater hydrochemistry and origin in the south-eastern part of Wadi El Natrun, Egypt. Arabian Journal of Geosciences. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 10, č. 7, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1866-7511. doi:10.1007/s12517-017-2960-x.
 10. KOKAVCOVÁ, Michaela a Tomáš KUCHOVSKÝ. Model zatápania ložiska Rožná. In XV. HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES A III. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ KONGRES. 2017. ISBN 978-80-903635-5-7.
 11. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA, Petr NEČAS, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Martin KNÍŽEK, Pavel PRACNÝ, Ludmila DAŇKOVÁ, Daniel BEDNÁŘ a Michal URBAN. Termometrie povrchových toků a vývěrů podzemních vod na lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok, Čertovka a Hrádek. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 79 s.
 12. NEČAS, Petr, Iveta DALAJKOVÁ, Pavlína SIONOVÁ, Daniela VOŠAHLÍKOVÁ, Adam ŘÍČKA a Tomáš KUCHOVSKÝ. Termometrie vodních toků na průzkumných lokalitách uložišť radioaktivního odpadu. In Datel,J.V., Tomášek, J. Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu. Brno: PřF MU, ČAH a ČAIK, 2017. s. 177-177. ISBN 978-80-903635-5-7.
 13. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a David GRYCZ. Using Numerical Modeling to Understand the Discharge from a Flooded Abandoned Underground Mine. MINE WATER AND THE ENVIRONMENT. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 36, č. 4, s. 606-616. ISSN 1025-9112. doi:10.1007/s10230-017-0455-3.
 14. 2016

 15. DATEL, Josef, Adam ŘÍČKA, Eduard HANSLÍK, Dana KUCHOVSKÁ, Tomáš KUCHOVSKÝ, Eva JURANOVÁ a Anna HRABÁNKOVÁ. Detailní matematický model proudění podzemní vody a transportu látek v lokalitě Dukovany, DP5: Matematický model proudění podzemních vod a transportu látek, Závěrečná zpráva. Praha: VÚV TGM, 2016. 134 s. Závěrečná zpráva.
 16. ZEMAN, Josef, Tomáš KUCHOVSKÝ a Adam ŘÍČKA. Dynamika a geochemický vývoj důlních vod v oblasti RUD. 2016. vyd. Brno, Česká republika: DIAMO, s. p., o. z. GEAM, 2016. 28 s.
 17. ZEMAN, Josef, Jaromír LEICHMANN, Dalibor VŠIANSKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Lukáš ZACHEUS a Miroslav OBRUČA. Optimalizace chemické stimulace a analýza pracovních kapalin. 2016. vyd. Brno, Česká republika: RWE Gas Storage, s. r. o., 2016. 97 s. 2016.
 18. 2015

 19. DATEL, V. Josef, Adam ŘÍČKA, Eduard HANSLÍK, Anna HRABÁNKOVÁ, Petra FÜRYCHOVÁ, Eva JURANOVÁ, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jiří KRÁSNÝ, Martina PELÁKOVÁ, Diana MAREŠOVÁ, Božena SEDLÁŘOVÁ a Martin PADĚRA. DP5: Odborná pomoc VÚV TGM, v.v.i. v rámci ZBZ NJZ EDU a aktualizace PpBZ EDU 1-4: konceptuální model proudění povrchových a podzemních vod a transportu látek. Praha. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 2015. 211 s.
 20. FÜRYCHOVÁ, Petra, Miro HONTY, Tomáš KUCHOVSKÝ, Marek OSACKÝ, Dana KUCHOVSKÁ a Arno GRADE. Mineralogické a mikrostrutkturní vlastnosti bentonitu z ložiska Rokle při tepelné zátěži 20-95 °C. In Otevřený kongres ČGSpol. a SGS, Mikulov. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 21. FÜRYCHOVÁ, Petra, Miroslav HONTY, Tomáš KUCHOVSKÝ, Marek OSACKÝ, Dana KUCHOVSKÁ a Arno GRADE. Physico-chemical properties of bentonite from Rokle deposit (Czech Republic) in temperature range of 20-95 °C. In Euroclay 2015. 2015.
 22. 2014

 23. FÜRYCHOVÁ, Petra, Tomáš KUCHOVSKÝ a Lucie HERTLOVÁ. Ověření funkce těsnící stěny pomocí matematického modelování. In XIV. hydrogeologický kongres a II. inženýrskogeologický kongres, Liberec, 2.-5. září 2014. 2014. ISBN 978-80-903635-4-0.
 24. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Vilém FÜRYCH a Petra FÜRYCHOVÁ. Strategický zdroj vody ve východní Gobi, provincie Dornogobi, Mongolsko. In Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy. 2014. ISBN 978-80-903635-4-0.
 25. 2013

 26. HANULÁKOVÁ, Dana, Josef ZEMAN, Radek VAŠÍČEK, Richard PŘIKRYL a Tomáš KUCHOVSKÝ. Determination of pore water composition during long term interaction of bentonite substrates with water media: Comparative study. Applied Clay Science. 2013, roč. 80-81, 80-81, s. 69-75. ISSN 0169-1317. doi:10.1016/j.clay.2013.06.006.
 27. GOLDBACH, Marek a Tomáš KUCHOVSKÝ. Posouzení zranitelnosti krasového kolektoru v oblasti Moravského krasu metodou EPIK. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 20., 1-2, s. 181-184. ISSN 1212-6209.
 28. PRACNÝ, Pavel a Tomáš KUCHOVSKÝ. Volná zvodeň v období infiltrace atmosférických srážek. Podzemná voda. Bratislava: Slovenská asociácie hydrogeologov a Slovenský komitét Medzinarodnej hydrogeologickej asociácie, 2013, roč. 19, č. 1, s. 1-9. ISSN 1335-1052.
 29. 2010

 30. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ, Ondra ŠRÁČEK a Josef ZEMAN. Determination of potential mine water discharge zones in crystalline rocks at Rozna, Czech Republic. Environmental Earth Sciences. Berlin/Heidelberg: Springer, 2010, roč. 60, č. 6, s. 1201-1213. ISSN 1866-6280.
 31. NEHYBA, Slavomír, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN, Jana KLÁNOVÁ a Ivan HOLOUBEK. Grain size, geochemistry and organic pollutants in modern fluvial deposits in eastern Moravia (Czech Republic). Environmental Geology (Environmental Earth Sciences). Springer, 2010, roč. 60, č. 3, s. 591-602. ISSN 1866-6280.
 32. NEHYBA, Slavomír, Marie ADAMOVÁ, Jiří FAIMON, Tomáš KUCHOVSKÝ, Josef ZEMAN a Ivan HOLOUBEK. Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Drevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: GÚ SAV, 2010, roč. 61, č. 2, s. 147-162. ISSN 1336-8052.
 33. 2009

 34. ŘÍČKA, Adam a Tomáš KUCHOVSKÝ. Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika. In Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 217-220. ISBN 978-80-248-2026-2.
 35. ŘÍČKA, Adam, David GRYCZ a Tomáš KUCHOVSKÝ. Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany. XVI. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 4 s. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. ISBN 978-80-210-4940-6.
 36. GRYCZ, David, Adam ŘÍČKA a Tomáš KUCHOVSKÝ. Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti. In 10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 197-200. ISBN 978-80-248-2026-2.
 37. 2008

 38. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a Jaroslava ČERVENKOVÁ. Impact of Gravel Pits on Ground water: Case study of Gravel Pits near the Mohelnice City, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 69 - 72, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 39. GRYCZ, David, Tomáš KUCHOVSKÝ, Adam ŘÍČKA a Josef ZEMAN. Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 143 - 146, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 40. KUCHOVSKÝ, Tomáš, David GRYCZ a Michaela DRÁBOVÁ. Regional Impact of Mining on Stream Drainage Characteristics in the Rosice - Oslavany Coal Mining District, Czech Republic. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 155 - 158, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 41. ŘÍČKA, Adam, Tomáš KUCHOVSKÝ a Josef ZEMAN. Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008. Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 35-38, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5.
 42. 2007

 43. KUCHOVSKÝ, Tomáš a Ondřej ŠRÁČEK. Natural attenuation of chlorinated solvents: a comparative study. Environmental Geology. Springer, 2007, roč. 53, č. 1, s. 147-157, 10 s. ISSN 0943-0105.
 44. 2006

 45. KUCHOVSKÝ, Tomáš, Adam ŘÍČKA a Jaroslava ČERVENKOVÁ. Vliv štěrkoven na režim podzemních vod na příkladu DP Mohelnice. In Sborník Těžba a životní prostředí ve střední Evropě. 2006. vyd. Brno: Těžební unie, 2006. s. 201-209, 232 s.
 46. 2005

 47. KUCHOVSKÝ, Tomáš a Ondřej ŠRÁČEK. Redox control of natural attenuation of chlorinated solvents. In 2-nd European Conference on Natural Attenuation, Soil and Grondwater Risk Management - Book of Abstracts. Frankfurt am Main, Germany: DECHEMA e.V., 2005. s. 69-70, 140 s.
 48. 2003

 49. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Dealing with the impact of subsurface contamination on the future land use - example of the Brno City, Czech Republic. In First conference on Applied Environmental Geology in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Vienna, Austria: M. Kralik, H. Hausler, C. Kolesar, 2003. s. 134-135, 273 s. ISBN 3-85457-700-1.
 50. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Mapa kontaminace horninového prostředí ve městě Brně. In GIS Ostrava 2003 - Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO Ostrava, 2003. s. 8-9, 54 s.
 51. ŠRÁČEK, Ondřej a Tomáš KUCHOVSKÝ. Základy hydrogeologie. Brno: Vydavatelství MU, 2003. 186 s. 1. vydání, 3766-17/34. ISBN 80-210-3146-8.
 52. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 10, č. 1, s. 96-98. ISSN 1212-6209.
 53. 2001

 54. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Migrace a biodegradace chlorovaných etylénů v horninovém prostředí. Podzemná voda. Bratislava: Slovenská asociácie hydrogeologov a Slovenský komitét Medzinarodnej hydrogeologickej asociácie, 2001, VII, č. 1, s. 45-56.
 55. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, roč. 8, -, s. 114-118. ISSN 1212-6209.
 56. KUCHOVSKÝ, Tomáš. O významu okolí Stránské skály pro zásoby podzemní vody v Brně. In Stránská skála - výjiměčná lokalita. 1. vyd. Brno: Valoch, Karel - Musil, Rudolf; Moravské zemské muzeum, 2001. s. 23-24, 38 s. Stránská skála - výjiměčná lokalita. ISBN 80-7028-171-5.
 57. 1999

 58. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Posouzení stavu znečištění podzemních vod v částech katastrálních území Brno Královo Pole a Ponava. Brno: Magistrát města Brna - odbor životního prostředí, 1999. 40 s. 253/1999.
 59. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Posouzení stavu znečištění podzemních vod v částech katastrálních území Brno Řečkovice a Královo Pole. Brno: Magistrát města Brna - odbor životního prostředí, 1999. 42 s. 254/1999.
 60. KUCHOVSKÝ, Tomáš. Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Novou horou. Separace těžkých minerálů J.Vít. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. Brno: Masarykova Univerzita, 1999, roč. 6, -, s. 24-28. ISSN 1212-6209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 02:11