Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně absolutní ochrany relativních práv (pohledávek). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, č. 3, s. 64-67. ISSN 1210-6348.
  2. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně důsledků absence vlastnického práva převodce na smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí. Buletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2022, roč. 2022, 1-2, s. 74-78. ISSN 1210-6348.
  3. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, č. 10, s. 61-64. ISSN 1210-6348.
  4. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutím ÚS a NS ohledně aktivní věcné legitimace k žalobě na určení (ne)existence zástavního práva. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 63-66. ISSN 1210-6348.
  5. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Podnájem v novém občanském právu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 20-30. ISSN 1210-6348.
  6. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Spekulativní nabytí vlastnického práva jako nepoctivé (nemravné) či jinak závadné jednání?. Online. In Kotásek, J., Špačková, M. (eds.). Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 485-506, 27 s. ISBN 978-80-280-0093-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022.

  2021

  1. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně posouzení tzv. nových skutečností z hlediska přechodných ustanovení OZ. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 64-67. ISSN 1210-6348.
  2. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zákonného předkupního práva dle § 3056 OZ. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 64-66. ISSN 1210-6348.
  3. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k usnesení NS ohledně notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Ad Notam. Notářská komora ČR, 2021, roč. 27, č. 1, s. 3-7. ISSN 1211-0558.
  4. MELZER, Filip. Vypořádání bezdůvodného obohacení ze smluv neplatných pro nesvéprávnost. Zpravodaj jednoty českých právníků. Jednota českých právníků, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 39-52. ISSN 2464-5982.

  2020

  1. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k judikatuře NS ve věci výmazu promlčených limitovaných věcných práv z katastru nemovitostí. Bulletin advokacie. ČAK, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 67-70. ISSN 1210-6348.
  2. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ve věci určení okamžiku, k němuž se posuzuje naplnění předpokladů nabytí zástavního práva k nemovitosti. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, 7–8, s. 73-77. ISSN 1210-6348.
  3. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí velkého senátu NS ohledně předpokladu „zjevnosti“ porušení dobrých mravů a veřejného pořádku ve smyslu § 588 OZ. Bulletin advokacie. 2020, roč. 2020, č. 9, s. 63-67. ISSN 1210-6348.
  4. MELZER, Filip. Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 13-22. ISSN 1210-6348.
  5. MELZER, Filip. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 15-23. ISSN 1210-6348.

  2019

  1. BEZOUŠKA, Petr, Bohumil HAVEL, Milan HULMÁK, Filip MELZER, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Vlastimil PIHERA, Kateřina RONOVSKÁ, Petr TÉGL a Ivo TELEC. Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-9. ISSN 1210-6410.

  2016

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Filip MELZER. Komentář § 906 - § 909 NOZ (IV/2). In Melzer, F., Tégl, P. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek IV. Praha: Leges, 2016, s. 1587-1632. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8.
  2. MELZER, Filip, Petr TÉGL a Stanislav BRUNCKO. Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Komentář k § 929 až 955. In Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Praha: Leges, 2016. 2. svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.

  2005

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group, 2005, viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245.

  2004

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group, 2004, viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4.

  2003

  1. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003, 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 19:36