Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně posouzení tzv. nových skutečností z hlediska přechodných ustanovení OZ. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 64-67. ISSN 1210-6348.
 2. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zákonného předkupního práva dle § 3056 OZ. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 64-66. ISSN 1210-6348.
 3. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k usnesení NS ohledně notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Ad Notam. Notářská komora ČR, 2021, roč. 27, č. 1, s. 3-7. ISSN 1211-0558.
 4. MELZER, Filip. Vypořádání bezdůvodného obohacení ze smluv neplatných pro nesvéprávnost. Zpravodaj jednoty českých právníků. Jednota českých právníků, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 39-52. ISSN 2464-5982.
 5. 2020

 6. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k judikatuře NS ve věci výmazu promlčených limitovaných věcných práv z katastru nemovitostí. Bulletin advokacie. ČAK, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 67-70. ISSN 1210-6348.
 7. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí NS ve věci určení okamžiku, k němuž se posuzuje naplnění předpokladů nabytí zástavního práva k nemovitosti. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, 7–8, s. 73-77. ISSN 1210-6348.
 8. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Glosa k rozhodnutí velkého senátu NS ohledně předpokladu „zjevnosti“ porušení dobrých mravů a veřejného pořádku ve smyslu § 588 OZ. Bulletin advokacie. 2020, roč. 2020, č. 9, s. 63-67. ISSN 1210-6348.
 9. MELZER, Filip. Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 13-22. ISSN 1210-6348.
 10. MELZER, Filip. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení. Bulletin advokacie. Praha: ČAK, 2020, roč. 2020, č. 6, s. 15-23. ISSN 1210-6348.
 11. 2019

 12. BEZOUŠKA, Petr, Bohumil HAVEL, Milan HULMÁK, Filip MELZER, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Vlastimil PIHERA, Kateřina RONOVSKÁ, Petr TÉGL a Ivo TELEC. Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-9. ISSN 1210-6410.
 13. 2016

 14. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Filip MELZER. Komentář § 906 - § 909 NOZ (IV/2). In Melzer, F., Tégl, P. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek IV. Praha: Leges, 2016. s. 1587-1632. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8.
 15. MELZER, Filip, Petr TÉGL a Stanislav BRUNCKO. Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Komentář k § 929 až 955. In Občanský zákoník IV. svazek. § 655-975 Rodinné právo. Velký komentář. Praha: Leges, 2016. 2. svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.
 16. 2005

 17. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group, 2005. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245.
 18. 2004

 19. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group, 2004. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4.
 20. 2003

 21. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003. 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 12:21