Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. KULHAVÝ, Viktor a Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010, s. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4.

  2009

  1. LYČKOVÁ, Taťána. Citlivost životního pojištění na vývoj vybraných faktorů makroekonomického prostředí. In ForFin 2009. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta, 2009.
  2. FRIEDMANN, Zdeněk. K orientaci mládeže na technické obory a řemesla v Jihomoravském regionu. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009, s. 61-64. ISBN 978-80-7220-316-1.
  3. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Poverty, Deprivation and Social Exclusion: The Unemployed and the Working Poor. In Fournier, M.C. and Mercier Ch.S. eds Economics of Employment and Unemployment. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2009, s. 1-32. není. ISBN 978-1-60456-741-0.
  4. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2009.

  2008

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr FILO. Den v životě nezaměstnaného. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2008, XLIII, 3-4, s. 17-33. ISSN 0033-300X.
  2. MARYÁŠ, Jaroslav. Geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2008.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Jaké vzdělání pro globalizovanou kulturu? In 6th Special Focus Smposium on CIESKS: Communication, Information and Economy Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden: The European Advanced and systems Research Center (ECNSI), 2008, s. 22-28. ISBN 978-953-7210-08-3.
  4. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 11-22. ISBN 978-80-7392-073-9.
  5. KULHAVÝ, Viktor. Mezinárodní konference "Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce". Praha: Univerzita Karlova, 2008.
  6. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti. 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 85 s. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0.
  7. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; letní semestr. 2008.

  2007

  1. NĚMEC, Daniel a Dalibor MORAVANSKÝ. A Growth Model with Hysteresis Effects and Unemployment in the Czech Republic. In PROCEEDINGS of the International Academic Conference on INCREASING COMPETITIVENESS, Workshop 151 Mathematical Methods in Economics. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007, s. 185 (abstrakt), 8 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
  2. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Český trh práce a nezaměstnanost. In Psychológia práce a organizácie - 2007. Košice: Společenskovedný ústav SAV, Košice, 2007, s. 47-52. ISBN 978-80-969628-6-0.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr FILO. Den v životě nezaměstnaného. In Vývojové tendence podniků III. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2007, s. 148-168, 20 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
  4. SABOLOVIČ, Mojmír a Eva TOMÁŠKOVÁ. ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Novoje kačestvo ekonomičeskogo rosta : innovaciji, investiciji, konkurentosposobnost'. v tisku. Minsk, Belarus: Belarus Academy of Science, 2007, s. 100-114, 250 s.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. 2007.
  6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007, 240 s. učební texty.
  7. KATRŇÁK, Tomáš a Petr MAREŠ. Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004. Sociologický časopis. Praha, 2007, roč. 43, č. 2, s. 281-304. ISSN 0038-0288.
  8. ŽÍDEK, Libor. Srovnání ekonomické situace v USA a Evropě. Global Politics, 2007. ISSN 1213-7685.

  2006

  1. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour Market Marginalisation and Deprivation. In Sirovátka, T. et al.: The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 39-57, 18 s. ISBN 80-87029-06-2.
  2. NĚMEC, Daniel a Dalibor MORAVANSKÝ. Model mzdového vyjednávání a hystereze nezaměstnanosti v ČR. In Česká ekonomika v procesu globalizace - Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 68-74. ISBN 80-210-4083-1.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Quality of lity and long-term unemployment. In Precarious Work and Persistent Unemployment Research and Policy Issues. Bremen: ICOH, 2006, s. 5-18.
  4. MAREŠ, Petr. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006, s. 15-24. ISBN 80-210-4225-7.
  5. NĚMEC, Daniel a Dalibor MORAVANSKÝ. Testing of Hysteresis in Unemployment. In Proceedings of the 24th International Conference Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2006, s. 407-414, 7 s. ISBN 978-80-7043-480-2.
  6. NĚMEC, Daniel a Dalibor MORAVANSKÝ. Wage Bargaining Model As Microfoundation Of Hysteresis Hypothesis. Bulletin of the Czech Econometric Society. Czech Econometric Society, 2006, roč. 23, č. 13, s. 61-76, 15 s. ISSN 1212-074X.

  2005

  1. WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Dopady investičních pobídek na regionální trh práce. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005, s. 93-100. ISBN 80-89162-17-7.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení účinnosti investičních pobídek. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2005, s. 185-194. ISBN 80-248-0876-5.
  4. NĚMEC, Daniel. Hysteresis in Unemployment: The Case of the Czech Republic. In IMEA 2005 - conference proceedings. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, 6 s.
  5. MAREŠ, Petr a Jiří VYHLÍDAL. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2005, 65 s. Výzkumné zprávy.
  6. KLIMPLOVÁ, Lenka. Nezaměstnaní absolventi škol. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 141-150. ISBN 80-210-3867-5.
  7. LEBIEDZIK, Marian a Petra KUZMOVÁ. Nezaměstnanost - závažný ekonomický a sociální důsledek restruktaralizace ekonomiky Moravskoslezského regionu. In Průmyslová krajina. Sborník referátů z odborné konference. 1. vyd. Slezská univerzita, OPF v Karviné: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 2005, s. 111-123. ISBN 80-239-4596-3.
  8. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Poradenství při změně zaměstnání součást aktivní strategie primární prevence. In Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a radenia po vstupe do EU. Košice: SAV, 2005, s. 108-112. ISBN 80-967182-3-1.
  9. KLUSÁČEK, Petr. Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku. Brno: Ústav Geoniky AV ČR, 2005, 6 s. ISBN 80-86407-05-5.
  10. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologické charakteristiky dlouhodobě nezaměstnaných. In Vývojové tendence podniků II. Brno: ESF MU, 2005, s. 683-695, 14 s. ISBN 80-210-3847-0.
  11. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6.
  12. GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální politika EU - její vývoj a perspektivy. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 361-372. ISBN 80-210-3892-6.
  13. WINKLER, Jiří a Lenka KLIMPLOVÁ. Účelové programy na lokálních trzích práce. 2005.
  14. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. In Anatomy of the Czech Labour Market: From Over-Employment to Under-Employment in Ten Years ? Working Paper Series 7/2004 Czech National Bank. Praha: Czech National Bank, 2005, s. 54-66. Working Papers 7.
  15. MUSIL, Petr. Zdanění práce a nezaměstnanost ve vybraných zemích OECD. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005, s. 42-49. ISBN 80-248-0943-5.
  16. BARTÁKOVÁ, Helena. Znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce. In Winkler, J., Klimplová, L., Žižlavský, M. (eds.) Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 91-103. ISBN 80-210-3867-5.

  2004

  1. ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004, s. 407-414. ISBN 963-9483-44-3.
  2. SLANÝ, Antonín a Vojtěch KREBS. Causes of Changes in Social Protection Systems. Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2004, IV., č. 1, s. 41-47. ISSN 1213-2446.
  3. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaná mládež a její specifika. In Socialia 2004. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, 5 s.
  4. NĚMEC, Daniel. Hystereze nezaměstnanosti v ČR - obecný makroekonomický pohled. In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Brno, 2004, s. 40abstrakt, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Kvalita života. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004, s. 75-90, 15 s. ISBN 80-86625-20-6.
  6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychológia práce pred vstupom do EU. Košice: Společensko vedný ústav SAV, 2004, s. 75-91, 16 s. ISBN 80-967182-3-1.
  7. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. Československá psychologie. 2004, XLVIII, č. 2, s. 121-135, 14 s. ISSN 0009-062X.
  8. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004, s. 56-67, 11 s. ISBN 80-210-3457-2.
  9. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nezaměstnanost jako důsledek nízké úrovně malého a středního podnikání. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 73-78. ISBN 80-210-3549-8.
  10. MAREŠ, Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2004, roč. 40, č. 1, s. 37-48, 10 s. ISSN 0038-0288.
  11. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
  12. WILDMANNOVÁ, Mirka. Problém ekonomického rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k nezaměstnanosti. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2004, s. 156-166, 9 s. ISBN 80-7194-684-2.
  13. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. In Sborník referátů z mez. konference, 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004, 248 s. ISBN 80-210-3457-2.
  14. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Úvodní slovo. In Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe. Sborník referátů z mez. konference 24.6.04. Brno: ESF MU, 2004, s. 7-9. ISBN 80-210-3457-2.
  15. ŽÍTEK, Vladimír. Vliv politiky zaměstnanosti na regionální nezaměstnanost. In Regióny - Vidiek - Životné prostredie 2004. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004, s. 48-53. ISBN 80-8069-437-0.
  16. POLUNCOVÁ, Katarína. Vybrané problémy hodnotenia efektívnosti rekvalifikácií. In MendelNet 2004: Sborník abstraktů z konference studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2004, 248 s. ISBN 80-7302-088-2.
  17. WILDMANNOVÁ, Mirka. Vybrané problémy sociální politiky a trhu práce v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně.
  18. ŽÍTEK, Vladimír. Zisk a užitek plynoucí z poskytování služeb zaměstnanosti. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 214-219. ISBN 80-8055-966-X.

  2003

  1. SEKOT, Aleš. Božena Buchtová: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální fenomén. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003, roč. 39(2003), č. 4, s. 588-590. ISSN 0038-0288.
  2. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Drogy u mladých nezaměstnaných. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2003, s. 63-78, 15 s. ISBN 80-7157-703-0.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Nezaměstnanost a drogy. In Komunitní spolupráce v ČR. Brno: I.E.S. - Sdružení Podané ruce, 2003, s. 14-15, 1 s.
  4. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. In MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 169-183. ISBN 80-210-3048-8.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Práce a lidská přirozenost. In Práca a jej kontexty. Zborník príspevkov z "Psychologické dni". Trenčín, 17.-19. 9. 2003. Trenčín: Stimul, 2003, s. 25-30. ISBN 80-88982-75-8.
  6. HORÁKOVÁ, Markéta a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny osob. In Mareš, P.; Sirovátka, T. (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU, 2003, s. 202-219. ISBN 80-210-3048-8.
  7. ŽÍTEK, Vladimír. Regionální komparace a hodnocení výsledků politiky zaměstnanosti. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003, s. .44, 5 s. ISBN 80-213-1089-8.
  8. SEKOT, Aleš. Sociologické texty ke studiu speciální pedagogiky. PedF MU Brno: PedF Mu Brno, 2003.
  9. SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X.
  10. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
  11. TOUŠEK, Václav a Lenka VAŠKOVÁ. Trh práce ve městě Brně - změny po roce 1989. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník referátů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 229-240. ISBN 80-210-3289-8.
  12. ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003, s. 114-118. ISBN 80-7097-551-2.
  13. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.

  2002

  1. ŽÍTEK, Vladimír. Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 93-106. ISBN 80-210-2813-0.
  2. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Bezrobocie a zdrowie. In Teotretycne i praktyczne aspekty przeci w dziatania bezrobociw w gminach (cześć druga). Katowice: Profesja, 2002, s. 143-148. ISBN 83-88402-14-5.
  3. ŠVANCARA, Josef. Biodromální aspekty nezaměstnanosti. In Buchtová, B a kol: Nezaměstnanost. Psychologický ekonomický a sociální problém. Praha: Grada, 2002, s. 161-173. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
  4. FUCHS, Kamil, Jozef MEDVEĎ a Marta ORVISKÁ. Ekonómia a ekonomika. 1. vyd. Banská Bystrica: Občianské združenie Financ, 2002, 177 s. ISBN 80-968702-2-X.
  5. ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 223-232. ISBN 80-2102816-5.
  6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing a. s., 2002, 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
  7. FUCHS, Kamil. Nezaměstnanost v ekonomické teorii. In Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 57-74. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
  8. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Pojištění v nezaměstnanosti - selhání české sociální politiky. In Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2002, s. 125-133. ISBN 80-8068-088-4.
  9. ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002, s. 252-264.
  10. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002, 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
  11. KACHLÍK, Petr a Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Souvislost mezi nezaměstnaností, zdravotním stavem a užíváním drog. In Sborník z mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí-Sekce 8. 1. vyd. Brno: KONVOJ Brno, 2002, s. 23-46. ISBN 80-7302-038-6.
  12. ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Úspěšnost realizace aktivní politiky zaměstnanosti (regionální komparace). In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002, s. 289-300. ISBN 80-210-3008-9.
  13. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor.

  2001

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Slaměník,I. a Výrost,J., eds., Aplikovaná sociální psychologie II: Člověk v sociálním kontextu. Praha: Grada, 2001, s. 81-110. ISBN 80-247-0042-5.

  2000

  1. MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 3, s. 285-297. ISSN 0038-0288.
  2. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost a zdraví. In sborník z mezinárodní konference Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita 16. 11., 2000, s. 4-12. ISBN 80-210-2425-9.
  3. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Non-Accelerating Inflation Product & Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment Modelling. In Proceedings of the 18th International Conference on Methematical Methods in Economics 2000. 1. vyd. Praha: Czech Society for Operational Research, Czech Econometric Society, University of Economics Prague, Charles University Prague, 2000, s. 209-216. ISBN 80-245-0057-4.
  4. VAŠÍČEK, Osvald a Martin FUKAČ. Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment: Estimation for the Czech Republic. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decesion Making X). 1. vyd. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research and University of Economics Bratislava, 2000, s. 149-154. ISBN 80-88715-93-8.
  5. SLANÝ, Antonín. Politické a ekonomické souvislosti transformace české ekonomiky. In Seminář hospodářských expertů, EA Berlín. 2000.
  6. BUCHTOVÁ, Božena ed. Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti. Sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 16. 11., 2000, 79 s. ISBN 80-210-2425-9.

  1999

  1. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Labour market and human resources. In Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999, s. 21-43. ISBN 80-200-0774-1.
  2. BUCHTOVÁ, Božena. Podání ruky na odchodnou. Praha: Economia, a.s., 1999. Ekonom.
  3. BUCHTOVÁ, Božena. Rozhovor o nezaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Univerzitní noviny.
  4. MAREŠ, Petr. Zkušenost české populace s trhem práce. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1999, roč. 31, č. 5, s. 481-489. ISSN 0049-1225.

  1998

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Sebereflexe dlouhodobé ztráty zaměstnání. Sociální politika - Sociálna politika : Měsíčník resortu práce a sociálních věcí. Praha: Federální ministerstvo práce a sociálníc, 1998, roč. 24, č. 4, s. 12-14. ISSN 0049-0961.
  2. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Trh práce a lidské zdroje. In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998, s. 21-44. ISBN 80-200-0703-2.

  1997

  1. GREGOROVÁ, Zdeňka a Dana HRABCOVÁ. K některým problémům náhrady za ztrátu na výdělku a v nezaměstnanosti. Právo a zaměstnání. Praha: ORAC, 1997, roč. 3, č. 7-8, s. 11-15. ISSN 1211-1139.

  1995

  1. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995, s. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.

  1994

  1. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém [Sociologické nakladatelství, 1994]. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, 151 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-901424-9-4.
  2. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 479-498. ISSN 0038-0288.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice. První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994, 140 s. není.

  1991

  1. FUCHS, Kamil. Úvod do ekonomie. ESF MU, 1991. (178 str.) ISBN. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1991, 178 s. ISBN 80-210-0315-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 06:02