Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. HYÁNEK, Vladimír, Jiří NAVRÁTIL, Klára PLACIER, Maria FIGUEROA, Begona Alvarez GARCÍA a Luis Ignacio ÁLVAREZ-GONZÁLEZ. Social Innovation in Consumer Protection: Online Education in Alternative Financial Services. Online. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, s. 173-200. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781315158020.

  2009

  1. VEČEŘA, Miloš. Právo jako institucionální skutečnost. K Weinbergerovu konceptu právní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, XVII, 1., s. 9-18. ISSN 1210-9126.

  2008

  1. MIHELJ, Sabina, John DOWNEY, Thomas KÖNIG a Václav ŠTĚTKA. Mapping European Ideoscapes: Examining newspaper debates on the EU Constitution in seven European countries. European Societies. 2008, roč. 10, č. 2, s. 275-301. ISSN 1461-6696.
  2. KLIMPLOVÁ, Lenka. Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích - od starých k novým sociálním rizikům. Sociálne a politické analýzy. Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, 2008, roč. 2008/II, č. 2, s. 1-39. ISSN 1337-5555.
  3. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
  4. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teória práva. 2. přepracované. Žilina: EUROKODEX, 2008, 18 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
  5. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čenek, 2008, s. 133-161. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
  6. KULHAVÝ, Václav. Social Policy Reform. A Conceptual Overview. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2008, roč. 2008, č. 03, s. 1-29. ISSN 1803-0343.

  2007

  1. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. Terra Libera. Praha: Liberální instuitut, 2007, roč. 8, č. 3, s. 1-5.

  2006

  1. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. In Česká ekonomika v procesu globalizace SUPPLEMENTUM. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 7-15. ISBN 80-210-4175-7.
  2. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální ekonomika podniku - nová výzva pro definování moderní sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006, s. 60-66, 6 s. ISBN 80-7044-819-9.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006, s. 56-59. ISBN 80-7044-819-9.
  4. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Uspokojování zájmů zdravotních pojišťoven jako možný nástroj k dosažení cílů sociálního státu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 15-22. ISBN 80-210-4086-6.
  5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Zabezpečení a financování veřejných služeb v ČR. In Európske financie - teória, politika, prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 96-106, 10 s. ISBN 80-8083-335-4.
  6. MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006, s. 19-55, 36 s. ISBN 80-7326-104-9.

  2005

  1. FRANC, Aleš. Globalizace a udržitelnost státu blahobytu. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005, s. 68-163. ISBN 80-248-0943-5.
  2. HOLZER, Jan. Poznámka k metodologii praktické politiky v Čechách a na Moravě. In Sociální stát, sen, či noční můra? 1. vydání. Praha: Votobia + Institut mediální komunikace VŠJAK, 2005, s. 31-37. ISBN 80-7220-221-9.
  3. FRANC, Aleš. Způsobuje globalizace omezování aktivit státu blahobytu? In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1. vyd. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005, s. 64-318. ISBN 80-7302-107-2.

  2002

  1. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002, s. 33-49. ISBN sine.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002, s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957.

  2001

  1. MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 189 s. ISBN 80-210-2624-3.
  2. MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek - selhání cílenosti. In Dávky sociálního státu. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 84-97. ISBN 80-210-2624-3.

  2000

  1. MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225.

  1999

  1. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413.
  3. MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 1999, roč. 25, č. 11, s. 4-5. ISSN 0049-0962.

  1997

  1. VEČEŘA, Miloš. Sociální zabezpečení v sociálním státu. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 4, s. 403-409. ISSN 0032-6984.

  1996

  1. VEČEŘA, Miloš. Moderní stát jako právní a sociální stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, s. 421-426. ISSN 0032-6984.
  2. VEČEŘA, Miloš. Sociální stát : východiska a přístupy. 2. upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, 112 s. Studijní texty ; sv. 4. ISBN 80-85850-16-8.

  1995

  1. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách. Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995, 52 s. Research Papers of START.
  2. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995, 57 s. Výzkumné studie/Research Papers 9.
  3. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995, 31 s. Occasional Papers in European Studies 7.
  4. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.
  5. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.

  1994

  1. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1994, 151 s. Studijní texty 6. ISBN 80-901424-9-4.
  2. MARE�, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABU�IC. Values and the welfare state in Czechoslovakia. In Bryant, G.A., Mokrzycki, E., The New Great Transformation? first. London: Routledge, 1994, s. 78-98. ISBN 0-415-09249-3.
  3. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994, s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 02:05