Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. FUČÍK, Petr. Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, vol. 56, No 6, p. 863-895. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.053.
 2. 2016

 3. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele (Parents-school problematic relationship). In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.
 4. 2015

 5. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele (Problematic relationship between parents and teachers). In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 6. 2009

 7. ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1st ed. New York, London: Routledge, 2009. p. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9.
 8. NEUSAR, Aleš. Rodina po cévní mozkové příhodě (Family life after stroke). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2009, 15. ročník, No 4, p. 40-44. ISSN 1212-9607.
 9. 2008

 10. MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 pp. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219.
 11. MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA and Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 pp. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5.
 12. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin (Value of Chidren in the Czech Families). In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. p. 99-118. ISBN 978-80-7326-140-5.
 13. DYTRT, Petr. La remémoration chez Jean Rouaud : de la recomposition d'une mémoire familiale au roman a la mémoire nationale (Remembering in Jean Rouaud's novels from recomposing of family memory to novels od national memory). In Famille et relations familiales dans les littératures francaise et francophone. Bratislava: Slovak Academic Press, 2008. p. 249-260. ISBN 978-80-8095-031-6.
 14. PLASOVÁ, Blanka and Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko (Work-family Imbalance as a New Social Risk). In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. p. 37-60, 23 pp. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 15. VANČURA, Jan. Positive Perceptions of Parents who care for a Child with Intellectual Disability. Washington, D.C.: AAIDD Annual Conference, 2008.
 16. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka and Radovan DÁVID. (Předběžné opatření o) vykázání ze společného obydlí ((Preliminary measure) Expulsion from Common Family Dwelling). In Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 946-958. ISBN 978-80-210-4733-4.
 17. DOHNALOVÁ, Zdeňka and Libor MUSIL. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte (Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, vol. 8, 2/2008, p. 106 - 120. ISSN 1213-6204.
 18. ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a podniková kultura (Family business and corporate culture). In Zborník bastraktov vedeckých prác mezinárodná vedecká konferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Nitra, Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. p. 136-136. ISBN 978-80-8069-969-7.
 19. STŘELEC, Stanislav. Rodinné prostředí žáků v současných edukačních souvislostech (Pupils Family Milieu In Recent Educational Contexts). In Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4752-5.
 20. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny (Family therapist as an advocate of traditional family). Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2008, vol. 2, 3-4, p. 213-220. ISSN 1802-3983.
 21. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy (Sex, Fertility and Harvest in Prehistoric Europe). In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. p. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
 22. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření (The role of the family in the development of some of the childrens attitudes towards smoking and their smoking habits). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, vol. 53, Sup 1, p. 135-140. ISSN 1802-6281.
 23. FUČÍK, Petr and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR (Conflicting or unified? Couples response to policy measures related to fertility and family in the Czech Republic). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, vol. 5, No 2, p. 69-87, 18 pp. ISSN 1214-813X.
 24. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. (The Influence of Non-medical Services on the Quality of Life of cancer Children Caregivers). Pedagogická orientace. Brno, 2008, vol. 2008, No 2, p. 52-66. ISSN 1211-4669.
 25. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, vol. 16, No 4, p. 171-174. ISSN 1210-7778.
 26. 2007

 27. ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. (Children and parents watching TV). Brno: Paido, 2007. 157 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2.
 28. OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1st ed. Brno: Tribun, 2007. p. 92-97, 5 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 29. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido, 2007. 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
 30. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair, a čo sa na tom slovenským au pair nepáči (Why British mothers have au pair and what Slovak au pairs do not like about that). In Neroľnícka rodina na Slovensku. Bratislava: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Združenie Prebudená pieseň, 2007. p. 143-157, 14 pp. ISBN 80-89069-13-4.
 31. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti (The family from the viewpoint of the anthropology of the civil society). In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. p. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 32. ŠIMONÍK, Oldřich. Rozdíly vstupní úrovně žáků 1. třídy ve vazbě na rodinnou výchovu a návštěvu mateřské školy. (Differences input level pupils 1. classes on trial on family upbringing and visit mother's schools.). In Školská připravenost detí v kontinuite predškolskej elementarnej edukácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. první. Banská Bystrica.: UMB., 2007. p. 395-404., 10 pp. ISBN 978-80-8083-359-6.
 33. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 34. MAREŠ, Petr and Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 pp. ISBN 978-80-210-4439-5.
 35. 2006

 36. VANČURA, Jan. Akceptace dítěte s postižením: prožitek zármutku a adaptace rodičů (Acceptance of a Child with Disability: Sorrow and Adaptation of Parents). Psychológia a patopsychológia. Bratislava (SR): VÚDPaP Bratislava, Slovak Academic Press, 2006, vol. 2006, No 3, p. 221 - 229. ISSN 0555-5574.
 37. BOČKOVÁ, Helena. Jiří Langer sedmdesátníkem (Jiri Langer). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, vol. 16, No 2, p. 116-118. ISSN 0862-8351.
 38. ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodinách předškoláků (Media education in families with preschool children). Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, vol. 2006, No 1, p. 72 - 85. ISSN 1211-4669.
 39. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Páni z Obřan. (Lords (nobility) of Obřany.). Musil, František - Úlovec Jiří. In Brno v minulosti a dnes 17. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2006. p. 13-56. ISBN 80-902931-7-4.
 40. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. (Why British mothers have au pair and what Slovak au pairs do not like about that). Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovak Academic Press, 2006, vol. 54, No 4, p. 341–356, 15 pp. ISSN 1335-1303.
 41. TOMÁŠEK, Marcel. Recenze: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004 (Book Review: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, vol. 2006, No 1, p. 57-58. ISSN 1213-0028.
 42. POLÁŠKOVÁ, Eva. Rodičovství lesbických žen: příspěvek k deskripci alternativních rodinných modelů (Lesbian headed families as an example of alternative family models). Brno: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze, 2006.
 43. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo v rakouské monarchii na počátku 19. století (Family and Family Law in the Austrian Monarchy at the beginning of the 19 century). In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1st ed. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. p. 471-481. ISBN 80-239-7694-X.
 44. MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK and Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (Social reproduction and integration: ideals and limits). 2006.
 45. MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti (Work, Family and Child in Modern Society). In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. p. 19-55, 36 pp. ISBN 80-7326-104-9.
 46. 2005

 47. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1st ed. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. p. 35-38.
 48. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina and Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny (Gay and lesbian families). In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. p. 120-131, 11 pp. ISBN 80-244-1059-1.
 49. POLÁŠKOVÁ, Eva. Gay and Lesbian Families in the Czech Republic. Telč: European Graduate School for Social Sciences, 2005.
 50. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu (Education and Care of Children from birth to the age of three: challenge for family and community). 2005.
 51. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda (Gender of prison: the prison of gender). In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. p. 126-141, 15 pp.
 52. STŘELEC, Stanislav. Rodina jako výchovný činitel (Family like an educational element). In Studie z teorie a metodiky výchovy II. Střelec,S. (ed.). Brno: Masarykova univerzita,MSD,, 2005. p. 109-123, 14 pp. Studijní literatura. ISBN 80-210-3687-7.
 53. LIŠKOVÁ, Kateřina. Taky chcete být normální? Homosexuálové, manželství a rodina. (Do You Wanna Be Normal Too? Homosexuals, Marriage, and Family). Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, vol. 38, No 1, p. 45-50. ISSN 1211-5770.
 54. MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. p. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
 55. HAVELKOVÁ, Marie and Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. (Health Education I.). 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 pp. ISBN 80-210-3918-3.
 56. VESELÁ, Jana. What means health to parents of handicapped children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 661-670. ISBN 978-80-7315-119-5.
 57. SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika (Life chances, family and social policy). In Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. první. Brno: Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR, 2005. p. 18-22.
 58. 2004

 59. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana. Roma: IRPPS, 2004, vol. 2004, 2-3, p. 4-4. ISSN 1826-9915.
 60. MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo (The Czech Family of Late Modernity: new shape of old partner and rival of school). . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. Praha, 2004, vol. 2004, No 4, p. 309-325. ISSN 0031-3815.
 61. LACINOVÁ, Lenka and Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina (Child and its family). In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. p. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845.
 62. KLÍČOVÁ, Kateřina and Tereza NOVÁKOVÁ. Family Behaviour in Socially Excluded Roma Communities. In Mareš, Petr: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 2004th ed. Brno: Barrister, 2004. p. 130-148, 18 pp. ISBN 80-86598-67-5.
 63. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných (Labour Market Marginalisation and Material Deprivation of the Unemployed). In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. p. 61-74. ISBN 80-210-3455-6.
 64. KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon, 2004. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6.
 65. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy (The Position of Parents as Educational and Social Partners of the School). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, No 4, p. 326-341. ISSN 0031-3815.
 66. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách (Rights and obligations of children in families). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. p. 79-114, 35 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
 67. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? (Drug education in the conditions of the first level of basic schools - amenities or necessity?). In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. p. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
 68. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 pp. ISBN 80-86598-67-5.
 69. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6.
 70. MOŽNÝ, Ivo and Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. p. 235-261, 26 pp. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8.
 71. MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. p. 10-30. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5.
 72. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. p. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.
 73. 2003

 74. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ and Jan VANČURA. Čas pro rodinu (FAMILY TIME). Psychologické dny, Trenčín. 2003.
 75. MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání (Modernization of the Czech Family and of the Intergenerational Relations. International Comparison). In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 11 - 36. ISBN 80-86598-61-6.
 76. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina (Modernization and the Czech Family). 2003.
 77. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
 78. ŠLECHTOVÁ, Hana. Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ (Two-Peer Generations Family as an Ideal Type). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 145 - 155. ISBN 80-86598-61-6.
 79. RABUŠICOVÁ, Milada and Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty (The Role of parents in Relation to the School - Theoretical Concepts). Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, vol. 2003, No 2, p. 141-151. ISSN 0031-3815.
 80. MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia (Why so easy: Some family reasons for velvet revoltion.). Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 pp. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6.
 81. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice (The report on the research of the long-term unemloyeds in the Czech republic). In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.
 82. 2002

 83. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 pp. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
 84. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině) (A description of an 11-year old child (family and religion)). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. p. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
 85. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra) (A description of an 11-year old child (family and religion)). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
 86. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu (Prolegomenon of The Scenotest). Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, vol. 1, No 1, p. 1-33. ISSN 1214-0090.
 87. KATRŇÁK, Tomáš. Proměny české rodiny v devadesátých letech (Changes of Czech family in nineties). In Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 227-246. ISBN 80-85947-83-8.
 88. PLAŇAVA, Ivo. Rodina a/nebo profese : Role ženy z pohledu mužů a žen více generací. (The Family and/or The Profession : The role of woman from view of men and women of more generations.). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal - studio, s.r.o., 2002. ISBN 80-86598-36-5.
 89. SIROVÁTKA, Tomáš and Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika (Family, social risks and social policy). In Plaňava Ivo, Pilát, Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002. p. 106-125. ISBN 80-86598-36-5.
 90. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání) (Sociology in panorama). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 91. RAJMICOVÁ, Kateřina. Vztahy a soužití generací v rodině (Intergenerational relationships in the family). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. p. 70-77. ISBN 80-86598-36-5.
 92. 2001

 93. RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? (Czech Educational Values: traditional or modern?). In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
 94. SVOBODA, Mojmír. Dětský kresebný test pro diagnostiku rodinných vztahů (Children Drawing Test for Diagnostics of Family Relations). Trenčín, 2001.
 95. SEJRKOVÁ, Elena and Petr KVĚTON. Mužská a ženská role v současné rodině (Male and Female Role in contenporary families). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, vol. 7, No 4, p. 16-17. ISSN 1211-5886.
 96. 2000

 97. MECHREF, Yehiya, Lukáš ŽÍDEK, Weidong MA and Milos NOVOTNY. Glycosylated major urinary protein of the house mouse: characterization of its N-linked oligosaccharides. Glycobiology. Oxford: Oxford University Press, 2000, vol. 10, No 3, p. 231-235. ISSN 0959-6658.
 98. PLAŇAVA, Ivo. Muži a ženy v rodině: tradičně - nebo jinak?" (Men and women in the family: traditionally - or not like that?). In Sborník referátů z konference "Sociální procesy a osobnost". Brno: MU Brno, 2000.
 99. ĎURIŠ, Jaromír. Rodina vojenského profesionála jako specifická sociální skupina. (The family of professional soldier as a specific social group.). In Wojsko i inne grupy dyspozycyjne w perspektywie socjologicznej. Zeszyty naukowe. poglady i doświadczenia. Wroclaw, Polsko: Wyźsa szkola oficerska im.T.Kościuszki, 2000. p. 263-269. Zeszyty naukowe. ISBN 1230-5243.
 100. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Výchova v rodině včera, dnes a zítra (Child rearing in family yesterday, today and tomorow). FSS MU, 2000.
 101. 1999

 102. NOVOTNY, Milos, Weidong MA, Don WIESLER and Lukáš ŽÍDEK. Positive identification of the puberty-accelerating pheromone of the house mouse: the volatile ligands associating with the major urinary protein. Proceedings of the Royal Society of London, Series B - Biological Sciences. London: Royal Soc. London, 1999, vol. 266, No 1432, p. 2017-2022. ISSN 0962-8452.
 103. VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny (Television as co-producer of home and). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 1999, No 4, p. 17-41. ISSN 1212-365X.
 104. 1998

 105. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika (Etics, Morality, and Politics). In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. p. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
 106. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy (Models of school as organization in research on family-school relationship). In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP, 1998. p. 82-85. ISBN 80-7067-896-8.
 107. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností (A history of the terms between school, family and the public.). In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. p. 165-173. ISBN 80-85931-61-3.
 108. 1997

 109. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací (The Development of Relations Between the School and Family.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, p. 5-34, 29 pp. ISSN 80-210-1753-8.
Display details
Displayed: 29/9/2023 23:35