Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. KLAPETEK, Martin. Islám jako součást vyučování na německých a rakouských státních školách (Islam as Part of Education at Public Schools in Germany and Austria). Pantheon. Religionistické studie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, VI., No 1, p. 71-84. ISSN 1803-2443.

  2009

  1. KŘÍŽ, Zdeněk. Germany and its Military Involvement in the Kosovo Crisis: The End of Civilan Power? Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2009, vol. 2009, No 2, p. 116-130, 14 pp. ISSN 1211-3247.

  2008

  1. TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ and Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007 (Economic policy 1900-2007). 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2008, 262 pp. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7.
  2. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, 2008, vol. 17, No 5, p. 828-834. ISSN 0964-4016.
  3. VAIL, Benjamin Jeremiah. Municipal Waste and the Economy: Analyzing Evidence of Dematerialization in Germany and Its Implications for CEE Countries. In ŠAUER, Petr. ENVIRONMENTAL ECONOMICS, POLICY AND INTERNATIONAL RELATIONS: YOUNG RESEARCHERS PERSPECTIVE. Prague: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare, 2008, p. 1-12, 13 pp. Young researchers perspective. ISBN 978-80-86709-14-7.
  4. JELÍNKOVÁ, Petra. Střet svobody usazování s právní úpravou postavení jednatelů v členských státech (The conflict of the freedom of establishment with the legal regulation of directors in the Member states). In Dny práva 2008 Days of law. I. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, p. 1117 - 1123. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (1. část). Čeští hudebníci a Německo (Music on the cross. Bohemia - Germany. The Czech musicians and Germany1). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 3, p. 4-7. ISSN 1210-8081.
  2. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky: Česko – Německo (2. část). Čeští hudebníci a Německo (Music on the cross. Bohemia - Germany. The Czech musicians and Germany 2). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 4, p. 4-7. ISSN 1210-8081.
  3. KLAPETEK, Martin. Importance of Experiencing Feasts for Inward Consolidation and Outwar Integration of Islamic Religious Groups in Germany. In Sacrum et Pofanum II. První. Sevastopol - Krakov: Ministerstvo kultury a turizmu Ukrajiny; National Preserve of Tauric Chersonesos; Institute of Religious Studies Faculty of Philosophy Jagiellonian University of Krakow, 2007, p. 83-86. ISBN 978-966-8738-10-4.
  4. KLAPETEK, Martin. Postoj muslimských organizací v Německu k dialogu s křesťany (Attitude of Islamic Organizations in Germany towards Dialogue with Christians). In Mezináboženský dialog dnes: se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. 1st ed. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007, p. 93-100. ISBN 978-80-86779-06-5.
  5. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny vybraných států Evropské unie (Legal history of selected states of European Union). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007, 245 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-15-1.
  6. ILLYÉS, Eszter, Milan CHYTRÝ, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Ute JANDT, Monika JANIŠOVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Wolfgang WILLNER and Ondřej HÁJEK. Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2007, vol. 18, No 6, p. 835-846. ISSN 1100-9233.
  7. KLAPETEK, Martin. Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti (The Same or Divergent Concept of Time? To the Problems of Integrace Turks Muslims to the German Society). In M. Eliade : 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2007, p. 131-136. ISBN 978-80-8084-220-8.
  8. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
  9. SCHOLZ, Petr. Zákon o finančníma arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem (3. část) (Act on the Financial Arbiter and methods of Alternative Dispute Resolution which arise at transfers of funds in selected states with developed banking industry - 3 part). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 05/2007, No 5, p. 7-13. ISSN 1801-6006.

  2005

  1. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Patrik MRÁZ, Viera MRÁZOVÁ, Lenka MÁRTONFIOVÁ, Tomáš PECKERT and Barbora ŠINGLIAROVÁ. Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2005, vol. 77, No 2, p. 177-195. ISSN 0032-7786.
  2. KŘÍŽ, Zdeněk. Německý podíl na spolupráci Evropské unie a Severoatlantické aliance při provádní vojenských operací na podporu míru. Klíčová mocnost nebo černý pasažér? (German Contribution to Collaboration between EU and NATO in Carrying out Peace Support Military Operations. Key Power or Free Rider?). In Bezpenostní (ne)stabilita. Praha: Klub mladých Evropanů, 2005, p. 46- 63, 17 pp. ISBN 80-239-5598-5.
  3. KŘÍŽ, Zdeněk. Přístupy německých parlamentních politických stran k reformě Bundeswehru. (Political Parties in the FRG and Reform of Bundeswehr in Years 1998 - 2002). Politologická revue. 2005, vol. 2005, No 1, p. 118-131, 13 pp. ISSN 1211-0353.
  4. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ and Ladislav VOJÁČEK. Vybrané kapitoly z právních dějin států Evropské unie (Selected chapters from legal history states of European Union). 1. vydání. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2005, 206 pp. Právo. ISBN 80-86575-64-0.

  2004

  1. ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR and Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita, 2004, p. 123-127. ISBN 1336-300X.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, 2004, vol. 76, No 4, p. 313-330, 27 pp. ISSN 0032-7786.
  3. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR and Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán and Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004, p. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
  4. MAREŠ, Miroslav. Politischer Extremismus in Tschechien und in Deutschland im Vergleich (Comparation of Political Extremism in the Czech Republic and Germany). Freiheit und Recht. Vierteljahresschrift für streitbare Demokratie und Widerstand gegen Diktatur. Bonn, 2004, vol. 2004, No 4, p. 6-8. ISSN 0532-6605.
  5. SCHELLE, Karel. Právní dějiny (Legal History (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1st ed. Brno: B.I.B.S., 2004, 39 pp. Skripta.

  2003

  1. BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo (The Debate about the Local Level of Public Administration in Germany). In FIALA, Vlastimil and Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1st ed. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003, p. 73-83. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3.
  2. URVÁLEK, Aleš. Dějinné mezníky ve světle německých výkladů. Úvodní studie k eseji Botho Strausse (Historical turning points and the German Conservatism). Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2003, VII, 1/2003, p. 86-96, 10 pp. ISSN 1212-5547.
  3. KŘÍŽ, Zdeněk. Německá bezpečnostní politika v militární dimenzi. (The Military Dimension of German Security Policy). 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003, 165 pp. 43/2003. ISBN 80-85960-52-4.
  4. GREGOR, František, Miroslav BARTÁK and Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. 2003, vol. 10, No 1, p. 331-337. ISSN 0945-3954.

  2002

  1. BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí (Four Basic Types of Municipal Organization in Germany? The Discussion of their Convergency.). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., p. 1-15. ISSN 1212-7817.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT and Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, vol. 74, No 1, p. 27-44. ISSN 0032-7786.
  3. BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. (The Communal Elections in Germany. Representation Democracy on the Communal Level). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, No 2, p. 169-181. ISSN 1211-3247.

  2001

  1. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Recenze: Köhler F. 2000: Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. (Book Review: Köhler F. 2000: Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands.). Klapalekiana. Praha: Česká společnost entomologická, 2001, vol. 37, 3-4, p. 269-270. ISSN 1210-6100.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Financing Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku (Structure of Non-Profit Sector in Germany and Austria). Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
  4. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN (Relationship of Municipalities to NonProfit Sector in Austria and Germany). In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001, p. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. PONT, Adrian C., Matthias BUCK and Rudolf ROZKOŠNÝ. Coenosia emiliae Lukasheva, 1986 (Muscidae) newly recorded in Central Europe. Studia dipterologica. Halle (Saale): A. Stark and F. Menzel, 2000, vol. 7, No 1, p. 91-92. ISSN 0945-3954.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU (Non-Profit Sector and Municipalities in selected EU-countries). In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000, p. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
  3. FILIPOVÁ, Helena. Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich (Literary Images of Countries in W. Biermanns and W. Wysotskys Songs. Imagological Comparison). Paratexte. Berlin: Referatedienst zur Literaturwissenschaft, 2000, vol. 1, No 1, p. 67-68. ISSN 0138-340X.

  1999

  1. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. CDU a evropská integrace (CDU and European Integration). In FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999, p. 9-32. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Nová úprava rozhodčího řízení v SRN (New regulation of arbitration procedure in Germany). EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, 1999, roč. 8, č. 5, p. 15-21. ISSN 1210-3977.
  3. FILIPOVÁ, Helena. Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern Wolf Biermanns und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980. (Sorge, V.: Literary Images of Countries in Wolf Biermanns and Vladimir Vysotskys Songs. An Imagological Comparison Based on the Lyrics of Author Interpreters from the Years 1960 to 1980.). Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 1999, vol. 9, No 3, p. 63-66. ISSN 1211-7676.

  1997

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Pruské celní předpisy z roku 1818 a jejich význam pro integraci německých států (1818 Prussian customs regulations and their importance for integration of German states). In Právněhistorické studie. 34. Praha: Karolinum, 1997, p. 163-182, 60 pp. ISBN 80-7184-229-X.

  1996

  1. DANČÁK, Břetislav. Polsko mezi Ruskem a Německem (Poland between Russia and Germany). Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996, XX., No 2, p. 8-9. ISSN 0543-7962.
  2. MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. (The Development of the Social State in Europe. A Reader in the History of Modern European Social Policies.). Brno: Doplněk, 1996, 256 pp. Doplněk. ISBN 80-85765-62-4.

  1995

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa (Customs law and politics in the process of the first German unifikation). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 213 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Vznik německého celního spolku (Formation of the German customs union). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, vol. 3, No 1, p. 184-206. ISSN 1210-9126.

  1994

  1. SCHELLE, Karel. Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und das deutsche Problem (Origin of the Czechoslovakia and German problem). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, p. 130-137. ISSN 1210-9126.

  1988

  1. MALÍŘ, Jiří. Zu einigen Entwicklungszügen der tschechischen liberalen Parteien (On the Development of Czech Liberal Political Parties). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1988, 35/1988, p. 49-69. ISSN 0231-7710.
Display details
Displayed: 19/6/2024 10:41