Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.

  2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Geoarcheologická a geofyzikální prospekce  na kostelním návrší v Březníku, okr. Třebíč (Geoarchaeological and Geophysical Research of Church´s Vicinity in Březník, district Třebíč). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec, 6. 3. – 7. 3. 2013. Jindřichův Hradec: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013, p. 159-165. ISBN 978-80-87311-43-1.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
  6. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ and Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo (Surface Survey of the Basin of Únanovka/Těšetička Brook, Znojmo District). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.

  2012

  1. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
  2. KOLMAN, Martin. ModRana – flexibilní navigační systém pro mobilní linuxová zařízení (ModRana – a flexible navigation system for mobile Linux devices). openMagazin. Liberix, 2012, Srpen 2012.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.

  2010

  2009

  1. DVOŘÁK, Ladislav. Využití GPS při Integrovaném terénním cvičení (The Use of GPS in an Integrated Terrain Exercise). In XXVII. International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, Fakulty of Economics and Management, 2009, 7 pp. ISBN 978-80-7231-650-2.

  2008

  1. TAJOVSKÁ, Kateřina. TESTOVÁNÍ GPS PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÉHO CHEMICKÉHO NÁKLADU (TESTING OF GPS RECIEVERS FOR TRANSPORT OF DANGEROUS CHEMICAL LOAD). In Sborník anotací 10.odborné konference doktorského studia Juniorstav 2008. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008, 10 pp. ISBN 978-80-86433-45-5.

  2007

  1. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL and Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007, p. 1-9.

  2004

  1. KLEČKOVÁ, Kateřina. Aplikace mobilních GIS a GPS pro sběr dat a mapování (Applications of mobil GIS and GPS for data collection and mapping). In JUNIORSTAV 2004 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2004, p. 370-375. ISBN 80-214-2560-1.
  2. HABÁŇ, Martin. Projekt Galileo - výzva dalšímu pokroku Evropy. Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004, 5 pp. ISSN 1212-978X.
Display details
Displayed: 20/6/2024 13:13