Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. KADEČKA, Stanislav. The Specialities of Czech Local Government System. Új Magyar Közigazgatás. Budapest: CompLex, 2013, vol. 6, 7-8, p. 49-55. ISSN 2060-4599.

  2008

  1. KNOTOVÁ, Dana and Kateřina TRNKOVÁ. Cooperation Between Small Schools and Municipalities in the Czech Republic. 2008.
  2. POTĚŠIL, Lukáš and Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností (Delegation of municipalities representatives to bodies of trading companies). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., No 3, p. 42-42. ISSN 1211-0507.
  3. TRNKOVÁ, Kateřina. Obce s málotřídkou (Municipalities with small schools with composite classes). Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 13, No 1, p. 53-64, 11 pp. ISSN 1211-6971.
  4. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Public services quality improvement and public services standards. European Spatial Research and Policy. Łódz: Łódź University Press, 2008, 15/2008, No 1, p. 89-98. ISSN 1896-1525.

  2007

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola (Municipalities' management and it's control in the Czech republic). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  2. NUNVÁŘOVÁ, Svatava and Iva KUBÍČKOVÁ. Komunikace měst s občany (Town communications with citizens). In Nové trendy v marketingu. Trnava: Fakulty masmediálnej komunikácie, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007, p. 335-344. ISBN 978-80-8105-006-0.
  3. POSPÍŠIL, Petr. Krajská (regionální) samospráva od historie k současnosti (History of higher (regional) municipalities). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007, XL, 4-5, p. 234-251, 17 pp. ISSN 0139-6005.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Odpovědnost v rozpočtovém právu (Legal Liability within the Law of Budgets). In MEKON 2007 - Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců. [Doprovodné CD obsahuje sborník příspěvků z mezinárodní konference ve formátu PDF]. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 128-131. ISBN 978-80-248-1324-0.
  5. POTĚŠIL, Lukáš. Územní reforma veřejné správy a územní členění státu (Territorial reform of public administration and regional division of the state). In DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1344-1351. ISBN 978-80-210-4430-2.
  6. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
  7. TRNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol: situace v Jihomoravském kraji (Educational policy Towards Small schools from the Viewpoint of the Representatives of Regions, Municipalities and Shools: the Situation in South Moravia). In Studia Paedagogica U12. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 13 - 26, 13 pp. ISBN 978-80-210-4472-2.
  8. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /1 (The Basic Duties of Municipalities Concerning Property Management /1). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, No 8, p. 40-41. ISSN 1211-0507.
  9. JANEČEK, Jan. Základní povinnosti obce při hospodaření s jejím majetkem /2 (The Basic Duties of Municipalities Concerning Property Management /2). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, No 9, p. 53. ISSN 1211-0507.

  2006

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti municipalit (Tax issue of municipalities). In Daně - teorie a praxe 2006. první. Brno: Akademie STING, 2006, p. 13-15. ISBN 80-86342-59-X.

  2005

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Režim zdanění územních samosprávných celků a vliv jeho změn na místní rozpočty (Taxation mode of municipalities and impact of their modifications to municipal budget.). In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 101-106. ISBN 80-210-3623-0.
  2. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy (Managing Communication in Public Administration System). In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005, p. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.

  2004

  1. HRABALOVÁ, Simona. Analýza kapitálových výdajů obcí (Capital expenditures analysis of municipalities). In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 35 - 42. ISBN 80-210-3549-8.
  2. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. HRABALOVÁ, Simona and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Analýza vybraných daňových příjmů obcí (Analysis of selected municipal tax revenues). In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, p. 47-60. ISBN 80-210-3289-8.
  2. KADEČKA, Stanislav. Nařízení obcí s rozšířenou působností - nový pramen českého práva (Implementing Regulations of Municipalities with Extended Competence - New Source of Czech Law). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2003, Roč. 11, č. 5, p. 209-216. ISSN 1210-6410.
  3. HRABALOVÁ, Simona. Rozpočtový výhled při řízení měst a obcí v ČR (Multi-year budget by managing of cities and municipalities in CR). In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003, p. 189-197, 7 pp. ISBN 80-7097-551-2.
  4. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ and Petra KUZMOVÁ. Vliv standardů veřejných služeb na finanční stabilitu nestátních neziskových organizací (The influence of public services standards on the financial stabilization of nonprofit organizations). In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU, 2003, p. 98-108. ISBN 80-210-3192-1.

  2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Problematika zdaňování územních samosprávních celků a využití daňových nástrojů (Taxation problems of municipalities and usage of tax instruments). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 100-111. ISBN 80-210-2775-4.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Přezkum hospodaření územně samosprávných celků v ČR (The Budgetary Control at Municipalities in Czech republic). In Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. 2002nd ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bena, 2002, p. 30-32. ISBN 80-8055-595-8.

  2001

  1. KADEČKA, Stanislav. Nařízení obcí (Implementing Regulations of Municipalities). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, Roč. 34, č. 1, p. 53-63. ISSN 0139-6005.
  2. KADEČKA, Stanislav. Obce a diskotéky (Municipalities and Discotheques). Právní rádce. Praha: Economia, 2001, Roč. 9, č. 6, p. 33-36. ISSN 1210-4817.
  3. HORVÁTHOVÁ, Žofia. Obec a bytová politika na Slovensku (The Housing Policy by Municipalities in The Slovak Republic). In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 72-75. ISBN 80-210-2726-6.
  4. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí ve světle nového zákona o obcích (Self-Governing Law-Making of Municipalities in the Light of the New Municipalities Act). In Veřejná správa na prahu 21. století. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 120-135. ISBN 80-210-2739-8.

  2000

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Problematika výkonnostního auditu obcí v ČR (The Problems of the Capacity Audit of municipalities in Czech Republic.). In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. první. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2000, p. 310-313. ISBN 80-225-1406-3.

  1999

  1. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K problematice výdajové stránky rozpočtu obce (On the problems concerning the expense side of municipality budgets). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, Roč. 7, č. 4, p. 411-414, 5 pp. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. KADEČKA, Stanislav. K právní povaze obecně závazných vyhlášek obcí v samosprávné působnosti (On legal character of generally binding communal ordinances). Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1998, roč. 31, č. 5, p. 276-295. ISSN 0139-6005.
  2. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým aktuálním otázkám normotvormé pravomoci obcí (On system and some topical problems of law-making power of municipalities). In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, p. 7-19. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
  3. KADEČKA, Stanislav. Právní povaha samosprávných vyhlášek obcí (Legal character of the communal self-governing regulations). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 6, č. 3, p. 554-566. ISSN 1210-9126.

  1994

  1. PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí (On entrepreneurial activities of municipalities). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, p. 42-51. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. PRŮCHA, Petr. K problematice hospodaření obcí (Some problems of municipality management). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1993, roč. 1, č. 4, p. 13-17. ISSN 1210-8103.
  2. PRŮCHA, Petr. Právní úprava postavení obcí v České republice (Legal regulation of municipalities in the Czech republic). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, p. 76-92. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 18/6/2024 11:34