Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy (Awareness of school children in Brno on nutritional disorders). 1st ed. Brno: Anabell, 2009, 5 pp. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR (Minimal Preventive Programme as an Effective Tool in Fighting against Addiction at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2009, p. 182-190, 254 pp. ISBN 978-80-7392-088-3.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK and Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? (Does the Basic School Environment in the Czech Republic Promote Suitable Development of Childrens Spine ?). In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.

  2008

  1. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ (Analysis of Occurence of Impaired Communication Abilities in Primary School Pupils). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: MU, 2008, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 241-255, 14 pp. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  3. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole (Textbook in the modern school). In KNECHT, Petr and Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008, p. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ and Andrea WEISOVÁ. Health Education and Teaching Genetics at Elementary Schools. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 47-57. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum (Communication skills, drama education and Theatre Forum). In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008, p. 56-62, 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
  6. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK and Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole (Curriculum in todays school). Brno: Masarykova univerzita, 2008, 169 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
  7. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ and Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy (Implementation of Minimal Preventive Programme in Primary and Secondary School Conditions). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008, p. 19-20, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9.
  8. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008, p. 19 -29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
  9. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ and Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. (Source Data for Research on Autism Spectrum Disorders (ASD) in the South Moravian Region.). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno, 2008, p. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  10. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (Education of Pupils with Impaired Communication Ability). 1st ed. Brno: MU, 2008, 327 pp. ISBN 978-80-7315-168-3.
  11. BAZALOVÁ, Barbora and Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College (Education of Pupils with Special Educational Needs in Finland. Experience from the Teachers´ Mobility Socrates Erasmus in Finland, Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 1, p. 71-77, 94 pp. ISSN 1211-2720.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ and Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ (Diabetic Pupil In Class - Handbook for Primary School Teachers). In Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007, p. 241-256, 15 pp. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007, p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
  4. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ and Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách (Health Education and Genetics Teaching in Elementary Schools). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 10-10, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.

  2006

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice významu motivace žáků k učení (Issues of importance pupil`s motivation for learning). In Sociální pedagogika v teorii a praxi. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2006, p. 173-182. ISBN 80-902936-8-9.
  2. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka (Psychology of the Personality and the Health of Pupil). První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006, 167 pp. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
  3. PROKOPOVÁ, Alice. Vliv osobnosti učitele na prosociálnost žáků (The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils). In Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2006, p. 164-183, 19 pp. ISBN 80-7315-119-7.

  2005

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education pupils with special educational needs). Brno. Brno: Paido, 2005, 267 pp. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
  2. PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín (Drugs and chicane at the infant school. A report about research pilot study, mapping drug abuse, chicane occurrence and attitudes towards them at selected infant schools in District Zlin, Moravia Region.). 1st ed. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  2. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.

  2002

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy (Didactics of thephysical education). 1st ed. Brno: Paido, 2002, 103 pp. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
  2. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka (Teacher's Creativity and the Creativity of a Pupil). In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, p. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.

  2001

  1. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. (Co-operation between teachers and parents in the fluid atmosphere of school and society). In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, p. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
  2. KOTYZA, Petr, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří LUŽA and Josef MICHÁLEK. Základy atletické přípravy dětí mladšího školního věku (The base athletics of the children of the younger scholastic age). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 2 pp. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5.

  1997

  1. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků (With creativity of teacher to creativity of pupils). 1st ed. Brno: Paido, 1997, 133 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků (Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils). In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1st ed. Brno: Paido, 1996, p. s. 109-111, 3 pp. ISBN 80-85931-23-0.
  2. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Creativity in work of teacher and pupil). Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1st ed. Brno: Paido, 1996, 122 pp. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.
Display details
Displayed: 20/6/2024 00:56