Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. BAZALOVÁ, Barbora and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
 2. 2008

 3. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol (Analysis of Occurence of Impaired Communication Abilities in Primary School Pupils). In Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v rámci řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 2008.
 4. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji (Analysis of Occurence of Impaired Communication Abilities in Primary School Pupils in the of South Moravian Region). In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: MU, 2008. 14 pp. 1. ISBN 978-80-7315-168-3.
 5. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ (Analysis of Occurence of Impaired Communication Abilities in Primary School Pupils). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: MU, 2008. 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 6. KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedická intervence. Speech therapy. 2008.
 7. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (Lyrical text in communication with a prepubescent reader). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. p. 89-102. ISBN 978-80-7315-167-6.
 8. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (Lyrical text in communication with a prepubescent reader (results of a research on reception of artistic texts by children with special educational needs)). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 279-291. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. ISBN 978-80-7315-168-3.
 9. KLENKOVÁ, Jiřina. Narušená komunikační schopnost (Disturbed Communication Ability.). In ŠIMONÍK, Oldřich and Marie VÍTKOVÁ. Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1st ed. Brno: PdF MU, 2008. 4 pp. ISBN 978-80-7392-058-6.
 10. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. (The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder.). In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 19 - 29, 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 11. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720.
 12. VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání ((Special) Educational Needs of students in risk and with behavioural disorders and quality of education). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 273-284, 11 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
 13. KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Educational Needs). 1st ed. Brno: Paido, 2008. 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 14. BAZALOVÁ, Barbora and Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College (Education of Pupils with Special Educational Needs in Finland. Experience from the Teachers´ Mobility Socrates Erasmus in Finland, Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, vol. 18, No 1, p. 71-77, 94 pp. ISSN 1211-2720.
 15. BAZALOVÁ, Barbora. Život s postižením (Life with Disability). In Život s postižením. Vyžádaná odborná přednáška společností © INES International Limited. Praha 28.4. 2008. 2008.
 16. 2007

 17. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání (Role of Social Services in Process of Inclusive Education). In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. p. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 18. 2006

 19. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích (Education of Pupils with Special Educational Needs in the Countries of EU and in Other Selected Countries). 1. vydání. Brno: MU, 2006. 188 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X.
 20. 2005

 21. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education pupils with special educational needs). Brno. Brno: Paido, 2005. 267 pp. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
 22. BARTONOVA, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na SPU (Education of pupils with special educational needs at basic school with specialization on specific learning difficulties). 2005.
 23. 2004

 24. ČIHÁČEK, Vlastimil. Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči (Parents` interests as part of the contacts between parents and special schools). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita, 2004, 52 (2004), No 9, p. 73-86. ISSN 1211-6971.
Display details
Displayed: 2/10/2023 23:28