Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014, s. 45-54. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.

  2013

  1. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. Online. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013, s. 31-34. ISBN 978-989-97866-0-8.

  2008

  1. ŠMAHEL, David. Adolescents and young players of MMORPG games: virtual communities as a form of social group. 11th EARA Conference, Torino. 2008.
  2. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 3, s. 385-391. ISSN 0862-8408.

  2007

  1. ŠMAHEL, David a Kaveri SUBRAHMANYAM. Any Girls Want to Chat Press 911: Partner Selection in Monitored and Unmonitored Teen Chat Rooms. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 346-353. ISSN 1094-9313.
  2. ŽÁČKOVÁ, Markéta a Ivana DRTÍLKOVÁ. Retrospektivní hodnocení suicidálního rizika při léčbě SSRI/SNRI u pacientů dětského oddělení PK FN Brno. Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 37-38. ISSN 1211-7579.

  2006

  1. KONEČNÝ, Štěpán. Behavior of adolescents on the internet. 2006. 10th EARA Conference.
  2. ŠMAHEL, David. Czech adolescents on the Internet: multiple communication and its particularities. Antalya, Turecko: 10th EARA Conference, 2006. konference.
  3. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
  4. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání. Současná klinická praxe. Brno, 2006, roč. 1/5, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-7790.
  5. KONEČNÝ, Štěpán. Chování českých adolescentů na internetu. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006, s. 77-81. ISBN 80-86633-58-6.
  6. POKORNÁ, Martina. Výživová specifika u dospívajících a jejich ovlivňování v pedagogickém procesu. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky PdF MU, 2006, s. 102-107. ISBN 80-210-4163-3.

  2005

  1. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729.
  2. SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005, s. 29.
  3. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005, 27 s. 1. ISBN 80-86856-08-9.
  4. ŠMAHEL, David. Specifika komunikace prostřednictvím internetu pohledem psychologie. 2005.
  5. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
  6. SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4.

  2004

  1. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Krevní tlak u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru. In Sborník abstrakt 8. Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. 2004. ISBN 80-02-01637-8.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In KRŠŇÁK, Tomáš a Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 279-298, 18 s. ISBN 80-86598-61-6.
  2. POLEDŇOVÁ, Ivana, Hana VÍZDALOVÁ, Zdenka STRÁNSKÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Vzorce maladaptivního sociálního chování současné mládeže. In Mareš, P., Potočný, T. (Eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 FSS MU v Brně. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 251-263. sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.

  2002

  1. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, 105 s. ISBN 80-7315-016-6.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2002, roč. 12, suppl. 3, s. 424-424. ISSN 0924-977X.

  2001

  1. KORVAS, Pavel. Hodnoty maximální spotřeby kyslíku u běžců na lyžích v období dospívání. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, PdF,, 2001, s. 274-277. ISBN 80-210-2712-6.

  2000

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000, s. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000, 220 s. Disertační práce.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 19:20