Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MAREČEK, Zdeněk. Heimatfeindlich angeheimelt. Zu Möglichkeiten einer sprachübergreifenden Literaturgeschichte Brünns und deren Chancen bei der nichtgermanistischen Öffentlichkeit nach 1989. In „Germanistik in der Mitte Europas“, DAAD-Tagung mit den Partnerländern Slowakei, Tschechien, Ungarn 18.– 21. Oktober 2018 in Bonn. 2018.
 2. MAREČEK, Zdeněk. Naši němečtí krajané. Pražská německá literatura a její česká recepce. In Rusínová, Eva. Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 179-193. ISBN 978-80-210-8962-4.
 3. MUNZAR, Jiří. Překlady poezie Otokara Březiny do němčiny. In Nečekaná návštěva u Otokara Březiny. Ke 150. výročí narození jedné z určujících osobností novodobé české poezie. 2018.
 4. 2017

 5. ŠEFČÍK, Ondřej. Rozlehlejší impérií (však jinými chodníčky). In Hvězdné hry. Praha: Nová vlna, 2017. s. 451-457. ISBN 978-80-85845-64-8.
 6. 2015

 7. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová. In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. s. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7.
 8. MAREČEK, Zdeněk. Místa,která jsme opustili, žijí dál. Báseň Ivana Blatného v překladech do dvanácti jazyků. první. Tišnov: Miroslav Klepáček - SURSUM, 2015. 48 s. Literární dílna - Proměny jazyka.
 9. 2013

 10. MUNZAR, Jiří. Grandseigneur monsignore Josef Vašica. Církevní dějiny. Brno: CDK, 2013, roč. VI, č. 11, s. 43-47. ISSN 1803-0068.
 11. 2009

 12. ŠUBRTOVÁ, Milena. Simplicity of childrens plays in Olga Černá stories. In New Names in Literature for Children and Youth. Literatura pro děti a mládež - mezníky a směřování. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2009. s. 19-23. ISBN 978-80-903707-9-1.
 13. 2008

 14. FIŠER, Zbyněk. Didaktisches Modell des kreativen Übersetzens oder Kreative Wende in der Übersetzungswissenschaft. In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. s. 155-164. ISBN 978-3-86006-301-9.
 15. FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. In HAUCK, Raija a Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. 164 s. ISBN 978-3-86006-301-9.
 16. FIŠER, Zbyněk. Inspirativní síla Rotreklových veršů. In Putování za světlem: vědecká konference o díle Zdeňka Rotrekla. 2008.
 17. FIŠER, Zbyněk. Leerstellen laut sprechen oder Didaktische Stimuli zur literarischen Interpretation. Vortrag mit deutsch-tschechisch-polnischen Beispielen. In Přednáška pro Institut für Slavistik Universität Regensburg. 2008.
 18. ŠUBRTOVÁ, Milena, Svatava URBANOVÁ a Věra BROŽOVÁ. Literatura pro děti a mládež. In Dějiny české literatury 1945-1989 IV. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 731-762, 31 s. 10684. ISBN 978-80-200-1631-7.
 19. KROČA, David. Škola a výzkum 2. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU. 2008.
 20. NOVÁKOVÁ, Ester. Těžko zůstat nezasažen. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008.
 21. NOVÁKOVÁ, Ester. Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe. Česká literatura: časopis pro literární vědu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, roč. 56, 2 / 2008, s. 282 -286. ISSN 0009-0468.
 22. NOVÁKOVÁ, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 1, s. 167-172. ISSN 1213-2144.
 23. 2007

 24. NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou. In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4.
 25. RAMBOUSEK, Jiří a David KROČA. Doba, knihy, autoři. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 109. ISBN 978-80-210-4465-4.
 26. FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Kinderliteratur als übersetzerische Aufgabe - in Wunschpunsch. In Nomen est omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburtstag. Hrsg. Walter, Harry. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Slawistik, 2007. s. 137-143. ISBN 3-86006-287-5.
 27. KUDRNÁČ, Jiří. Mezinárodní konference Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 2007.
 28. NOVÁKOVÁ, Ester. Svatováclavská tradice v české literatuře první poloviny 20. století. In Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Sborník příspěvků z literární konference. 1. vyd. Vsetín: Dalibor Malina, 2007. s. 65 - 73. ISBN 80-903010-9-6.
 29. KROČA, David a Miroslav CHOCHOLATÝ. Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 211. ISBN 978-80-210-4470-8.
 30. KROČA, David. Škola a výzkum I. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU. 2007.
 31. 2006

 32. MAREČEK, Zdeněk. Čehona, Christian, Hermann. Der Umsturz 1918 und der Zerfall der Monarchie als Thema einiger tschechischer und österreichischer nationalistischer Romane der zwanziger Jahre. In Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring (ed): Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. První. Wien: Praesens Verlag, 2006. s. 37-53. ISBN 3-7069-0339-3.
 33. NOVÁKOVÁ, Ester. Černý milenec Václava Renče. In Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004. 1. vyd. Obec spisovatelů, 2006. s. 21 - 28. ISBN 80-239-7212-X.
 34. NOVÁKOVÁ, Ester. Věčná loviště Klementa Bochořáka. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1. vyd. Obec spisovatelů, 2006. s. 117 - 121. ISBN 80-239-8500-0.
 35. MAREČEK, Zdeněk. Wendepunkte und Wiederkehren. Zur Reflexion der Gräuel der letzten Kriegstage und der wilden Vertreibungen in der tschechischen Prosa. In In Tomáš Knoz (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Janineum - Matice moravská, 2006. s. 109-117. ISBN 3-901194-14-2.
 36. 2005

 37. ZÍTKOVÁ, Jitka. Národní literatury v čítankách - paralely a souvislosti. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, 2005. s. 30-34. ISBN 80-8068-368-9.
 38. KROČA, David. V tišinách próz Oty Pavla. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, roč. 53, č. 1, s. 117-120. ISSN 0009-0468.
 39. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem. In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní oblastní archiv Semily, 2005. s. 141-144. ISBN 80-86254-12-7.
 40. OSOLSOBĚ, Petr. Zahradníčkova básnická eschatologie a Dantova "Komedie". In Víra a výraz. Sborník z konference. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.), 2005. s. 77-90. ISBN 80-7294-163-1.
 41. 2004

 42. KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 4, s. 485-503. ISSN 0009-0468.
 43. NOVÁKOVÁ, Ester. Putování za krásou a za pověstí. In Bochořák, Klement: Ohnivá noc. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2004. s. 130-132. ISBN 80-238-9295-9.
 44. STEHLÍKOVÁ, Eva. Z listáře Julia Zeyera. Slovo a smysl. Praha: Karolinum, 2004, roč. 2004, č.2, s. 104-108. ISSN 1214-7915.
 45. 2003

 46. KROČA, David. Povídky a písničky z Čudu. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003, roč. 8, č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
 47. KROČA, David. Terminologie literární vědy nově. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2003, roč. 19, č. 7, s. XIV-XV, 2 s. ISSN 1211-9938.
 48. KROČA, David. Topolovy hry z časů prázdnoty. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2003, roč. 19, č. 1, s. XVIII-XIV, 2 s. ISSN 1211-9938.
 49. MAREČEK, Zdeněk. Zur Darstellung des Code-Wechsels im deutsch-tschechischen Sprachmilieu in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. In Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003. s. 492-505. ISBN 80-7041-162-7.
 50. 2001

 51. NOVÁKOVÁ, Luisa. Betlémští pastýři. In Betlémští pastýři. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 96 s. ISBN 80-7268-105-2.
 52. SIEGLOVÁ, Naděžda. Ladění. Bookbird. North York, Canada: IBBY, 2001, roč. 39, č. 3, s. 64. ISSN 0006-7377.
 53. SIEGLOVÁ, Naděžda. Literature for Youth in Czech Republic. In Children are our Tomorow and our Future. první. Korea, Soul: Cheongdongkeowool Publishing Co., 2001. s. 773-783. ISBN 89-88286-57.
 54. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Malborgův dům. In Renč, Václav: Malborgův dům. Svitavy,Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2001. 84 s. Vigilie. ISBN 80-86036-64-2.
 55. 2000

 56. NOVÁKOVÁ, Ester. František Odvalil: Orosia. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. s. 7 - 127, 120 s. ISBN 80-7268-074-9.
 57. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jaroslav Hubálek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 1, s. 13. ISSN 1213-O699.
 58. FIŠER, Zbyněk. Gertraude Zand: Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada V 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 96-98. ISBN 80-210-2347-3.
 59. KROČA, David. Hrnčířův epigonský román. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2000, roč. 5, č. 3, s. 24-25. ISSN 1211-3484.
 60. NOVÁKOVÁ, Ester. Chudobka sedmkrát milovaná. In Durych, Jaroslav: Sedmikráska. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. s. 187-189. ISBN 80-7268-048-X.
 61. KROČA, David. O poetice Miroslava Horníčka. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 16, č. 4, s. 15. ISSN 1211-9938.
 62. NOVÁKOVÁ, Ester. Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2000. ISBN 80-7268-071-4.
 63. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy II. In Renč, Václav: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 656 s. Vigilie. ISBN 80-86036-33-2.
 64. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. In Renč, Václav: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 544 s. Vigilie. ISBN 80-86036-32-4.
 65. FIŠER, Zbyněk. Weg mit der Ideologie? - Her mit ihr! In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? 1. vyd. Würzburg: Ergon Verlag, 2000. s. 55-65. ISBN 3-933563-82-2.
 66. 1999

 67. POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové ve čtenářské anketě Lidových novin. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 1999, roč. 38, č. 1, s. 48-58.
 68. POLÁČEK, Jiří. Čtenář Arne Novák. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 32, č. 4, s. 17-19. ISSN 1211-3384.
 69. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jan Vrba. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 4, s. 18.
 70. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Čapek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 5, s. 19.
 71. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Hais Týnecký. Veronica : časopis ochránců přírody. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 2, s. 21. ISSN 1213-0699.
 72. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Karel Čapek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 6, s. 19.
 73. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Stanislav Reiniš. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 3, s. 18.
 74. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy:Jaroslav Marcha. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 1, s. 24.
 75. SIEGLOVÁ, Naděžda. Golden Fund Foundation of Czech Literature. Bookbird : world of children's books. Basel: IBBY, 1999, roč. 36, č. 4, s. 64. ISSN 0006-7377.
 76. RAMBOUSEK, Jiří. Jihlava v díle moravského "kukátkáře" - Sto let od smrti Václava Kosmáka. In Vlastivědný sborník Vysočiny. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny a Státní okresní archiv, 1999. s. 377-392. ISBN 80-901715-6-7.
 77. SIEGLOVÁ, Naděžda. Když máš smutek na duši. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 4, s. 23. ISSN 1211-3484.
 78. NOVÁKOVÁ, Ester. Klement Bochořák: O Modrovousovi. Svitavy - Řím: Trinitas - Křesťanská akademie, 1999. s. 7 - 46, 39 s. Edice Vigilie, sv. 94. ISBN 80-86036-22-7.
 79. ZÍTKOVÁ, Jitka. Motiv "jiného světa" v české autorské pohádce. In Literatúra pre deti a mládež v procese. Rozprávkový žáner. 1. vyd. Nitra: FF UKF v Nitre, 1999. s. 69-76. ISBN 808050-160-2.
 80. KROČA, David. Nesmrtelný příběh Jiřího Kratochvila. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 32, č. 2, s. 9-14. ISSN 1211-3384.
 81. POLÁČEK, Jiří. Neznámý, neznámá, neznámé ... In Neznámí(autoři) - neznámé (texty). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. s. 55-58. ISBN 80-7041-279-8.
 82. RAMBOUSEK, Jiří. Nový výbor z díla moravského kukátkáře. Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1999, roč. 10, č. 2, s. 22. ISSN 0862-657X.
 83. RAMBOUSEK, Jiří. Obraz školy a učitele v díle českých spisovatelů. In Dvojí průhled do světa literatury. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1999. s. 12-20. ISBN 80-210-2220-5.
 84. POLÁČEK, Jiří. Postavy učitelů v tvorbě Vladislava Vančury. In Dvojí průhled do světa literatury. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 38-41. ISBN 80-210-2220-5.
 85. RAMBOUSEK, Jiří. Tři nové knihy Jihlavana Dominika Pecky. In Vlastivědný sborník Vysočiny. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny a Státní okresní archiv, 1999. s. 492-498. Oddíl věd společenských, sv. XI. ISBN 80-901715-6-7.
 86. VAŘEJKOVÁ, Věra. Tvůrce Ferdy Mravence. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 1999, roč. 13, č. 3, s. 13-14. ISSN 0-862-1985.
 87. SIEGLOVÁ, Naděžda. Zem, ta zrno navrací. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 4, s. 39. ISSN 1211-3484.
 88. 1998

 89. RAMBOUSEK, Jiří. Autobiografie Dominika Pecky. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. V Brně: Moravská zemská knihovna, 1998, roč. 12, č. 1, s. 20. ISSN 0862-1985.
 90. RAMBOUSEK, Jiří. Bezděz literární. Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1998, roč. 9, č. 16, s. 17. ISSN 0862-657X.
 91. KROČA, David. Bilancování jako cesta k poznání. K interpretaci Topolovy hry Hlasy ptáků. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 1, s. 39-44.
 92. NOVÁKOVÁ, Ester. Francis Jammes: Švec a dívka. Svitavy - Řím: Trinitas - Křesťanská akademie, 1998. s. 9 - 45, 36 s. Edice Vigilie, sv. 89. ISBN 80-86036-14-6.
 93. RAMBOUSEK, Jiří. Karel Poláček, Josef Palivec, Bohumil Novák a Vilém Kostka. In Lidovné noviny a Karel Poláček. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1998. s. 161-169. ISBN 80-85834-55-3.
 94. POLÁČEK, Jiří. Rehabilitace Vladislava Vančury. Nové knihy. Praha: Lira agentura, a. s., 1998, roč. 38, č. 16, s. 10. ISSN 0322-922X.
 95. NOVÁKOVÁ, Luisa. Schulzův Prsten královnin. In Schulz, Karel: Prsten královnin. Třebíč: Akcent, 1998. s. 169-171. ISBN bez ISBN.
 96. 1994

 97. FIŠER, Zbyněk. Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím... In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D 39. Řada literárněvědná. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filosofická fakulta, 1994. s. 105-113. ISBN 80-210-0869-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 17:27