Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KLIMPLOVÁ, Lenka. Reflections on flipping the classes in Business Administration and Management courses. In Proceedings of EDULEARN16 Conference. Barcelona, 2016. s. 2609-2618, 10 s. ISBN 978-84-608-8860-4.
 2. 2010

 3. WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6.
 4. 2008

 5. PAVLÍK, Marek. Public support as a factor affecting Health care policy implementation. In Presented papers form the 16th NISPAcee Annual Conference. Bratislava: NISPA, 2008. s. 230-242, 13 s. ISBN 978-80-89013-38-8.
 6. 2007

 7. VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ a Miroslav KOLLÁR. Baseline Study on Corporate Social Responsibility Practices in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 62 s. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-274-2.
 8. KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6.
 9. BATKO, Michal, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. MESSIF: Metric Similarity Search Implementation Framework. In Digital Libraries: Research and Development. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-3-540-77087-9.
 10. BATKO, Michal, David NOVÁK a Pavel ZEZULA. MESSIF: Metric Similarity Search Implementation Framework. In DELOS Conference 2007 - Working Notes. Pisa, Italy: Information Society Technologies, 2007. s. 11-23, 13 s. ISBN 2-912335-30-2.
 11. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. Praha: VÚPSV Praha, 2007. 68 s. Transformace sociálních služeb. ISBN 978-80-87007-56-3.
 12. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 13. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.
 14. 2006

 15. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Jolanta PEREK-BIALAS a Anna RUZIK. Active ageing policies in the Czech Republic and Poland. International social science journal, [Oxford]: Blackwell Publishers, 2006, roč. 58, č. 190, s. 559-570. ISSN 0020-8701.
 16. ŘEZNÍK, Tomáš. Analýza a integrace metadat v rámci různých platforem. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 148-153. ISBN 80-7040-879-0.
 17. MARVAN, Petr, Blahoslav MARŠÁLEK, Karel BRABEC, Blažena BRABCOVÁ, Markéta KOZÁKOVÁ, J. VESELÁ, R. GERIŠ a Jiří HETEŠA. Implementation of the Water Framework Directive in the Czech Republic. In ÁCS, E. 6th International Symposium Use of Algae for Monitoring Rivers - Program, Abstracts and Extended Abstracts. 2006.
 18. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 8 s. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
 19. KRATOCHVÍL, Vladimír. Tendence ke komunitarizaci evropského práva, její projevy a prosazování v trestním právu hmotném a procesním ČR. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 93-117, 25 s. ISBN 80-210-4182-X.
 20. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika na úrovni krajů ČR. In Mladá věda. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 236-245, 9 s. ISBN 80-210-4148-X.
 21. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika z pohledu koncepce politického cyklu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 102-107, 5 s. ISBN 80-210-4086-6.
 22. 2005

 23. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů jako součást projektového návrhu pro SF. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržatelného rozvoja národného hospodárstva v SK a v krajinách EU. Nitra: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SAPV, 2005. s. 79-84, 5 s. ISBN 80-89162-10-x.
 24. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. K předpokladům úspěchu reformy. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 174-177. ISSN 1213-6050.
 25. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě. 2005.
 26. 2004

 27. RYCHNOVSKÝ, Lukáš. Implementace temporálních databází v Caché. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FIT, FEKT, 2004. 4 s. ISBN 80-214-2634-9.
 28. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 64 s. Stručný průvodce studiem, 1. ISBN 80-210-3562-5.
 29. 2003

 30. HALÁMEK, Petr. Negativní aspekty strukturálních fondů. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 11-11, 35 s. ISBN 80-248-0430-1.
 31. STEHLÍK, Antonín. Zvýšení transparentnosti SCM. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 150-153, 4 s. ISBN 80-214-2354-4.
 32. 2001

 33. KRIŠTOF, Martin. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 43-49. ISBN 80-210-2708-8.
 34. KRIŠTOF, Martin. Possibilities of the Implementation of Neural Networks in Small and Medium Firms. In Small and Medium Firm Management with Computer Support. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 56-58. ISBN 80-86510-11-5.
 35. WINKLER, Jiří. Přístupy k analýze implementace sociálních programů. In Dávky sociálního statu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 138-146. ISBN 80-210-2624-3.
 36. 1999

 37. HLAVÁČEK, Antonín a Jiří WINKLER. Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR. Organizational culture as factor. Brno: ESF MU, 1999. 55 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2019 04:56