Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. Život krále jako exemplum. In Vita Caroli quarti. Vlastní život Karla IV. Brno: Cpress, 2016. s. 147-177. ISBN 978-80-264-1070-6.
 2. 2013

 3. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 4. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ a Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 5. BOROVSKÝ, Tomáš a Libor JAN. Hospodářství. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 7. BOROVSKÝ, Tomáš. Měření a vnímání času. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 511-518. ISBN 978-80-86736-36-5.
 8. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská politika za vlády Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a Jagellonců. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 185-218. ISBN 978-80-86736-36-5.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 415-433. ISSN 0231-5823.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO a Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 13. 2012

 14. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 2, s. 165-166. ISSN 1211-7250.
 15. 2010

 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT a Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 17. 2009

 18. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců. In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
 19. 2008

 20. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Jan KLÁPŠTĚ. curantibus editae: Tomáš Klír, Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. In Dissertationes archaeologiciae bruneses/pragensesque 4. 1. vyd. Praha: FF UK, 2008. 354 s. ISBN 978-80-7308-251-2.
 21. ANTONÍN, Robert. Jihomoravská města v souboji o český trůn v letech 1306-1310. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, roč. 21, č. 1, s. 13-25, 12 s. ISSN 0524-689X.
 22. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ a Demeter MALAŤÁK. Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století. In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR, 2008. s. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
 23. 2007

 24. BOROVSKÝ, Tomáš. Adventus regis v životě středověkého města. In Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: NLN, 2007. s. 338-348. ISBN 978-80-7106-896-9.
 25. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna. In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007. s. 13-38. ISBN 978-80-86736-05-1.
 26. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 s.
 27. 2006

 28. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, č. 3, s. 610-611. ISSN 0323-1267.
 29. 2005

 30. ŠVECOVÁ, Renáta a Pavel FOJTÍK. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M 8-9. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 229-243, 25 s. ISBN 80-210-3665-6.
 31. 2002

 32. BOROVSKÝ, Tomáš. Měšťan. In Člověk českého středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel. Praha: Argo, 2002. s. 392-412. ISBN 80-7203-448-0.
 33. BOROVSKÝ, Tomáš. Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v předhusitském období. In Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Ostrava - Nový Jičín - Příbor: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Okresní vlast. muzeum Nový Jičín - Město Příbor, 2002. s. 87-101. ISBN 80-7042-606-3.
 34. BOROVSKÝ, Tomáš. Základy klášterního života (Prvních sto let žďárského kláštera). In Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2002. s. 55-65. ISBN Nebylo přiděleno.
 35. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvláštní berně v českém středověku. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 2, s. 8-14. ISSN 0418-5129.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 6. 2022 14:19