Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4.

  2009

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj. Fotografie z akce Jiří Pavlík ml. 2009.
  3. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník. Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 135 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
  4. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.

  2008

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti. SPFFBU Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, P12, s. 107-112. ISSN 1211-3522.
  2. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 17: Psychické poruchy a osobnost (s. 127-137). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 127-137. 4., přepracované a doplněné vyd., A. Čeněk 1. ISBN 978-80-7380-100-7.
  3. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 20.2: Asertivita a výkon právnické profese (s. 168-173). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 168-173. 4., přepracované a doplněné vydání, ve Vydavatelst. ISBN 978-80-7380-100-7.
  4. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 7: Intelekt, inteligence, poruchy inteligence. In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 44-48. 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7380-100-7.
  5. LAZAROVÁ, Bohumíra a Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-44. ISBN 978-80-210-4595-8.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
  7. DENGLEROVÁ, Denisa. Psychologie a její význam při studiu sociální pedagogiky. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. s. 41-47, 6 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
  8. HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ a Vladimír SMÉKAL. Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 279 s. ISBN 978-80-7380-100-7.

  2007

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 123-130. ISBN 978-80-210-4383-1.
  2. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. s. 13-21. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
  3. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? In HELLER, Daniel, Václav MERTIN a Irena (eds.) SOBOTKOVÁ. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-7308-185-0.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 174-181, 479 s. ISBN 978-80-7392-016-6.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.

  2006

  1. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR. Grantová agentura ČR, 2006.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 6, s. 584-591. ISSN 0009-062X.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
  5. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, č. 2, s. 28-32. ISSN 0862-8238.
  6. SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. s. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
  7. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 s. I. ISBN 80-210-4061-0.
  8. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. s. 55-56. ISBN 80-86633-58-6.
  9. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. s. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
  10. SVOBODA, Mojmír. Sto let od narození profesora Roberta Konečného. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 63-64. ISSN 1211-3387.
  11. SMOLÍK, Josef. Teroristé: psychologie nesmiřitelných. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, XII, 7.-8., s. 16-18. ISSN 1212-9607.
  12. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.

  2005

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
  3. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. 2005.
  4. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. 2005.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
  7. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
  8. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.

  2004

  1. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. s. 13-21, 8 s. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
  2. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
  3. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
  4. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané. 2004.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Dogma v současné psychologii. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, X, č. 3, s. 33-35. ISSN 1212-9607.
  6. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 10-15. ISBN 80-210-3517-X.
  7. SMÉKAL, Vladimír. Kam kráčí psychologie? In Annales psychologici: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická P 8. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. s. 11-15. ISBN 80-210-3497-1.
  8. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
  9. VÍZDALOVÁ, Hana. Místo psychologie v hipoterapii. In Mezinárodní seminář o zooterapiích k tvorbě metodiky. Brno: sdružení FILIA, 2004. s. 22 - 26. ISBN 80-239-3591-7.
  10. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
  11. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. 2004.

  2003

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
  2. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
  3. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
  4. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 287 - 299. ISBN 80-86669-02-5.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X.
  7. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 s. ISBN 80-86088-08-1.

  2002

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ a Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? Psychologie dnes. Praha, 2002, roč. 8, č. 2, s. 28-29. ISSN 1211-5886.
  3. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 105 s. ISBN 80-7315-016-6.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 s. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
  5. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46. ISBN 80-210-2832-7.

  2001

  1. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
  2. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie I pro doplňující pedagogické studium. první. Brno: PAIDO, 2001. 90 s. ISBN 80-85931-94-X.
  3. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. Praha: MŠMT, 2001. 33 s.

  2000

  1. MACEK, Petr a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
  2. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
  3. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2.
  4. HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
  5. URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0.

  1999

  1. LINKESCHOVÁ, Dana. Anglická výuka manažerských předmětů na Stavební fakultě VUT v Brně. In Evropská integrace a české vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 323-703.
  2. SVOBODA, Mojmír a Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 1999, roč. 5, č. 11, s. 20-21. ISSN 1211-5886.
  3. HAJN, Petr. Jak dnes vyniknout. Olomouc: Votobia, 1999. 165 s. ISBN 80-7198-372-3.
  4. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 92 s. ISBN 80-210-2064-4.
  5. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 s. Studium. ISBN 80-7178-327-7.
  6. ŠLAPAL, Radomír. Psychosociální problematika u dětí s epilepsií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999, roč. 34, č. 2, s. 165-168. ISSN 0555-5574.
  7. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník. ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999. 208 s. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.

  1997

  1. KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 449-453. ISSN 1210-9126.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze. In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. s. 41-46.

  1995

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 20-23.
  2. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, č. 36, s. 47-73. ISSN 0231-5122.

  1994

  1. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 48-59. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. I. ISBN 80-210-0756-7.

  1991

  1. OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. Svět a divadlo. Praha, 1991, roč. 2, č. 5, s. 73-75. ISSN 0862-7258.

  1980

  1. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. s. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
  2. VAŠINA, Lubomír. Psychologie estetických emocí (neuropsychologická báze). 1. vyd. Brno: SPZV - Academia, 1980. 5 s. Výzkumná zpráva SPZV VIII-5-2/5, 1980.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 23:43