Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. BAZALOVÁ, Barbora. . Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Konference Jihlava: Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením. 2008.
  2. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221.
  3. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
  4. KUBIATKO, Milan. O mylných představách žáků. 2008, 4 s. ISSN 1210-3349.
  5. NAGY, Tibor, Milan KUBIATKO a Soňa NAGYOVÁ. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole. 2008, roč. 17, 33/34, s. 20-24. ISSN 1335-616X.
  6. ŽEMLIČKOVÁ, Martina, Soňa NAGYOVÁ, Milan KUBIATKO a Tibor NAGY. Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl - Lokalita Bratislava a Orava. Biológia - Ekológia - Chémia. 2008, roč. 12, č. 3, s. 2-4. ISSN 1335-8960.
  7. KOHOUTEK, Rudolf a Eva FILÍPKOVÁ. Psychotraumatizing of pupils, students and teachers at czech schools. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 90-96, 6 s. School and Halth in 21 Century. ISBN 978-80-7392-073-9.
  8. ZÁHUMENSKÁ, Silvia, Soňa NAGYOVÁ a Milan KUBIATKO. Skúsenosti žiakov s legálnymi drogami. 2008, 3 s. ISSN 1210-3349.
  9. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The role of basic schools in vocational guidance for pupils: on the situation in the Czech Republic. In International conference on educational sciences. EMU, Famagusta: Eastern Mediterranean University, 2008, s. 16-20. ISBN 978-975-8401-66-6.
  10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
  11. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
  12. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008.

  2007

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
  2. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007, s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9.
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Integration Approaches in the Czech Republic. In Švédsko, Mid Sweeden University, Härnösand. 2007.
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
  6. KUBIATKO, Milan a Pavol PROKOP. Pupils misconceptions about mammals. Journal of Baltic Science Education. 2007, roč. 6, č. 1, s. 5-14. ISSN 1648-3898.
  7. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
  8. KUBIATKO, Milan. Úroveň využívania IKT v prírodovedných predmetoch a biológii z pohľadu žiakov a učiteľov. Naša škola. 2007, roč. 11, 3-4, s. 50-53. ISSN 1335-2733.
  9. PROKOP, Pavol, Alžbeta HORNÁČKOVÁ a Milan KUBIATKO. Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 117-121. ISBN 978-80-87139-03-5.
  10. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720.

  2006

  1. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP a Jana FANČOVIČOVÁ. Analýza odpovedí žiakov ako prostriedok na zisťovanie a odhaľovanie miskoncepcií vo vyučovaní biológie. In Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych (Research in didactics of science). Krakow: JAXA Sp. z o.o, 2006, s. 225-228. ISBN 83-85886-12-5.
  2. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
  3. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
  4. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006, s. 391-417, 491 s.
  5. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006, s. 383-394. ISBN 978-80-7315-119-5.

  2005

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice učebního stylu dětí školního věku na tradičních a daltonských školách. In Heller, D., Procházková, J., Sobotková, I. (Eds.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování. Sborník z konference Psychologické dny Olomouc 2004. 1. vyd. Olomouc: FF UP v Olomouci ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2005, s. 28. ISBN 80-244-1059-1.
  2. ŽEMLIČKOVÁ, Martina, Soňa NAGYOVÁ, Milan KUBIATKO a Katarína UŠÁKOVÁ. Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl. Biológia - Ekológia - Chémia. 2005, roč. 10, č. 4, s. 24-27. ISSN 1335-8960.
  3. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
  4. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
  5. REITTEREROVÁ, Vlasta. The Hába "School". Czech Music. Praha: Czech Music Information Centre, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 9-17, 8 s. ISSN 1211-0264.
  6. KUBIATKO, Milan a Katarína UŠÁKOVÁ. Vplyv IKT na záujem žiakov o biológiu z pohľadu učiteľov. Informatika v škole. 2005, roč. 14, č. 30, s. 33-37. ISSN 1336-7323.
  7. BARTONOVA, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na SPU. 2005.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004, s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X.

  1998

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Alois Hába, seine Schule und seine Zeitgenossen. In Přednášky z XLI. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1998, s. 241 - 253. ISBN 80-85899-4.

  1993

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v základní etapě přípravy žactva. Brno: ČSTV, sekce atletiky, 1993, 10 s. Metodický materiál.

  1991

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Obecná vytrvalost žáků. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1991, 4 s. Komenský 115, č. 5-6.

  1986

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. O vytrvalostních schopnostech žáků. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1986, 5 s. Komenský 111, č. 4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 09:06