Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 2. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Yvonne BENEŠOVÁ, Martina BOČKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, René JURA, Zdeněk KADAŇKA, David KEC, Lenka KRAJČOVIČOVÁ, Lenka KRBKOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 3. 2009

 4. JANÍKOVÁ, Věra. Lehrwerke und Fremdsprachenlernen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. In Linguistik-Tage in Jena. 2009.
 5. 2008

 6. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In KNECHT, Petr a Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. s. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
 7. BRYCHOVÁ, Alice. Lehrwerkauswahl für die sprachpraktischen Übungen der Primarschullehrerausbildung oder: Kann der Unterricht auch ohne ein Lehrwerk erfolgreich sein? Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1/2, č. 1, s. 26-36, 9 s. ISSN 1803-4411.
 8. HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS a Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 s.
 9. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
 10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
 11. 2007

 12. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 13. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
 14. MAŇÁK, Josef. Učebnice jako kurikulární projekt. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 24-30. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 15. KNECHT, Petr. Učebnice, učitel. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 1, s. 36-40. ISSN 1210-3349.
 16. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Jana PÍŠOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. s. 82-97. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.
 17. 2006

 18. JANÍK, Tomáš. Učebnice a teorie konceptuální změny. In MAŇÁK, Josef a Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. s. 33-44. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-124-3.
 19. 2004

 20. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ a Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. s. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 21. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5.
 22. HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC. první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura, 2004. 95 s. První vydání 1. ISBN 80-7300-136-5.
 23. MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3.
 24. BARTLOVÁ, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Brno: Filosofická fakulta Masarykovy university, 2004. 150 s. učební texty SDU FF MU. ISBN 80-210-3296-0.
 25. 2003

 26. HLADKÝ, Josef. A GUIDE TO PRE-MODERN ENGLISH. 1. vyd. Brno: MU, 2003. 359 s. ISBN 80-210-3219-7.
 27. FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 s.
 28. 2002

 29. MAČÁK, Jirka. Obecná patologie. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 30. NAVRÁTIL, Vladislav. Zajímavé problémy v moderní učebnici fyziky. I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. 3 s. XX. mezinár. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-090-9.
 31. 2001

 32. MAREČEK, Zdeněk a Nele RAMPART. Mevrouw Emmy Máčelová - van den Broecke 80. první. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 7 s. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, R6. ISSN 1211-4979.
 33. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 79-89. Řada pedagogická (U), č.5-6. ISBN 80-210-2310-4.
 34. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 35. 1999

 36. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999. s. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
 37. BORECKÝ, Daniel a Vencálek, Jaroslav. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy. 1. vyd. Český Těšín: OLZA, 1999. 15 s. učebnice. ISBN 80-86082-11-3.
 38. CHALUPA, Petr. Světový oceán, Evropa. 1. vyd. Praha: SPL Práce, Albra, 1999. 135 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-86287-09-2.
 39. CHALUPA, Petr. Velkoopatovicko. 1. vyd. Blansko: SHR Blansko, 1999. 110 s. regionální vlastivědná učebnice.
 40. 1997

 41. KUKLETOVÁ, Martina. Stomatology for students of general medicine. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 1997. 139 s. Masarykova Univerzita, 1. vydání. ISBN 80-210-1611-6.
 42. 1995

 43. SVOBODA, Augustin, Zdeňka DOLEŽALOVÁ a John m. DONEY. Medical biology. Part 1 - Cell biology. Part 2 - Genetics. 2. vyd. Brno: Masarykova Universita Brno, 1995. 122 s. ISBN 80-210-0998-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 01:59