Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HYÁNEK, Vladimír, Jiří NAVRÁTIL, Klára PLACIER, Maria FIGUEROA, Begona Alvarez GARCÍA a Luis Ignacio ÁLVAREZ-GONZÁLEZ. Social Innovation in Consumer Protection: Online Education in Alternative Financial Services. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 173-200, 28 s. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. doi:10.4324/9781315158020.
 2. 2009

 3. VEČEŘA, Miloš. Právo jako institucionální skutečnost. K Weinbergerovu konceptu právní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, XVII, 1., s. 9-18. ISSN 1210-9126.
 4. 2008

 5. MIHELJ, Sabina, John DOWNEY, Thomas KÖNIG a Václav ŠTĚTKA. Mapping European Ideoscapes: Examining newspaper debates on the EU Constitution in seven European countries. European Societies, 2008, roč. 10, č. 2, s. 275-301. ISSN 1461-6696.
 6. KLIMPLOVÁ, Lenka. Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích - od starých k novým sociálním rizikům. Sociálne a politické analýzy, Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, 2008, roč. 2008/II, č. 2, s. 1-39. ISSN 1337-5555.
 7. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 8. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teória práva. 2. přepracované. Žilina: EUROKODEX, 2008. 18 s. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.
 9. VEČEŘA, Miloš. Právní a sociální stát. In Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čenek, 2008. s. 133-161, 29 s. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
 10. KULHAVÝ, Václav. Social Policy Reform. A Conceptual Overview. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2008, roč. 2008, č. 03, s. 1-29. ISSN 1803-0343.
 11. 2007

 12. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. Terra Libera, Praha: Liberální instuitut, 2007, roč. 8, č. 3, s. 1-5.
 13. 2006

 14. MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. In Česká ekonomika v procesu globalizace SUPPLEMENTUM. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-15, 9 s. ISBN 80-210-4175-7.
 15. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální ekonomika podniku - nová výzva pro definování moderní sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 60-66, 6 s. ISBN 80-7044-819-9.
 16. ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 56-59, 4 s. ISBN 80-7044-819-9.
 17. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Zuzana ZIGOVÁ. Uspokojování zájmů zdravotních pojišťoven jako možný nástroj k dosažení cílů sociálního státu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 15-22, 8 s. ISBN 80-210-4086-6.
 18. ŠKARABELOVÁ, Simona. Zabezpečení a financování veřejných služeb v ČR. In Európske financie - teória, politika, prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 96-106, 10 s. ISBN 80-8083-335-4.
 19. MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 19-55, 36 s. ISBN 80-7326-104-9.
 20. 2005

 21. FRANC, Aleš. Globalizace a udržitelnost státu blahobytu. In Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. s. 68-163. ISBN 80-248-0943-5.
 22. HOLZER, Jan. Poznámka k metodologii praktické politiky v Čechách a na Moravě. In Sociální stát, sen, či noční můra? 1. vydání. Praha: Votobia + Institut mediální komunikace VŠJAK, 2005. s. 31-37, 7 s. ISBN 80-7220-221-9.
 23. FRANC, Aleš. Způsobuje globalizace omezování aktivit státu blahobytu? In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1. vyd. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005. s. 64-318. ISBN 80-7302-107-2.
 24. 2002

 25. DOKULIL, Miloš. Evoluce, či revoluce, jako média "spásonosného" řešení sociální otázky. In T. G. Masaryk a sociální otázka. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002. s. 33-49. ISBN sine.
 26. SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002. s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957.
 27. 2001

 28. MAREŠ, Petr. Dávky sociálního státu. Nastavení systému, jeho ekonomická a sociální efektivita a sociální konsekvence pro klienty sociálního státu i společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 189 s. ISBN 80-210-2624-3.
 29. MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek - selhání cílenosti. In Dávky sociálního státu. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 84-97. ISBN 80-210-2624-3.
 30. 2000

 31. MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225.
 32. 1999

 33. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288.
 34. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review, Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413.
 35. MAREŠ, Petr. Zneužívání versus nevyužívání sociálních dávek. Sociální politika, Česká republika: MPSV Praha, 1999, roč. 25, č. 11, s. 4-5. ISSN 0049-0962.
 36. 1997

 37. VEČEŘA, Miloš. Sociální zabezpečení v sociálním státu. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 4, s. 403-409. ISSN 0032-6984.
 38. 1996

 39. VEČEŘA, Miloš. Moderní stát jako právní a sociální stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, s. 421-426. ISSN 0032-6984.
 40. VEČEŘA, Miloš. Sociální stát : východiska a přístupy. 2. upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 112 s. Studijní texty ; sv. 4. ISBN 80-85850-16-8.
 41. 1995

 42. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Institucionalizace chudoby v Čechách. Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 52 s. Research Papers of START.
 43. MOŽNÝ, Ivo a Petr MAREŠ. Poverty in the Czech Republic: Transformation or Transition? Praha: Social Transformation Advanced Research Trust Prague-Vienna, 1995. 57 s. Výzkumné studie/Research Papers 9.
 44. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. Status for the poor. Colchester: University of Essex, 1995. 31 s. Occasional Papers in European Studies 7.
 45. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.
 46. VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 141 s. Právo a současnost ; sv. 9. ISBN 80-859-6420-1.
 47. 1994

 48. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. Studijní texty 6. ISBN 80-901424-9-4.
 49. MARE�, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABU�IC. Values and the welfare state in Czechoslovakia. In Bryant, G.A., Mokrzycki, E., The New Great Transformation? first. London: Routledge, 1994. s. 78-98. ISBN 0-415-09249-3.
 50. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 3. 2019 18:34