Theses on a related topic (having the same keywords):

mikrorna, prediction, predikce, prognoza, prognosis, microrna, multiformni glioblastom, glioblastoma multiforme, biomarker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prognostickým významem u renálního karcinomu | Theses on a related topic Display description

2.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů | Theses on a related topic

3.
Vaňáčková, Jitka maiden name: Mlčochová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium mikroRNA zapojených do regulace signální dráhy EGFR u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

4.
Aberle, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Budoucnost kybernetického terorismu: analýza současné podoby kybernetického terorismu a prognóza jeho budoucího uplatnění | Theses on a related topic

5.
Hloušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Použití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických dat | Theses on a related topic

6.
Mlčochová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis | Theses on a related topic

7.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II. | Theses on a related topic

8.
Svoboda, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Prediktivní faktory maligních lymfomů-aplikace DNA mikročipů u lymfoidních malignit | Theses on a related topic

9.
Večeřa, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA zapojených v regulaci glioblastomových kmenových buněk | Theses on a related topic

10.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

11.
Fedorko, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku | Theses on a related topic

12.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů zodpovědných za karcinogenezi děložního hrdla | Theses on a related topic

13.
Kopková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza mikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s gliomy | Theses on a related topic

14.
Novosadová, Soňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

15.
Ožanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Prognostické biomarkery u pacientek s časným stádiem karcinomu prsu | Theses on a related topic

16.
Ožanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční analýzy prognostických faktorů u pacientek s karcinomem prsu | Theses on a related topic

17.
Poprach, Alexandr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Prognostické a prediktivní faktory u karcinomů ledviny | Theses on a related topic

18.
Slabý, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: Využití DNA čipů a profilování mikroRNA ve výzkumu nádorů tlustého střeva a konečníku | Theses on a related topic

19.
Svobodová Kovaříková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii a diagnostice karcinomu jícnu | Theses on a related topic

20.
Večeřa, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v regulaci vybraných signálních drah u glioblastomových kmenových buněk | Theses on a related topic

21.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Význam mikroRNA v molekulární patologii nádorů slinivky břišní | Theses on a related topic

22.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu | Theses on a related topic

23.
Adámková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus 2.typu | Theses on a related topic

24.
Ahmad, Parwez
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Dissertation defense: Možnosti molekulárně řízené radioterapie dle profilu mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku | Theses on a related topic

25.
Antonova, Mariya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR | Theses on a related topic

26.
Benej, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defense: Vyhodnocení efektivity non-invazivního stagingu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v komparaci s výsledky systematické mediastinální lymfadenektomie ve vztahu k celkovému přežívání | Theses on a related topic

27.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy | Theses on a related topic

28.
Bohošová, Júlia maiden name: Kováčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv microRNA na regulaci genové exprese v neurologii | Theses on a related topic

29.
Bohošová, Júlia maiden name: Kováčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: MikroRNA jako prognostické a prediktivní markery u metastatického renálního karcinomu | Theses on a related topic

30.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití cirkulujících mikroRNA v diagnostice pacientů s karcinomem rekta | Theses on a related topic

31.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

32.
Bútová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imunocytochemická analýza glioblastomových kmenových buněk | Theses on a related topic

33.
Bútová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem | Theses on a related topic

34.
Ciprová, Jana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Imunologie jaterní a úrazy sleziny | Theses on a related topic

35.
Darmovzal, Josef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Predikce výkonnosti podniku ve středním časovém horizontu | Theses on a related topic

36.
Domanský, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Historie a vznik derivátů | Theses on a related topic

37.
Dulavová, Eva maiden name: Možná
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium mikroRNA deregulovaných v kmenových buňkách multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

38.
Ďurechová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Cytogeneticky a molekulárně cytogeneticky významné markery u pacientů s CLL | Theses on a related topic

39.
Felšőci, Marián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

40.
Hankeová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace prediktivních faktorů u multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

41.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

42.
Hloušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů | Theses on a related topic

43.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: MikroRNA jako faktor modulující vznik a průběh kožních onemocnění u člověka | Theses on a related topic

44.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

45.
Janáček, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Produktové trendy v bankovnictví | Theses on a related topic

46.
Janák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics (combination/specialization: Astrofyzika)
Master's thesis defence: Klasifikace světelných křivek s pomocí neuronových sítí | Theses on a related topic

47.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem | Theses on a related topic

48.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu | Theses on a related topic

49.
Kadeřávková, Daniela maiden name: Severová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics for Multi-Branches Study, Economics
Master's thesis defence: Modelové prognózy, predikce a podmíněné predikce | Theses on a related topic

50.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu renálního karcinomu | Theses on a related topic