Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby:
 • prof.PhDr. Marie Vítková, CSc., narozena 29. ledna 1947 v Rychnově nad Kněžnou, vdaná, 2 děti
Pracoviště:
 • Pedagogická fakulta
  Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti:
 • 2018 profesorka Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky
 • 1994-2017 vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: jmenovací řízení profesorkou pro obor pedagogika
 • 1994: 1.3. na základě habilitačního řízení jmenování docentkou pro obor pedagogika
 • 1993: 24.5. udělena hodnost kandidáta pedagogických věd na základě obhajoby v oboru 75-01-9 pedagogika, Pedagogická fakulta MU
 • 1971: 28.6. na základě obhajoby rigorosní práce "Švédské školské reformy" na UJEP v Brně získání titulu doktor filozofie
 • 1965 - 1970: Filozofická fakulta UJEP v Brně, obor pedagogika - němčina. Studium ukončeno státními zkouškami z pedagogiky a němčiny a obhajobou diplomové práce: "Střední školství ve Švédsku"
 • 1962 - 1965: Střední všeobecně vzdělávací škola v Žamberku. Ukončena maturitou.
 • 1953 - 1962: Základní devítiletá škola v Žamberku
Přehled zaměstnání:
 • 03/2018 - doposud: Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky,
  profesor
 • 1994 - 02/2018: Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky,
  vedoucí pracoviště
 • 1991 - 1994: Pedagogická fakulta MU, Katedra pedagogiky, Oddělení speciální pedagogiky
 • 1991: Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, Katedra západních jazyků
 • 1989 - 1997: Obchodní akademie při Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně, částečný úvazek
 • 1974 - 1991: Krajský ústav národního zdraví v Brně, Oddělení péče o dítě - krajský pedagog
 • 1973 - 1974: Gymnázium Bučovice
 • 1971 - 1973: Mateřská dovolená
 • 1970 - 1971: Střední pedagogická škola v Třebíči
Pedagogická činnost
 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika, integrativní/inkluzivní speciální pedagogika, somatopedie
 • Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vad
 • Vedení diplomových prací
 • Vedení doktorandů
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky PdF MU Brno, PdF UK Praha
 • Člen habilitační komise - PdF UK Praha, PdF UP Olomouc, Brno
 • Členka komise pro jmenovací řízení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Významné granty a projekty
 • Zadavatel: MŠMT
  Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. za PdF MU (projekt MU)
  Příjemce financí: MU
  Číslo a název projektu: CZ.02.2.69/0.0/0/0.16_015/0002418 MUNI 4.0
  Doba řešení projektu: 2017 - 2022

 • Zadavatel: MŠMT ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  Řešitel: Marie Vítková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872, Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (Kvalita v inkluzi žáků se SVP)
  Doba řešení projektu: 9/2017 - 8/2020

 • Zadavatel: MŠMT ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
  Řešitel: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. za PdF MU (projekt UJEP, Ústí n. L.)
  Spoluřešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  Příjemce financí: MU
  Číslo a název projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 „Škola pro všechny“ Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků
  Doba řešení projektu: 2016 - 2019

 • Zadavatel: Evropská unie, Erasmus+
  Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
  Řešitel: Dana Zámečníková
  Spoluřešitel: Marie Vítková, Miroslava Bartoňová, Ivana Márová
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: 573777-EPP-1-2016-1-CZ-EPPKA2-CBHE-JP; Sustainable learner-centred Teaching - Advanced Recourse for Georgia and China (STAR)
  Doba řešení projektu: 10/2016 - 10/2019

 • Zadavatel: GA ČR
  Řešitel: Victorie Schmidt
  Spoluřešitel: Marie Vítková
  Číslo a název projektu: číslo panelu P404, registrační číslo 15-10625S Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace ronských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
  Doba řešení projektu: 2015-2017

 • Zadavatel: RMU, Mezioborový výzkumný projekt
  Řešitel:Marie Vítková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: MUNI/M/0012/2013, Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém.Východiska, podmínky a strategie realizace.
  Doba řešení projektu: 2013-2014

 • Zadavatel: MŠMT ČR, Výzkumný záměr
  Řešitel: Marie Vítková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu
  Doba řešení projektu: 2007-2013

 • Zadavatel: MŠMT ČR, Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)
  Řešitel: Marie Vítková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0191
  Aktivizační a vzdělávací centrum
  Doba řešení projektu: 2005-2007

 • Zadavatel: MŠMT ČR, Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)
  Řešitel: Jarmila Pipeková
  Spoluřešitel: Marie Vítková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 – č.j. 16532/2005-303
  Celoživotní vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky
  Doba řešení projektu: 2005-2007

 • Zadavatel: SOKRATES-PROGRAMM
  Řešitel: Wolfgang Langer (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Německo)
  Spoluřešitel: Marie Vítková, Dana Zámečníková
  Příjemce financí: Ludwigsburg, Německo
  Číslo a název projektu: Aktion COMENIUS 2.1
  Teacher in-service training materiál on ill students with speciál in hospitál and ordinary scholls – TIMSIS
  Doba řešení projektu: 2004-2007

 • Zadavatel: SOKRATES-PROGRAMM
  Řešitel: Věra Vojtová
  Spoluřešitel: Marie Vítková
  Příjemce financí: Magdeburg, Německo
  Číslo a název projektu: Socrates - Erasmus
  European Bachelor of Inclusion Studies - PROGUC 29972-DE
  Doba řešení projektu: 2003-2006

 • Zadavatel: MPSV ČR a EQUAL Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání
  Řešitel: Marie Vítková, Jarmila Pipeková
  Příjemce financí: PdF MU
  Číslo a název projektu: 2002/000-282.08.02, číslo grantové smlouvy E/01/1/071
  Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce
  Doba řešení: 2002 – 2005

 • European Bachelor of Inclusion Studies – PRODUC 29972-DE, který byl klasifikován Evropskou komisí hodnocením A.
Akademické stáže a aktivní účast na konferencích, sympoziích
 • 2015
  Německo: 3. sympozium v mezinárodním archivu pro speciální pedagogiku institutu Emila E. Kobi na téma Heilpädagogik im Epochenbruch (Léčebná pedagogika na přelomu století v tradici a moderním duchu). Termín: 24.-26.9. 2015, Trebnitz. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Ansätze zur Vorschulerziehung von Kindern der Roma-Herkunft in der Tschechischen Republik (Přístupy k předškolnímu vzdělávání romských dětí v ČR).

  Švýcarsko: 50. Pracovní dny docentů speciální pedagogiky v německy mluvících zemích (50. Arbeitstagung der Dozierenden der Sonderpödagogik in den deutschsprachigen Ländern) na téma Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung (Organizace vzdělání a výchovy v prostředí inkluze a úspornosti). Termín: 19.-22.9. 2015, Bazilej. Do sekce posterů byl vybrán poster BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inclusion als interdisplinäres Problem (Inkluze jako interdisciplinární problém).

  Švýcarsko: Mezinárodní konference pro speciální pedagogy na téma Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft (Spoluúčast a mnohost: Výzva světové společnosti). Termín: 15.7.-18.7. 2015. Curych. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen klasse mit Schülern mit Sonderbedarf (Analýza podmínek v heterogenní třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

  Ústí n. L.: Odborná konference Vzdělávání bez bariér IV. Termín: 15.4.-16.4.2015, Ústí n. L., Fakulta sociálně ekonomická UJEP. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Význam a postavení inkluzivní didaktiky ba škole hlavního vzdělávacího proudu.

 • 2014
  Slovensko: Bratislava, Mezinárodní vědecká konference. Inovace v teorii a praxe výchovné a komplexní rehabilitace osob se zdravotním postižením. 20.11.2014, Vystoupení v pracovní skupině: Vítková: Individuální doprovod žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v inkkluzivním prostředí školy.

  Německo: Leipzig, nadregionální konference pro doktorandy a Dozentkonferenz der Korperbehinderte, konané ve dnech 14.9.-17.9. 2014. Součásti programu konference docentů byl dostatečný prostor pro představení výzkumů realizovaných přítomnými vysokými školami, což se týkalo i našeho mezioborového výzkumného projektu. BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M.

  Německo: Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, 49. Arbeitstagungen der Dozent/innen der Sonderpädagogik deutschsprachiger Länder, konaných ve dnech 25.9.-28.9. 2014. Sympozia a pracovní skupiny probíhaly paralelně. Hlavní téma se zabývalo změnami v učitelské přípravě se zřetelem na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M.

  Cyprus: Nicosia, mezinárodní vědecká konference EAPRIL, Conference 2014 Where Practice and research on Learning and Development Meet, konaná ve dnech 22.11-29.11. 2014. Příspěvek na téma Inkluze a speciální vzdělávací potřeby, vycházel z výzkumného šetření zaměřeného na názor veřejnosti v ČR na inkluzivní vzdělávání, který byl zpracovaný společně s Karlem Pančochou, přednesla Lenka Slepičková. V diskuzi jsme představili naše studijní programy, výzkumné projekty a publikace vydané anglicky. BARTOŇOVÁ, M., SLEPIČKOVÁ, L., VÍTKOVÁ, M.

  Ostrava: Konference s mezinárodní účastí na téma Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších souvislostech. Termín: 4.12.2014, Ostrava. BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Aspekty vývoje inkluzivní školy.

 • 2011
  Německo: 47. konference docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích - 47. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern na téma Kulturní výzkum v diskuzi - Forschungskulturen im Diskurs a výročního zasedání sekce speciální pedagogiky Německé společnosti pro pedagogiku - Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschafte. konané ve dnech 29.9.-30.9. 2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 29.9.-30.9. 2011. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.

  Německo: 5. mezinárodní sympozium léčebné a speciální pedagogiky - 5. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik na téma Individualita a společnost jako principy mezinárodní léčebné a speciální pedagogiky - Individualität und Gemeinschaft als Prinzipein Internationaler Heil-und Sonderpädagogik, konaný ve dnech 27.9.-28.9.2011 na univerzitě Carl-von-Ossietzky v Oldenburgu.
  Postery (2), 27.9.-28.9. 2011. Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Basic Education. 2007-2013. MSM0021622443.
  Vyžádaná přednáška, 28.9. 2011 BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., PANČHOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. Inklusive Bildung in der Tschechischen Republik – Forschung an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität
Universitní aktivity
 • Vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU do 03/2018
 • Proděkanka pro vědu a výzkum a doktorská studia do roku 2013 (dvě funkční období)

  Členství ve Vědeckých a Oborových radách DSP
 • Členka Vědecké rady FVP SU v Opavě, od roku 2018 do roku 2020
 • Členka Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, od roku 2019 do roku 2022
 • Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, nově od roku 2019-2022
 • Předseda Oborové rady pro DSP Speciální pedagogika, PdF MU od roku 2002 do roku 2022
 • Členka Oborové rady pro DSP PedF UK v Praze, dosud
 • od roku 1994 člen oborové rady pro doktorské studium pedagogika, PdF MU, Brno

  Členství v komisích pro doktorská studia a habilitační a jmenovací řízení
 • Pedagogická fakulta MU, obor Speciální pedagogika, dosud
 • Pedagogická fakulta UK v Praze, obor Speciální pedagogika (2018, 2019)
 • Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor Speciální pedagogika (2018, 2019)
 • Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2018)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor Speciální pedagogika, dosud

  Členství v redakčních radách:
 • The New Educationa Review, ISSN 1732-6729
 • Speciální pedagogika, ISSN 1211-2720


  Hodnocení projektů a publikací v RIV
 • GAUK, Praha, dosud
 • VEGA, KEGA ad., Bratislava, dosud
 • Rada vlády ČR, 2019 (hodnocení publikací v RIV
Mimouniversitní aktivity
 • Funkce ve školských a odborných orgánech, komisích, vědeckých, oborových, redakčních radách
 • členství v orgánech (zejm. školských) na celostátní úrovni
 • jmenovaná MŠMT ČR jako člen pro státní zkoušky ze speciální pedagogiky na PdF UK v Praze
 • jmenovaná MŠMT ČR jako hodnotitel strukturálních fondů RLZ 3.2
 • člen grémia zpravodajů pro hodnocení návrhů individuálních projektů ostatních předložených v rámci výzvy č. 29 v Oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávaní OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • členka komise pro Výchovu a vzdělávání - individuální národní projekt OP VK - Q -RAM - Národní kvalifikační rámec (2009-2013)
 • členka pracovní skupiny Národní akční plán podpory inkluzivního vzdělávání (MŠMT ČR 2009-2013) (2009)
 • VR PdF UK Praha

  Funkce v oborových radách:
 • Oborová rada speciální pedagogiky PdF UK Praha
 • Oborová rada speciální pedagogiky PdF UP Olomouc
 • Oborová rada pedagogiky PdF UP Olomouc

  Členství v redakčních radách:
 • Speciální pedagogika. PdF UK. Praha. ISSN 1211-2720. (redakční rada)
Udělená ocenění a Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 udělena Cena Milady Paulové, MŠMT ČR, Praha.
 • 2016 udělena Cena Jihomoravského kraje v kategorii „za pomoc zdravotně postiženým a potřebným“
 • 2016 Udělena stříbrná medaile Masarykovy univerzity při příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty MU
 • 2016 Publikace, na níž se M. Vítková podílela (Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, získal 2. cenu v soutěži Slovník roku 2016.
 • Čestná předsedkyně Somatopedické společnosti ČR
Vybrané publikace
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2022, 227 s. ISBN 978-80-7603-347-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Stříbrná medaile MU za dlouhodobý přínos pro Masarykovu univerzitu. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2016. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Cena Jihomoravského kraje. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, 2016. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending Into Young Adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Role učitele v inkluzivním vyučování. In PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 13-31. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 192 s. ISBN 978-80-210-7194-0. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 2014. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 167 s. ISBN 978-80-210-7541-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Marie GREGOROVÁ. Realizace kurzu Aktivity s využitím koní (AVK) pro děti se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-167. ISBN 978-80-210-6515-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Individuální podpora učení ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6674-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. In OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 25-30. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Členka vědecké rady PedF Univerzity Karlovy. Vědecká rada PedF Univerzity Karlovy, 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Předsedkyně Oborové rady - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity. Oborová rada - Speciální pedagogika PdF Masarykovy univerzity, 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme. In Německo: München. 6. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik., "Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit " 3. 10. -5. 10. 2013 ; Ludwig-Maxmilians-Universität München. 2013. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – šestý rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 13-25. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v České republice a v Německu. In Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Medzinárodná vedecká konferencia u príležitosti 375. výročia založenia povodnej Trnavskej univerzity. 2010. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2010, s. 169-182. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-679-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs support in inclusive education. In Drugi, T., Stankowski, A., Gabrys, K. (eds.). Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice: Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 97-101. ISBN 978-83-87819-10-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vývoj a současný stav inkluzivního vzdělávání v České republice, Německu a v Anglii (Wales) - komparativní studie. In Bartoňová, M., Vítková, M. at al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 41-52. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 179-191. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Edukace jedinců s tělesným postižením a chronickým onemocněním. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 213-233. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání a terapie žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1. vydání. Brno: Paido, 2010, s. 343-366. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doktorský studijní program Speciální pedagogika. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 6-14. ISBN 978-80-210-5340-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychoociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. První. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 227-236, 11 s. ISBN 978-80-7368-654-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Funkce speciálně pedagogické podpory v inkluzivním vzdělávání a komparace v německém a českém školství. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vítková, M., Vojtová, V. (eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Využití konceptu bazální stimulace při vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. In Hájková, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o. s., 2009, s. 77-87. Odborná ediční řada Somatopedické spol., o. s. ISBN 978-80-904464-0-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education. In Stankowski, A., Tisovičová, A. (eds.). Specjalne potrzeby edukacyjne, Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie programy perspektywy). První vydání. Bielsko Biala: Wyžsza Szkola Administracji, Bielsko Biala, 2009, s. 21 - 27. ISBN 978-83-60430-13-2. info
 • PŘINOSILOVÁ, Dagmar a Lenka GAJZLEROVÁ. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 85-103, 18 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009, s. 375-379. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 17-22. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání - komparace v německém a českém školství. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 41-52. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 443 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. In Konference s mezinárodní účastí pořádaná Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, katedrou speciální pedagogiky a Universytet Slaski Katovice. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung. In 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, Švýcarsko. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Jiří VÍTEK a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik. In 45. sympozium docentů ze speciální pedagogiky v německy mluvících zemích. Dortmund, Německo. 2009. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In IV.Miedzynarodnowa konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: "Antropotechnika socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej". Ustroň, Polsko, 4.-6. 9. 2009. 2009. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • GRENAROVÁ, Renée a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 142 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní - Třetí rok realizace výzkumného záměru. In Němec, J., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 13-18. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 9-13. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Special Needs Support in Inclusive Education. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1.vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 71-78. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. In Janík, T., Švec,V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2009, s. 165- 178. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 1. Brno: MSD s.r.o., 2008, 99 s. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-024-1. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností - konference k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit, 2008, roč. 133, č. 1, s. 35-36. ISSN 0323-0449. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Zespoly badawcze w projekcie naukowym "Specjalne potrzeby uczniów w kontekscie Ramowego programu edukacyjnego ksztalcenia podstawowego 2007-2013". In Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. první. Bielsko-Biala: Wzsza Szkola Administracji Bielsko-Biala, 2008, s. 59-62. Wyžsza Szkola Administracji Bielsko-Biala. ISBN 83-60430-91-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák. První. Brno: MSD, spol. s.r.o., Lidická 23, 602 00 Brno, 2008, s. 5-6. ISBN 978-80-7392-053-1. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Hana HORKÁ, Jiří NĚMEC, Stanislav STŘELEC, Jan ŠŤÁVA, Jarmila SVOBODOVÁ, Miroslav JANDA, Otto ČAČKA, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka GULOVÁ a Dušan KLAPKO. Pregraduate Teacher Training 2. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 224 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 2. ISBN 978-80-7392-058-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 160 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Autoregulativní učení, kooperace, sociální kompetence v inkluzivní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 39-48, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Analýza souvislostí mezi poruchou motoriky a narušenou komunikační schopností u dětí s pohybovým postižením. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 229-240, 11 s. Pedagogické publikace. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. První. Brno: Paido, Brno, 2008, s. 17-22. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, 369 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Lehre/innen-bildung in Europa. In Konference s mezinárodní účastí Lehre/innen-bildung in Europa. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Analyse der sozioedukativen Kompetenzen in der pregraduellen Bildung der Studenten der Sonderpädagogik im Fach Neurologie. In 4. Mezinárodní sympozium Internacionální léčebné a speciální pedagogiky. Leben mit Anderssein im internationalen Kontext. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Doctoral Study Programme Special Education in Brno, Czech Republic . In 3. mezinárodní vědecká konference z cyklu Speciální vzdělávací potřeby na téma Psychospoleczne funkcjowanie osob niepelnosprawnych. Bielsko-Biala, Polsko. 2008. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Řešitel Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. MŠMT ČR, 2007. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Bildung von Schulern mit sonderpadagogischem Forderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In Bildung, Lernen und Entwicklung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2006, s. 259 - 265. Druck und Bindung AZ Druck und Datentechnik. ISBN 3-7815-1467-6. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. In Bildung, Lehrnen und Entwicklung - Dimensionen professioneller (Selbst-) Vergewisserung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2006, s. 277 - 283. ISBN 3-7815-1494-3. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Der Lehrstuhl fur Sonderpädagogik an der Masaryk - Univerzität in Brno. In Integrations-und Sonderpadagogik in Europa. První. Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004, s. 82 - 84. Integrations- und Sonderpadagogik in Europa. ISBN 3-7815-1342-4. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in der Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. 1. vyd. Brno: MSD, Brno, 2004, 271 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-17-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 2. vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o, 2004, 248 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-22-5. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. The specific Influence of the Art-and-craft Activities on the Devolopment of the Child Personality. In Quality of children life. Warszawa: Zaklad grafiezny VW, 1997, s. 145-149. ISBN 83-901609-1-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. The situation in the Czech Republic in the school system after 1989. In Experts Round-New Technologiesin Special Education. Freundenstadt: EASE, 1997, s. 35. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Erziehung und Bildung Korperbehinderter in der Tschechischen Republik. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Luzern: SZH, 1996, roč. 2/1996, č. 6, s. 22-26. ISSN 1420-1607. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Intergration der behinderten Kinder und ihr Zusammenhang mit Bildung und Fortbildung der Lehrer aus der Sicht der Tsechischen Republik. In Heil - und Sonderpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften, aktuelle Ansätze in Forschung. Luzern: Thomas Hagman, Edition SZH/SPC, 1995, s. 335-338. Pedagogická literatura. ISBN 3-908263-15-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Training for work with young childern in Czech and Slovak Republik. In A comparative Study of 22 European Countries. Londýn: University of London Institut of Education, 1994, s. 7-26. ISBN 28-89-55-R. info

8. 5. 2019


Životopis: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (učo 1615), verze: čeština(1), změněno: 8. 5. 2019 12:53, M. Vítková

Další varianta: angličtina(1)