Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.- životopis nar. 5.6. 1959, Vyškov, ČR
katedra výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brně
 • Katedra výtvarné výchovy PedF Masarykovy univerzity v Brně
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1974 - gymnázium Vyškov, studium ukončeno maturitou 1978 1978 - studium na PedF v Ostravě, obor český jazyk - výtvarná výchova (učitelství pro II. a III. stupeň), studium ukončeno 1983 státní zkouškou 1983 - udělen titul doktor pedagogiky za vynikající studium 1994 - přijata do doktorského studia v oboru "Teorie výtvarné výchovy" na katedře výtvarné výchovy PedF Mu v Brně (téma Socializace umění), distanční forma doktorského studia u prof. Igora Zhoře ukončena obhajobou disertační práce "Symbol v dětském výtvarném projevu a ve výtvarném díle moderny" 1998 - přiznán akademicko-vědecký titul doktor 2001 - přiznán akademicko-vědecký titul docent
Přehled zaměstnání
 • 1983 - 1984 / ZŠ Horáckého nám 13, Brno, učitelka. 1985 - 1989 / ZUŠ Charbulova 84, Brno, učitelka. 1990 - 1993 / ZUŠ J.Kvapila, Brno, , zástupce ředitele pro nehudební obory. 1993 / PedF MU -v konkurzním řízení přijata na místo odborné asistentky na katedře výtvarné výchovy PedF MU v Brně. V roce 2001 jmenována docentkou. Na katedře výtvarné výchovy pracuje dodnes.
Pedagogická činnost
 • V době svého působení na ZUŠ v Brně (1985 - 1993) se věnuje experimentálnímu ověřování projektové metody ve výuce výtvarné výchovy, spolupracuje s prof. Igorem Zhořem. Pořádá výtvarné dílny a řadu výstav zaměřených na dětský výtvarný projev. Je členkou krajské umělecké rady a porot hodnotících dětské výtvarné soutěže (Přehlídka prací žáků ZUŠ, Evropa ve škole), zakládá Galerii výtvarné pedagogiky v Brně. Na katedře výtvarné výchovy vyučuje od r. 1993 tyto předměty: Teorie výtvarné výchovy a Didaktika výtvarné výchovy pro II. stupeň základní školy, pro střední školu a ZUŠ, Kresba a grafika, Malba, Diplomový seminář, Hra a tvořivost a Teorie výtvarné výchovy pro PGS. Od roku 1994 vedla v oboru výtvarné výchovy 15 diplomových prací studentů pětiletého a čtyřletého oborového studia a studia všeobecného učitelství pro první stupeň ZŠ, tematicky zaměřených na teorii výtvarné výchovy, environmentální výchovu, ekoart, filozofii výchovy uměním, média v umění a ve výchově a symbolické aspekty dětského výtvarného projevu. Vyučuje také zahraniční studenty, přicházející na katedru v rámci výměnných studijních programů. Od roku 1998 vede seminář doktorského studia, založený prof. I. Zhořem, nazvaný "Teorie výtvarné výchovy a socializace umění", je pověřena oborovou radou vypracováním inovovaného programu této discipliny (1998, 1999, 2000). Od roku 1995 do roku 2000 je pravidelně členkou komise pro státní závěrečnou zkoušku pětiletého oborového studia na PedF MU, je pověřena oborovou radou zkoušením studentů PGS. Od roku 2001 má celou řadu absolventů DSP (viz. http://babyradovahana.cz/absolventi/) . Spolupracuje s v rámci rozvíjení nově akreditovaných programů doktorských studií na KVV PedMU Brno s prof. Radkem Horáčkem. Dále se věnuje také kurátorským projektům výstav KVV ve spolupráci s Mgr. Petrem Kamenickým. Na KVV založila v roce 2012 celoživotní doplňující studium Expresivní terapii se zaměřením na arteterapii.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1992 - účastník řešení grantu MŠ č.5/12, Výchova a vzdělávání učitelů ZUŠ (hl. řešitel prof. I. Zhoř), řešení grantové realizace experimentálních projektů na ZUŠ, výstup - přednášky na seminářích pro učitele ve Šlapanicích. 1993 - účastník řešení grantu FRVŠ č. 6/1993, Výzkum účinnosti kontinuálnosti výtvarných výchovných projektů na ZUŠ (hl. řešitel prof. I. Zhoř), pokračování v řešení experimentálních projektů na ZUŠ - ocenění vystavených prací na celostátní výstavě v Českých Budějovicích. 1993 - spoluřešitel grantu CDVU MU č. 10/ 1993 Výtvarné umění 20. století ve výtvarné výchově prezentace edukativní činnosti v rámci grantu (hl. řešitel prof. I. Zhoř), výstup - přednášky a semináře, konané v rámci programu CDVU. 1997 - hlavní řešitel grantu FRVŠ, č. 0244/1997, Netradiční materie v umění a alternativní výchova, grant, výstup grantu - prezentace výsledků řešení na zahraniční konferenci, výstava. 1998 - hlavní řešitel grantu BMO 11/97, Zahrada Orfeova, grant Open Society Fund v rámci celostátního programu Brána muzea otevřená, výstup grantu - publikace Zahrada. 1998 - autorka projektu ART IN, prezentace edukativní činnosti v rámci grantu "Můůůzeum", grant MŠ PG 98 556, (ve spolupráci s Fakultou architektury VUT Brno), výstup grantu - publikace v odborném katalogu. Autorské příspěvky a recenzní činnost při přípravě sborníků sympozií INSEA s mezinárodní účastí ("Výtvarná výchova a emocionalita", "Ke kořenům oduševnělého tvaru", "Uvidět čtvrtý rozměr", recenze - sborníku "Umění v dialogu s veřejností"). Iniciace kolokvií a publikací doktorandů (sborník Smysl výchovy 2003). 2004 – účastník řešení grantu Tvůrčí dílny v lokalitách azylových zařízení (21641/04-22). V roce 2006 spolupracovala na řešení grantu Výzkum specifik galerijní pedagogiky ve významných institucích Bratislavy a ve Vídni (MUNI/41/60/2006), dále na grantu Odborná činnost doktorandů katedry výtvarné výchovy PdF MU v roce 2006 (MUNI/41/29/2006), Modernizace infrastruktury a rozšíření programů Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě (ROZV/4/2006), Mezifakultní výstavní projekt Alternativní přístupy k předmětu Výtvarné vyjadřovací prostředky (MUNI/41/19/2006). V roce 2007 se podílela na řešení grantů Výzkum audiovizuálních aspektů v mezioborových pedagogických projektech (MUNI/41/V 02/2007), Podobnosti rozdíly galerijní pedagogiky v Le Musée en Herbe v Paříži a v prostředí galerií evropských měst (MUNI/41/V 35/2007), Můžu tam mrknout - Galerijní pedagogika ve výstavních institucích České republiky, Slovenska a Rakouska (MUNI/41/V 19/2007), Interdisciplinární pohled na využití mytologického námětu ve výtvarné pedagogice (MUNI/41/V 15/2007), Cesta kolem světa - aktualizace mýtu bazálních civilizačních okruhů formou výtvarné dílny (MUNI/41/V 17/2007). 2008 – spoluřešitel a řešitel grantů Odborná monografie se zahraniční účastí By the way / Mimochodem výtvarné projekty, myšlenky a koncepty (studentů, absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a hostů) (MUNI/41/021/2008), Kvalitativní výzkum vztahu jazyka a slova k námětu ve výtvarně-pedagogických projektech (MUNI/41/032/2008), Kvalitativní výzkum intermediálních aspektů didaktiky výtvarné výchovy (MUNI/41/004/2008), Inovace didaktiky výtvarné výchovy a pedagogické praxe v magisterském studiu (FRVS/1541/2008), Inovace dějin umění v bakalářském a magisterském studiu oboru výtvarné výchovy (MUNI/41/094/2008), Deaf Art - výtvarné umění v kultuře Neslyšících (MUNI/41/047/2008), Bytheway.org.uk :: Internetový portál pro zahr. meziunivezitní spolupráci Česko-anglické kontaktní a informační rozhraní studentů DSP na Katedře výtvarné výchovy PdF MU, výtvarných pedagogů a doktorských studentů University of Leeds (MUNI/41/022/2008). V roce 2009 se podílela jako řešitel na grantu Výzkum kazuistik výtvarných prací v arteterapii a jeho aplikace v praktické metodologii (MUNI/41/005/2009). 2010 – spoluřešitel a řešitel grantů Veřejný diskurs výtvarného umění (MUNI/B/1030/2009), Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/1033/2009). 2011 - účastník řešení grantu Veřejný diskurs výtvarného umění 2 (MUNI/B/1025/2010), Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/1019/2010). V roce 2012 se podílela na grantech Veřejný diskurs výtvarného umění 3 (MUNI/B/0887/2011) a Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/0882/2011). V roce 2013 působila jako hlavní řešitelka grantů Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny (MSMT-1 771-50/2013-210), Meziprostory (MUNI/A/0737/2012). V roce 2014 působila jako hlavní řešitelka grantů Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění (MUNI/A/0928/2013). 2015 – hlavní řešitelka grantu Progrese a regrese ve vizuálních a performativních aspektech výtvarné edukace (MUNI/A/1190/2014). 2016 – spoluřešitelka na grantech Výchova uměním (MUNI/A/1107/2015). V roce 2017 se podílí jako spoluřešitelka grantu Osobnosti a témata české výtvarné pedagogiky (MUNI/A/1177/2016).
Akademické stáže
 • 1996 - odborná stáž, Kirchheimbolanden, BRD, Kunstvorderverein und Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis, tříměsíční stipendium (1.7- 30.9. 2000) zaměřené na výtvarné umění a výchovu ("Ländliche Begegnungen") 1999 - akademická stáž, Universität Bielefeld, Fakultät für Theologie, Geographie, Kunst und Musik, BRD, pětiměsíční stipendium DAAD (3.4. - 30. 9. 1999). V rámci hostování na univerzitě v Bielefeldu byly realizovány tyto okruhy přednášek a seminářů: Pohyb a jeho vyjadřování (Begegnung und ihre Darstellung) Interpretace dětských obrazů (Interpretation der Kinderbilder) Aktuální otázky výtvarné pedagogiky (Aktuelle Fragen der Kunstpädagogik) Dětská instalace, perfomance a happening (Installation, Performance und Happening mit Kindern) Počítačová grafika a přirozenost našeho vnímání (Computergrafik und Natürlichkeit unserer Wahrnehmung) Obrazy v kruhu (Bilder im Kreis - Einführung in Mandalas Bilder) V rámci studijního programu univerzity je přizvána k účasti v panelové diskusi v transdisciplinárních seminářich "Rytmus" a "Simultaneita v umění 20. stol.". V době stáže na univerzitě v Bielefeldu pořádá tyto akce: Ausstellung von Zeichnungen, Grafiken und Mandalas von Hana Babyradova, ihren Studenten und ihren Gästen, Universitätsgalerie. 13. 4. - 28.4.1999. Performance: "Deine Zeichen - unseres Bild". 13. 4. 1999. Sensorium Communae - Projekt, Ausstellungsraum Kunst und Musik. Červen 1999. Dále v rámci spolupráce s univerzitou v Bielefeldu vede mezinárodní letní výtvarné kurzy: Orpheus Garten, Sommerakademie Triangel - Focus, SRN, Scheesberg. 1.8. - 18.8.1998. Wunderkammer, Sommerakademie Triangel, SRN, Scheesberg. 3.8. - 14.8. 1999. V rámci programu Erasmus - Socrates absolvuje týdenní pobyt na Pedagogické akademii v Linci, kde vede výtvarnou dílnu: Bildnerische Autobiographie, Werkstatt im Rahmen Europawoche - Kreative Tage, Pädagogische Akademie der Diozöse Linz. Österreich. 3.5. - 9.5.2000. V roce 2002 v prosinci absolvuje pracovní pobyt v Norimberku - Erziehungswissenschftliche Fakultät Nürnberg, SRN, Lehrstuhl für Kunsterziehung. Realizuje se studety dílnu Innere Bilder. V roce 2003 v srpnu absolvuje umělecké stipendium v Kuntsvorderverein Kirchheimbolenden, kde uspořádá autorskou výstavu Graphiken v Behlen in Göllheim. 2008 (listopad) – Ottersberg, Fachhochschule für Arteterapie 2009 (leden)- Kunstakademie München. Výukový pobyt Erasmus Socrates 2013 Madrid aktivní účast na konferenci In Sixth International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies. 2014 American University Roma – aktivní vystoupení na celosvětové konferenci 2014 Universität Linz – Lehrstuhl für Kunsterziehung, 2014, Erasmus – týdenní výukový pobyt 2017 Spojené státy americké, New York – týdenní výzkumný pobyt v rámci specifického výzkumu Osobnosti a témata české výtvarné pedagogiky (MUNI/A/1177/2016)
Universitní aktivity
 • školitelka doktorandů pravidelně členka komise pro státní závěrečnou zkoušku členství v komisích při obhajobách dizertačních prací členka komise pro internacionalizaci členka vědecké rady od roku 2014
Mimouniversitní aktivity
 • Od r. 1994 je členkou Českého komitétu INSEA (International Society for Education through Art), podílí se na přípravě sympozií v ČR, v roce 1998 se účastní evropského sympozia INSEA v Glasgow. Od r. 1990 členkou Unie výtvarných umělců. Od r. 1990 členka brněnského spolku profesionálních výtvarníků TT- klubu. 1999/ 91 - kurátorství výstav v Galerii výtvarné pedagogiky, Brno Jakubská 4. 1998/ 2000 - spolupráce s občanským sdružením ARS PUBLICA, publikační a recenzní činnost. Výstavy (výběr) A/ Tuzemské 1980 - Textilní objekty, galerie Studánka, Brno 1990 - Hana Babyrádová - objekt, instalace GVP a kaple U šlechtičen, Brno 1992 - Hana Babyrádová - instalace, Galerie mladých, Brno, samostatný katalog 1993 - 15 + 1 z TT klubu (skup. kolekce), Galerie u Řečických Praha , Dům umění Znojmo, Praha 1994 - Zastavený čas (celorepublikový výstvarný projekt), Malovaný dům Třebíč, Palmovka Praha, publikováno v katalogu 1995 - Hana Babyrádová - kresba, objekt, instalace, Malovaný dům - Třebíč, samostatný katalog 1996 - Sakrale Kunst, Kirchheimbolanden, SRN 1998 - Zpřítomnění (celorepublikový výtvarný projekt), Porta Coeli - Dolní Kounice, publikováno knižně 1999 - Sensorium Communae, Synagoga Na Palmovce, Praha 2000 - Žádné obrazy, galerie U dobrého pastýře, Brno, samostatný katalog 2000 - Výstava pro L. Nováka, (mezinárodní výtvarný projekt), Malovaný dům, Třebíč B/ Zahraniční 1996 - Sakrale Kunst, Kirchheimbolanden, SRN 1996 - Ländliche Bewegungen - Installationen und Zeichnungen, Bibliothek, Obermoschel, SRN 1999 - Ausstellung von Zeichnungen, Grafiken und Mandalas von Hana Babyrádová mit ihren Studenten und ihren Gästen, Universitätsgalerie, Bielefeld, SRN 1999 1999 - Sensorium Commune, Ergebnise eines internationales Projektes, Ausstellungsraum auf dem Lehrstuhl Kunst und Musik, Universität Bielefeld, SRN 2003 - V rytmu letu bělásků, Dům umění města Brna, účast na skupinové výstavě. 2004 – V rytmu letu bělásků (Brno, Bratislava). 2006 – Terra terra (Brno). 2007 – Der TT klub Brün im Künstlerforum (Bonn). 2009 – Obrazy a jiné… (Brno, Městské divadlo, Janáčkovo divadlo Brno). 2011 – Erst dann sehen (Norimberk). 2015 – Rituálně (Brno, Galerie Ars), 2014 – Trasy a schránky (Kroměříž). 2017 – Na tělo (Brno, Dům umění). Členka ČAA.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Prohlubující se kvalita odborné práce Hany Babyrádové se projevuje v textech, které pravidelně uveřejňuje ve formě vědecko-pedagogických statí i ve vystoupeních na kongresech a sympoziích mezinárodní organizace výtvarných pedagogů INSEA, jíž je členem. Zde všude měla již autorka možnost ověřit si výsledky své práce a konfrontovat je s ostatními názory. Čtenáři nebo posluchači jejích příspěvků pak měli možnost uvědomit si serióznost a závažnost autorčiných základních tezí, které otevírají nové pohledy a kladou naléhavé otázky, jejichž řešení je v české výtvarné výchově nezbytné a mnohdy akutní. Prof. PaedDr. Jiří David, CSc. Reference pro zahraniční stáž, Ústí n. Labem, 10.3. 1997.
 • Na všech stranách se prokazuje užitečnost odborného zaměření Hany Babyrádové i její pozoruhodná vědecká erudice, kterou velmi účinně přispívá k prosazování zájmu pedagoga o dítě a jeho výtvarný projev. Tímto zaměřením se Babyrádová zařazuje mezi naše špičkové teoretiky výtvarné výchovy. Pro svou disertační práci si vybrala velmi záslužné téma, které řeší s neobyčejnou citlivostí. Svědčí o tom i skutečnost, že doktorka Babyrádová se snaží své práci dát mezinárodní parametry. Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. Reference pro zahraniční stáž. Ústí nad Labem, březen 1997.
 • Während des Gastaufenhaltes schrieb Frau Babyradova an ihrer Habilitationsschrift und berichtete den Studierenden über ihre Forschungsergebnisse. Frau Babyradova hat in jeder Hinsicht ihre Pflichten hervorragend erfüllt, sehr gute Lehrveranstaltungen abgehalten und sich in einer Weise engagiert, die weit über den durchschnittlichen Anforderrungen liegt. Die Studierenden haben sich außerordentlich positiv über ihre Seminare geäußert und stets hervorgehoben, daß die Dozentin zu jeder Zeit für Beratung und Hilfen zur Verfügung stand. ...Die Hochschullehrerin verfügt über herausragende wissenschaftliche, künstlerische und pädagogische Fähigkeiten. Wir würden sie jederzeit bei uns wieder als Kollegin begrüßen. Prof. Dr. Klaus-Ove Kahrmann. Dekan der Fakultät für Theologie. Geographie, Kunst und Musik. Universität Bielefeld. Zeugnis, 31.3. 2000. 2016 – Cena děkana PedMU Brno
Vybrané publikace
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět podle mne (obrazy dětí a teenagerů) (The world according to me (pictures of children and teenagers)). doi:. 2023. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Prezentace knihy Rozhovory s Lubošem Plným (Presentation of the book Interviews with Luboš Plný). In prezentace knihy v rámci akce Kniny v Brně. 2023. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Monografie Rozhovory s Lubošem Plným (Monograph Interviews with Luboš Plný). 2023. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Constants and Variables: Art Education in the Czech Republic after 2000. In Dustin Garnet & Aneta Sinner. Living histories: Global conversations in art education. 1st ed. Bristol UK: Intellect. p. 150-164. ISBN 978-1-78938-563-2. 2022. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Dechová syntax – grafické obrazy dýchání (synchronické etudy) (Breathing syntax - graphic images of breathing (synchronous etudes)). In Mezinárodní konference expresivních terapií, Spaces for Arttherapies. 2022. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Smysl, účel a úroveň dizertace (The meaning, purpose and level of the dissertation). In Doktorské kolokvium. 2022. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Přístavy neklidu Art Brut v Polsku (Harbors of Unrest Art Brut in Poland). ISBN 978-80-88621-11-9. 2022. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. About the International Project CCC. 2021. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Umění art brut a terapie uměním (Art Brut and Arttherapy). 2021. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Alena DRURY SOJKOVÁ, Lenka BUREŠOVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Tereza MIKULOVÁ and Dita VALERIANOVÁ. Participace v umění a ve výchově (Participation in Art nad Education). první. Praha: Vydavatelství MU, nakladatelství Dokořán. 164 pp. ISBN 978-80-7675-040-1. 2021. info
 • BUREŠOVÁ, Lenka, Tereza MIKULOVÁ, Jitka NOVOTNÁ, Dita VALERIANOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Jana NEDOMOVÁ and Petr KAMENICKÝ. Jako děti (Like children). 2020. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIRE, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK and Ernst WAGNER. Connection – Contact – Community (permanent on-line in Education of Art). první. Praha: Vydavatelství MU, nakladatelství Dokořán. 239 pp. ISBN 978-80-210-9661-5. 2020. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Publikace a výstavy KVV PdF MU věnované tématu spontánního umění a umění Art Brut (Publications and exibitions in Department of Artistic Education dealed about spontanneous art and art brut). In Art brut Brno 2020. 2020. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Participační výzkumy v doktorských projektech na katedrách výtvarné výchovy v ČR (Participation researches in doctoral projects at departments of art education in the Czech Republic). In Doktorská konference. 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Gegewärtige Kunst und Kunstunterricht (Contemporary Art and Education of Art). In přednáška. 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná výchova v mezikontinentálním a evropském diskurzu (Education of Art in intercontinetal Discurs). In Celostátní setkání asociace výtvarných pedagogů. 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Ausdrucksstarke Keramik (Expressive ceramic). 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. V praxi (In the Praxis). 2019. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Jana OVČÁČKOVÁ. Prezentace publikace Z hloubi duše (Presentation of publication Fromt the Depths of the Soul). In Umění - já - terapie (6. ročník arteterapeutické konference Kreatos). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. The digital eye and the manual hand. 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Contemporary art and education of art. 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. From the Depths of the Soul (international presentation). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Jana OVČÁČKOVÁ. New York City - Tokio - hledání identity (New York City - Tokyo - Identity Search). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ and Monika SZŰCSOVÁ. Vídeň Bratislava Tokio (Vienna Bratislava Tokyo). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petr KAMENICKÝ and Jana NEDOMOVÁ. Lenka. 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petr KAMENICKÝ and Jana NEDOMOVÁ. To se mě týká (It's about me). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Jana OVČÁČKOVÁ, Jana NEDOMOVÁ and Matěj SMETANA. Přejme si... (Wish...). 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Jana OVČÁČKOVÁ, Jana NEDOMOVÁ, Šimon KŘÍŽ and Anna KÖNIGOVÁ. Thesis 2018. 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvorba – umění – poznání – výchova (Creation - art - knowledge - education). In Dytrtová Kateřina. Vybrané vidění : pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání. první. Ústí n. Labem: Ústí n, Labem Pedagogická fakulta UJEP. p. 21-34. ISBN 978-80-7561-165-9. 2018. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petr KAMENICKÝ and Jana NEDOMOVÁ. New York City Antiart. 2017. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Hana NOVOTNÁ, Vladimír HAVLÍK, Diana ELFMARKOVÁ, Ester HOTOVÁ, Miriama KOMOROVÁ, Anna MARTÍNKOVÁ, Kateřina MÍKOVÁ, Adam HUBOCKÝ, Martina JANEČKOVÁ, Kateřina DVOŘÁKOVÁ, Balbína KRÁLOVÁ and Veronika CHUDÁČKOVÁ. Katalog k výstavě Na tělo (Catalog for the exhibition On the body). první. Brno: Katedra výtvarné výchovy PdF MU. 27 pp. ISBN 978-80-210-8512-1. 2017. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Jana NEDOMOVÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Šimon KŘÍŽ and Hana NOVOTNÁ. Na těle - výstava v galerii Černá linka (On the body - an exhibition in the Černá linka gallery). 2017. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. From the Depths of the Soul. první. Praha;Brno: Dokořán;Vydavatelství MU. 243 pp. Edice MU, 2. svazek. ISBN 978-80-210-8813-9. 2017. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev (Expressive therapy focused on visual and intermedial creativity). první. Brno: Barrister Principal a Vydavatelství MU. 158 pp. svazek. ISBN 978-80-7485-111-7. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Co na srdci, to na obraze (What to say, what the painting). In Perspektivy arteterapie a artefiletiky - konference Kreatos a ČAA. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Vzkazy (Messages). 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Petr KAMENICKÝ. Miss Samsára (obrazy Jana Sytaře) (Miss Samsára (pictures from Jan Sytař)). 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování v pubertě a v adolescenci (Expressive visual methods of self-expression in puberty and adolescence). In Další vzdělávání učitelů základních a středních škol. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Kateřina HRUŠKOVÁ, Jan CHARVÁT, Petr KUNČÍK, Jiří LANGER, Michaela MATĚJKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Michaela SLIVKOVÁ, Jan SOBOTA, Romana ŠIMURDOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Petra VENCLÍKOVÁ and Júlia ZORKOVSKÁ. Vize v umění a ve výchově uměním (Vision in the Arts and Art Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister & Principal, o.p.s. 198 pp. ISBN 978-80-210-8451-3. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. The Dynamic of Psychological Aspects by Artistic Creativity. In Zurich lecture series – Peter Brutsch. 2016. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Arteterapie na katedře výtvarné výchovy PdF MU (Arttherapie in the Department of artistic education PdF MU). In www.b-tv/videoarchiv. 1st ed. Brno: ČT Brno Vlna z Brna, 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Mezi uměním a terapií - synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta (Between Art and Therapie - the Syncresis a the Discrepancy of the Roles). Arteterapie. Česká arteterapeutická asociace, 36/214, No 36, p. 33-37, 4 pp. ISSN 1214-4460. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Hudba jako krev objektu a dech prostoru (Music as blood and breath of the space object). In Muzikoterapie v knihovnách. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Teorie mezi uměním a výchovou (Theories between art and education). In Igor Zhoř a cesty k umění. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Setkání doktorů s doktorandy (Meeting PhD doktors and doctoral students). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Ilustrace z ilustrací (Illustration of illustration). In Illustration of illustration. Brno: Ateliér Studánka, 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Spirituální aspekty grafického a akustického projevu (Spiritual aspects of graphic and acoustic expresion). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Petr KAMENICKÝ. Rituálně (Ritually). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Spirituální aspekty materiálových a bodyartových terapeutických činností (duchovní aspekty rozšířené arteterapeutické praxe) (Material and spiritual aspects bodyartových therapeutic activities ( the spiritual aspects of the widespread practice of art therapy )). In Spirituální dimenze arteterapie. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Hana NOVOTNÁ. Nádoby této doby (Containers of this time). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. ZVUK NEBO HUDBA? OBRAZ SLYŠENÉHO JAKO AUTENTICKÁ EXPRESE (Sound or music? PICTURE heard as authentic expression.). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. 3x2 je více (3x2 is more). 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Peter. 2015. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Moderna v pojetí dětí a studentů (Modern Art trough the art of children and students). In Výstava výtvarných prací dětí a studentů ve vile Tugendhat. první. Brno: Ateliér Studánka Brno Líšeň. p. 1-3. 1. 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ and Jana NEDOMOVÁ. Obrazy příběhů světa (Pictures of world stories). 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ and Radek HORÁČEK. Trasy. Výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. Výstavní projekt Katedry výtvarné výchovy PdF MU Brno pořádaného ve spolupráci s Moravským muzeem města Brna. (Routes. Research historic and innovative aspects of the arts and education. The exhibition project of the Department of Fine Arts of Masaryk University Brno organized in collaboration with the Moravian Museum in Brno.). 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Omnis cellula a cellula (The cell in cell). 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ and Petr KUNČÍK. Trasy a schránky (Traces and Cases). 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana and Michal MARUŠKA. Omnis cellula a cellula (Cell in the Cell). 1st ed. Brno: KVV PdF MU, 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Routes, paths and intersections of art and education. In International Conference for Academic Disciplines American University of Roma Italy. 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy a schránky II (Routh and boxes II). 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Hana NOVOTNÁ, Michaela MATĚJKOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Martina ŽELAZKOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Jana FRANCOVÁ, Júlia ZORKOVSKÁ and Katarína TUĽAKOVÁ. Trasy. Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění (Route. Research analogies historical aspects and contemporary innovative trends in education and the arts). první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. 255 pp. ISBN 978-80-210-7544-3. 2014. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Mezi uměním a terapií - synkreze a diskrepance rolí umělce, terapeuta a klienta (Between Art and Therapie - the Syncresis a the Discrepancy of the Roles). In Vzdělávání v arteterapii v ČR a SR. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Duchovní obsah haptické malby (The Spiritual Content of Haptical Painting). In Duchovní proudy v současném umění - Forfest Kroměříž 2013. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. The Intermedial Approache in Education of Art: New Teaching Methods on Level University Studies. In Sixth International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies. 2013. info
 • VEJRYCHOVÁ, Radka, Lenka REMSOVÁ, Barbora SVÁTKOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ and Tomáš RYBNÍČEK. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny - výstava (Multicultural education through art and drama workshops - the exibition). 2013. URL info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Group Light (výstava objektů a instalací) (Group Light (exibition of objects and instalations)). 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Meziprostory (Interspaces). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno. 302 pp. ISBN 978-80-210-6654-0. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Petr KUNČÍK, Lenka GUMULEC, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Táňa ŠEDOVÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Eva DEL RISCO KOUPOVÁ, Radka VEJRYCHOVÁ, Darina HLINKOVÁ, Stanislava JAROŇOVÁ, Jana REICHEL, Martina NOVÁKOVÁ, Veronika DROBNÁ, David MEDEK, Franziska PIRSTINGER, Mario URLASS, Beatrice JASKCHE and Nora STERNFELD. Meziprostory (Interspaces). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno. 306 pp. ISBN 978-80-210-6654-0. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Petr KUNČÍK, Lenka GUMULEC, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Táňa ŠEDOVÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Eva DEL RISCO KOUPOVÁ, Radka VEJRYCHOVÁ, Darina HLINKOVÁ, Jana REICHEL, Martina NOVÁKOVÁ, Veronika DROBNÁ and David MEDEK. Meziprostory. Interspaces. Zwischenräume (Interspaces.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 306 pp. ISBN 978-80-210-6654-0. 2013. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarný projev, umění, výchova a nová vizualita (Visual Expression, Art, Education and New Visuality). In Mgr. Jarmila Zacharová. Interdisciplinárna konferencia PRIZMA s medzinárodnou účasťou. 1st ed. Žilina: Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žilině. p. 58-70. ISBN 978-80-554-0486-8. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Nová vizualita a výtvarný projev (New visuality and visual expression). In 2nd Year of Interdisciplinary Conference. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazy příběhů, příběhy obrazů - prezentace knihy (Pictures of Stories, Stories of Pictures - presentation of the book). 1st ed. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno. 108 pp. ISBN 978-80-210-5734-0. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Osobnost Igora Zhoře (Personality Igor Zhoř). In Týden výtvarné kultury 2012. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. členka oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Teorie výtvarné výchovy, PdF UJEP v Ústí nad Labem (member of the Branch Board Specialization in pedagogy, the Theory of Artistic Education: in Usti nad Labem). Oborová rada doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Teorie výtvarné výchovy, 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Kde domov můj - úvodní slovo k výstavě žáků ZUŠ Smetanova Brno (Where is my home - introduction to the exibition of the pupils from the school Smetanova Brno). ZUŠ Smetanova, 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. The picture versus “the pictorial product“ (the genuine and false imagery in authentic visual expressions of the child). In Education for Active Ageing and Active Citizenship, 4th International Congress of Education Istanbul YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY. ISBN 978-605-60682-5-6. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Real and unreal pictures and their stories – menthal handicapped people as specific creators. In Swiaty rownolegle Miedzynarodowa Konferencja Szkoleniowo Naukowej. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Tschechische Grafik zwischen Tradition und Moderne (Czech Graphic between Tradition and Modern). 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Šeptnu ti a řeknu ti, aneb mim promluvil... (I will whisper and I will tell you, or mime has spoken...). Ateliér Studánka - umělecká škola, Brno Líšeň, 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Konsenzus těla, mysli s slova (Cosensus of body, mind and world). In Hana Stehlíková Babyrádová Radek Horáček. Z poznámkových bloků dizertačních prací... 1st ed. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. p. 7-11, 4 pp. ISBN 978-80-210-6133-0. 2012. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Stanislava ČERVENÁKOVÁ, Lenka TUČKOVÁ and Radka VEJRYCHOVÁ. Výzkum ontogenetických, typologických a interpretačních aspektů současných výtvarných projevů žáků základních a středních škol (Ontogenetic research, typological and interpretive aspects of contemporary artistic expressions of primary and secondary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. CD-ROM. ISBN 978-80-210-6039-5. 2012. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Erst dann sehen... (After then to see...). 2011. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Berühren und erst dann zeichnen... (To touch and than to draw...). In Berühren und than to draw... 2011. info
 • BESMÁKOVÁ, Jana and Hana BABYRÁDOVÁ. Spontánní umění (prezentace knihy přednáška a autorské čtení z knihy z kapitoly Intuitivní umění + vernisáž výstavy umělců i neumělců, jejichž výtvarná díla jsou v knize publikována.) (Spontaneous Art (prezentation of book, author's reading, collective exhibition of artists from the book)). 2011. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hana Babyrádová mit den deutschen Studenten und Kollegen (Hana Babyradova with the German Students adn Colleges). 2011. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Jarní výstava mladých výtvarníků (Spring exibition of the young artists). 2011. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Místo pro umění - prostor pro výchovu (The place for art - the space for education). Prostor Zlín. Zlín: Krajská galerie vývarného umění ve Zlíně, 4/XVIII, No 4, p. 30-34, 4 pp. ISSN 1212-1398. 2011. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana BESMÁKOVÁ, Terezie ZEMÁNKOVÁ and Max KLÄGER. Obrazy příběhů - příběhy obrazů (Pictures of stories - stories of pictures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 110 pp. spisy Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5734-0. 2011. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Cena děkana PdF MU Brno 2011 (Price of decan Pedagogical Faculty MU Brno 2011). 2011. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. člen celostátní oborové rady (member of nationaly professional councel). celostátní oborová rada pro výtvarnou výchovu, 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. člen oborové rady pro doktorská studia PdF UPOL OLomouc (member of professional councel for Ph.D. studies). Oborová rada pro DS PdF UPOL Olomouc, 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Performance zu einem Bild (Performance to one picture). 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Interakce (výtvarné práce psychotiků) (Interaction (peaces of art from psychotics)). 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hana a Hana (výstava fotodokumentace experimentální výtvarných projektů) (Hana and Hana (phodocumentary or experimental artistic projects)). 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Umění bez záměru dělat umění (Art without doing art). In Spontánní umění. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU Brno. p. 10-20, 10 pp. 1. vyd. Brno, 360 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU. ISBN 978-80-210-5400-4. 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Bianka. In Spontánní umění. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU. p. 270-275, 5 pp. 1. vyd. Brno, 360 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU. ISBN 978-80-210-5400-4. 2010. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Latentní diskurz mezi umělcem a divákem (Latent discurs between one artist and one spectators). In Veřejný diskurs výtvarného umění. 1st ed. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. p. 35-40. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5390-8. 2010. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. členka VR PdF MU Brno (member of the Board of Directors of PdF MU Brno). Vědecká rada PdF MU Brno, 2010 - 2024. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazy a jiné... (Pictures and others...). 2009. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Interakce (Výzkum kazuistik výtvarných prací v arteterapii) (Interaction (Research of casuistics in arttherapie)). 2009. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Ľ Humour noir (The Black Humor). 2009. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výzkum kazuistik výtvarných prací v arteterapii a jeho aplikace v praktické (Research of individual artistic works in arttherapie and its application in practical methodologie). Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Naše věc (Our thing). 2009. info
 • WINTER, Astrid and Hana BABYRÁDOVÁ. Wertung und Kanonisierung - Literatur-lexika als Großprojekte der Literaturwissenschaft (Appretiation and Canon in Literature Research). 2009. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Haptické obrazy (Haptical pictures). 2009. biografie, fododokumentace, katalog info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Možné prognózy současné výtvarné edukace (The Posible Vision of future in Artistic Education). In Muzejní pedagogika dnes. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 75-84, 9 pp. ISBN 978-80-244-1993-0. 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Komplementaritat als Notwendigkeit (Complementarity as nessesarity). In Texte und Zeichen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohensgehren. p. 1-3. Schneider Verlag Hohensgehren 1. ISBN 978-3-8340-0464-2. 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova (Audiovisuality, community and education). In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno. p. 20-28. ISBN 978-80-210-4722-8. 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Biografie und andere Motivationsquellen in Kunstpädagogik und Kunsttherapie (Biographie and another sources of motivation in the education of art and in the arttherapie). 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Možné prognózy výtvarné edukace (To the Future of the Artistic Education). 2008. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hovory nejen s knihami (Not only about books). In BABYRÁDOVÁ, Hana. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 175-177. Aktuální otázky zprostředkování umění. ISBN 978-80-210-4371-8. 2007. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Der TT Klub Brünn im Künstlerforum Bonn (TT Club VBrno in Artcenter Bonn). 2007. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Spiritualita (Sprirituality). 2007. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Nové proudy ve výtvarné výchově (New Streems in Education of Art). In Škola muzejní pedagogiky. 1st ed. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc. p. 40-65, 25 pp. Škola muzejní pedagogiky. 2007. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Démonické aspekty hudby (Phenomenons of devil in music). In Musica viva in schola XX. 1st ed. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. p. 93-103, 10 pp. ISBN 978-80-210-4445-6. 2007. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Dílo jako modus sebepoznání a spirituality (Piece of art as the way to selfreflexion and to spirituality). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 441-451, 10 pp. ISBN 80-210-4206-0. 2006. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Původ a přítomnost fenoménu spirituality (Phenomenon of Spirituality now and in history). In Spiritualita (Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 23-25, 2 pp. ISBN 80-210-4206-0. 2006. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Nachhaltige Ausbildung und Kunsterziehung, Vorlesung und Werkstatt, Europe compact IV, Sustanable Development in Teacher Training (Future, education and artistic creativity). Graz: Padagogische Akademie Graz - Eggenberg, Osterreich, 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Intermediální výukové modely (Intermedial Teaching Models). Ostrava: Talent, Český hudební fond. ISBN 1212-3676. 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Transcendence (mezifakultní výstavní projekt studentských prací) (Transcendence (Exibition - Projekt of Students Works between two Faculties)). Olomouc: galerie Podkroví, Umělecké centrum Palackého univerzity v Olomouci, 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU. 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazy hudby (Pictures fo music). 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Uvnitř a metráž (Inside and textile design). Brno: Galerie Lužánky, Brno. 2 pp. 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Transcendence (Transcendens). Olomouc - Galerie Konvikt, Šternberk, 2005. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Role rituálu v interdisciplinární estetické výchově (The role of ritual in interdisciplinary education of art). 1st ed. Praha, Karlova univezita: VZMS MSM 114100006-206-614, Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění, 2004. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Imago multi II. 2004. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět teenagera a současná výtvarná výchova (The world of teenager and contemporary education of art). Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA. 4 pp. 2004. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Specifická role didaktiky umělecké výchovy v kontextu všeobecného vzdělávání (The specific role of artistic pedagogy in context of basic education). Brno, PdF MU: mezinárodní konference Oborové didaktiky v pregrafuálním studiu, sekce výchov, 2004. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy (Digital age and the sence of education). 1st ed. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity. 150 pp. ISBN 80-210-3311-0. 2004. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace (Ritual and performative aspects of museums animation). 2003rd ed. Brno: Moravské zemské muzeum. 124 pp. ISBN 80-7028-205-3. 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Technická příroda (Technical nature). 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Profil výtvarného oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně (Department for visual art in the Basic School of Art PhDr. Z. Mrkos in Brno). Ostrava: Talent, 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Prostor pro výchovu uměním - funkce a smysl základních uměleckých škol (Space for education through art - function and message of artistic basic schools). 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. In vivo (integrace postižených prostřednictvím výtvarné činnosti), interaktivní CD (In vivo (integration by handicap pupils through artistic creativity)). Brno, 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Dílna jako forma edukace v integrativní pedagogice (interaktivní CD) (Workshop as form of education in integrativ pedagogy). Brno, 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Technická příroda (výstava experimentální pedagogického projektu) (Technical nature (exibition of experimental pedagogical projekt)). Brno, 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hana Babyrádová - Graphiken (Hana Babyrádová - Graphics). 2003. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku (The message of art education in the period of intermedial symbolic transformation). 1st ed. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n. Labem. 15 pp. Ergo č.1. ISBN 1212-8317. 2002. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Perspektiva počítačů a nových médií ve výtvarné pedagogice (Future of computors and new mediums in education of art). Praha: Výtvarná výchova, PdF KU Praha, 2002. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Přirozenost tvaru a počítač ve výtvarném projevu dítěte (Nature of shape and computor in artistic expression by child). 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA. 5 pp. 2002. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova (Ritual, art and education). první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity. 350 pp. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. 2002. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Integrace školy a života (Integration of school and art). Praha: Výtvarná výchova, 2000. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk. p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1. 1999. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně. 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. 1999. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Divák jako spolutvůrce uměleckého díla (The reception of the piece of art as creativity). Brno: ARS PUBLICA. 1 pp. 1999. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslová iniciace k přirozenému světu (The Senses and Initiation to the Nature World). Výtvarná výchova. Praha: PF UK, Praha, vol. 38, No 1, p. 5-6. ISSN 1210-3691. 1998. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou (The Moving on the own Legs). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 38, No 1, p. 17. ISSN 1210-3691. 1998. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Zahrada (the Garden). 1st ed. Brno: W-design brno. 20 pp. 1998. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově (Communication, symbol, competition). Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA. 5 pp. 1998. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Zpráva o mezinárodních aktivitách INSEA (The Information about the International Activities INSEA). Ústí n. Labem: Česká sekce INSEA. 3 pp. 1998. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Umění jako výzva labyrintu paměti (Art as a challenge to the labyrint of memory). In Výtvarná výchova a emocionalita. Brno: Český komitét INSEA. p. 92-100. ISBN INSEA 1997. 1997. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Pedagogické koncepty v Beuysově díle (Pedagogical concepts in the work of Beuys). Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vol. 1997, No 3, p. 5-7. ISSN 1210-3691. 1997. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Škola pomáhá žákům vytvářet si vlastní představu o světě (The School Helps the Studens to Made their own Imagination about the World). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 37, No 2, p. 10-11. ISSN 1210-3691. 1997. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691. 1996. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Není palma jako palma (There is No Palm Like a Palm). Výtvarná výchova. vol. 35, No 4, p. 85. ISSN 1210-3683. 1995. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA. p. 40-48. 1995. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Úvaha nad symposiem INSEA (One Essay about the Conference INSEA). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 3, p. 39-40. ISSN 1210-3691. 1994. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla (The Creative Exercices as the Way to Understanding of the Meaning of Art). In V dialogu s uměním. 1st ed. Brno: PF MU a CDVU Brno. p. 23-25. 1994. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. V dialogu s uměním (In a dialogue with art). Výtvarná výchova. vol. 1993, No 1, p. 8. ISSN 1210-3683. 1993. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby (In the Middle of the Picture and Music Composition). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 2, p. 25-27. ISSN 1210-3691. 1993. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Galerie výtvarné pedagogiky (Galerie of artistic pedagogic). Praha, 1992. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Domov můj (My home). Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 32, No 2, p. 23-24. ISSN 1210-3691. 1991. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Pohledy do jednoho místa (The Views et the One Place). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 7, p. 7-8. ISSN 1210-3691. 1990. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti (The Artistic Founs in the Room). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 138-139. ISSN 1210-3691. 1990. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Textil nedekorativní (The Undecorative Textile). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 124-125. ISSN 1210-3691. 1990. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvář obyčejných věcí, koláže a trojrozměrné vyjadřování (The Face o the Usual Things, Collages and the Three Dimensional Expresion). Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 224. ISSN 1210-3691. 1990. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků (The Galery of the Sounds). Estetická výchova. Praha: Estetická výchova, vol. 30, No 10, p. 314-315. ISSN 1210-3691. 1990. info

2017/11/22


Životopis: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (učo 1422), verze: čeština(1), změněno: 22. 11. 2017 09:44, H. Stehlíková Babyrádová