Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. narozena 30. ledna 1969 v Brně
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU v Brně
  Arne Nováka 1
  660 88
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Od 1.12.2011 jmenována docentkou v oboru "Dějiny konkrétních literatur - germánské literatury". 2011: Habilitace, habilitační práce:"Zur alttschechischen Liebeslieddichtung im Lichte des deutschsprachigen Minnesangs und der jüngeren deutschen Liebeslieddichtung. Verbindungslinien, Motive,Strukturelemente." 1996: Dr., obhajoba disertační práce "Vergleichende stilistische Untersuchungen zum `Ackermann aus Böhmen` und `Tkadlec`"
 • 1994-1996: vyhotovení disertační práce na universitě Regensburg
 • 1993-1996: interní aspirantura
 • 1992: ukončení FF MU, "Minnesang im Kontext der westeuropäischen Dichtung"
Přehled zaměstnání
 • od 1996: odborná asistentka na ÚGNN FF MU
 • 1992-1993: asistentka na ÚGN
Pedagogická činnost
 • Historický vývoj mluvnického systému němčiny
 • Artušský román, německá a staročeská hrdinská epika vrcholného a pozdního středověku
 • Starší německá literatura - charakteristika vybraných děl
 • Minnesang, německá pozdní milostná lyrika a staročeská světská lyrika z kontrastivního pohledu
 • Heinrich von Morungen
 • Mariánská lyrika
 • Německá středověká mystická lyrika v česko- německém kontextu
 • Německá středověká mystická kazatelská literatura Ackermann aus Boehmen a staročeský Tkadleček z komparatistického pohledu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Minnesang, pozdní německá milostná lyrika a staročeská světská lyrika z komparatistického pohledu
 • Artušský román
 • Heinrich von Morungen a jeho ovlivnění tubadúrskou a truvérskou lyrikou
 • Česká a německá mariánská lyrika
 • Nibelunská píseň
 • Otfrid von Weißenburg a jeho Evangelijní harmonie
 • Německá mystika - Johannes Tauler, Berthold von Regensburg a překlad jeho díla do češtiny (staročeský sborník "Ráj duše", Tomáš Štítný ze Štítného)
 • Překladatelská činnost (německá dvorská lyrika středověku, německá mystika- Johannes Tauler)
Akademické stáže
 • 2010: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta (21 dnů, srpen)
 • 2009: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta (říjen - prosinec)
 • 2004-2005: Univerzita Regensburg,vědecký pobyt na katedře nové německé jazykovědy Filozofické fakulty jako stipendistka Nadace Alexandra von Humboldta
 • 2000: Universita Wien, katedra medievistiky (tři pracovní dny)
 • 2000: Universita Regensburg, katedra medievistiky (deset pracovních dnů)
 • 2000: Univerzita Regensburg, katedra slavistiky (pět pracovních dnů)
 • 1998: Univerzita Regensburg, katedra slavistiky (pět pracovních dnů)
 • 1994-1996: Univerzita Regensburg, katedra medievistiky Filozofické fakulty, stipendistka Bavorského ministerstva kultury
Universitní aktivity
 • Komise pro státní zkoušky magisterských studijních porgramů "Německý jazyk a literatura" a "Překladatelství německého jazyka" - předseda
Mimouniversitní aktivity
 • Členka redakční rady časopisu "Germanoslavica" Členka sdružení medievisticky orientovaných studijních programů na univerzitě Regensburg, nazvaném "Forum Mittelalter".
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Cena rektora MU za inspirativní disertační práci a příkladné studijní výsledky v průběhu interní aspirantury
 • 1993: Překladatelská soutěž Jiřího Levého, Praha - první ročník soutěže, třetí cena za překlad Friedricha von Hardenberg - Novalis: Hymnen an die Nacht (Písně noci)
Vybrané publikace
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der Gattungstradition (Three Old Czech Alba (Tagelieder) in the Context of Genre Tradition). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 33, Supplementum, p. 135-146. ISSN 1803-7380. doi:10.5817/BBGN2019-S-10. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik (Rainer Maria Rilke in Translations of the Students of Institut for German Studies). Erste Ausgabe. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 1-135, 135 pp. ISBN 978-80-210-8650-0. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Strast a slast lásky - spojité nádoby. Malá sonda do české a německé renesanční písňové tvorby středu Evropy kolem roku 1460 (Dolor and Happiness in Love - interconnected. Bohemian and German Renaissance Love Songs from the Middle European Region around 1460 in Comparison). In Modráková, Renáta; Klimek, Tomáš. Cesta k rozmanistosti. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. 1. vydání. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. p. 195-202, 8 pp. ISBN 978-80-7050-670-7. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. "Rainer Maria Rilke mladý a přitom dokonalý? Mládí, očekávání,vnímání krásy, láska a její hloubky a hodnoty - několik tezí (Rainer Maria Rilke: A Few Propositions: His Youth, Early Expectations, Love and its Qualities, Perceiving of Beauty.). In Konference MU Ad Translationem. 2016. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie (Tell me Someone what is Love. German and Czech Amorous Lyric in the Middle Ages. A Typology). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 332 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 434. ISBN 978-80-210-7960-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Ženy a děti ve dvorské společnosti. Ditě ve dvorské literatuře. Tři sondy do zobrazení chlapeckého hrdiny v literárních textech středověku. (Pictures of Woman and Childern in Courtly Epic Pieces and Novels in the Dark or "Moyen" Ages). In Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kolektiv. Ženy a děti ve dvorské společnosti. 1. vyd. Praha: Historický Ústav Akademie věd České republiky, 2015. p. 31-37, 7 pp. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 52. ISBN 978-80-7286-236-8. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten (Historic Development of German Language with Selected Literary Texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. ISBN 978-80-210-6898-8. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie and Albrecht GREULE. Transformation des geistlichen Liedes bei den Böhmischen Brüdern (Transformation of Spiritual Songs with the Moravian Brethern). In Seyferth, Sebastian. Umbrüche innerhalb der Schriftlichkeit in profanen und sakralen Übersetzungstexten des Deutschen, Tschechischen und Polnischen vom 15. bis 17. Jahrhundert. 1. vyd. Hildesheim: Olms, 2014. p. 11-28, 18 pp. ISBN 978-3-487-15137-3. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. členka Vědecké komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém ústavu AVČR. : Vědecká komise Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku při Historickém Ústavu AVČR, 2013. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Stručná charakteristika staročeské milostné lyriky ve stovnání s německým minnesangem a s mladší německou milostnou písní (Old Czech love Songs in comparison with Minnesang and other youngher German love lyric poetry). In Interdisciplinární kolloquium Výzkumného centra "Dvory a rezidence ve středověku" Historického ústavu u AVČR. 2013. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Kdo byli minnesangeři (How was Minnesang and Minnesanger). Praha: Český rozhlas, stanice Leonardo, 2013. vzdělávací pořad. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie and Manfred KERN. Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku (Czech and German Courtly Lyric of the late Middle Ages). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 193 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; č. 417. ISBN 978-80-210-6342-6. Digitální knihovna FF MU info
 • STANOVSKÁ, Sylvie and Manfred KERN. Alttschechische Liebeslyrik (des 14. und 15. Jahrhunderts) (Old Czech Courtly (Amorous) Poetry of the 14th -15th century). 1. vyd. Wien: Praesens-Verlag Wien, 2010. 239 pp. slawistische Veröffentlichungen. ISBN 978-3-7069-0404-9. slawistische Veröffentlichungen info
 • STANOVSKÁ, Sylvie and Manfred KERN. Mezinárodní spolupráce: připravované vydání publikace "Alttschechische Liebeslieder des 14. und 15. Jahrhunderts" (Stanovská, Sylvie - Kern, Manfred) (International Co-operation:Edition of the Publication of the Old Czech Mediaeval Love Songs (under preparation) (Stanovská, Sylvie - Kern, Manfred)). : Praesens-Verlag Wien, 2010. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Über den Einfluss des deutschen Minnesangs auf die alttschechische höfische Liebeslieddichtung. Ein Forschungsbericht. (Minnesang and Old Czech Love Songs. Experimental Comparison.). In II. Koeniggraetzer Linquistik und Literaturtage Hradec Králové 2008. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus 2009, 2009. p. 212-220, 8 pp. ISBN 978-80-7435-025-2. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Hle, již v mém srdci vstává den (New Day in my Heart). 1. vyd. Praha: dybbuk, 2009. Poezie, svazek 22. ISBN 978-80-7438-002-0. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zu den Parallelen und den Unterschieden zwischen dem Kapitel I. im Buch I des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg und dem altkirchenslawischen Proglas des Konstantins-Kyrills (Otfrid von Weissenburg: Evangelienharmonie Chapter I Book I and Konstantin-Kyrill: Proglas". Parallel / different Motivs.). In GESUS-Konferenz (Gesellschaft fuer Sprache und Sprachen). 2009. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die alttschechische Liebeslyrik - zwischen Tradition und Innovation. Versuch einer Typologie. (Between Tradition- and Innovation - Medieval Czech and German Lyrical Poetry). Germanoslavica. Zeitschrift fuer germano-slawische Studien., Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2008, vol. 19, No 2, p. 87-98. ISSN 1210-9029. ISSN 1210-9029. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. K milostné alegorii lovu ve vybraných dílech německé pozdně středověké literatury a ve staročeském Tkadlečkovi (Love as Hunting in Czech and German Mediaeval Poetry). Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: MU Brno, 2008, V 11, No 11, p. 5-14. ISSN 0231-7664. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zu einem eigenständigen Untertyp der alttschechischen Liebesklage vor dem Hintergrund der "klassischen" Minneklage und der späteren deutschen Liebesklage (im Druck) (Subtyp of Lamentation - Song in the old Czech Love Lyric in comparison to the German Mediaeval Lamentation - Song and the late German Love Poetry.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada R12, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XXI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 117-128, 12 pp. ISBN 978-80-210-4702-0. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. Jahrhunderts im Verhältnis zum deutschen Minnesang und zur späteren deutschen Liebeslieddichtung. (Old Czech Love Songs in the 14th and 15th Centuries in Relation to German Minnesang and to Late German Love Poetry.). In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Forum Mittelalter Studien, Band 1). 1. vyd. Regensburg: Schnell und Steiner Verlag, 2006. p. 211-222, 12 pp. ISBN 3-7954-1803-8. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Deutsche und tschechische Liebeslieddichtung des Mittelalters. Versuch eines Vergleichs. (Mediaeval German and Czech Love Poetry. Experimental Comparison.). In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum. 2006. ISBN 80-244-1242-X. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Drei alttschechische Tagelieder im Licht der deutschsprachigen Gattungstradition (Three Old Czech Morning Love Songs in the German Tradition of Variety.). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R), Brno: Masarykova univerzita, 2006, R, No 11, p. 115-132. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur alttschechischen Liebeslyrik des 14. und 15. im Verhaeltnis zum deutschen Minnesang und zur spaeteren deutschern Liebeslieddichtung (Old Czech Courtly Poetry, Old German Courtly Poetry: experimantal Comparison). In Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas (Konferenz). 2006. ISBN 3-7954-1803-8. URL info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. "Es strahlt ein Licht aus den Wolken". Zur Figur der Frau in der mittelalterlichen Literatur als Anlass von Begriffs-, Motiv- und Gattungsmischungen. ("The Light Shines from the Clouds". The Role of the Woman in Mediaeval Literature as an Impulse for Different Concepts, Motives and Mixtures of Genres.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, R 8 (2003), roč.LII, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 2003, XVII - R8, No 8, p. 117-130. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Das alttschechische und das deutsche Liebeslied im 14. und 15.Jh. Von dem späten Minnesang zum neuartigen Liebeslied im böhmischen und deutschen Raum (Old Czech and German Love Songs in the 14th and 15th Centuries. From the late Minnesang to the modern love songs on the Czech and German territories.). Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien, Praha, 2003, IX (XIV), No 2, p. 163-178. ISSN 1210-9029. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie and Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Jiří František Slavíček: Quinque talenta, ed. Michaela Horáková (Jiří František Slavíček: Quinque talenta. Editor: Michaela Horáková). In Svatý Jan Nepomucký. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. p. 211-231, 20 pp. Cisterciana Sarensis. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur Text- und Motivgestaltung des 32. Kapitels des "Ackermann aus Böhmen" und des 11. Kapitels des "Tkadlec". Textkritische Bemerkungen zur Blattversetzung im "Ackermann" anhand des "Tkadlec"-Textes. (The Text and Motives of the 32nd Chapter of "Ackermann from Bohemia" and of the 11th Chapter of "Tkadlec". Critical Notes on the Text and Transfer of Pages in "Ackermann" in Comparison with the Tkadlec Texts.). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), ročník XLIX, řada R 5, (Brünner Beiträge zur germanistik und Nordistik), Brno: Masarykova univerzita, 2000, XIV - R5, XIV, p. 87-99. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Vergleichende stilistische Untersuchungen zum "Ackermann aus Böhmen" und "Tkadlec" (Comparison of Stylistic Analyses of "Ackermann from Bohemia" and "Tkadlec"). 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 1999. 133 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis č.321. ISBN 80-210-2062-8. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Moravo, Čechy, radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. (Moravia and Bohemia, Be Happy and Enjoy Yourselves!). První vydání. Praha: Aula, 1998. 231 pp. Litteraria germano-austro-bohemica, vol.I. ISBN 80-901626-9-X. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Zur courtoisen Farbensymbolik in der Literatur des 14.-16. Jahrhunderts im deutsch-tschechischen Kontext. (About the Courtly Symbolism of Colours in Literature of the 14th -16th Centuries in the German-Czech Context.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität) řada R2, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 1997, XI, XI, p. 65-78. ISSN 1211-4979. info
 • JEŘÁBEK, Richard. Počátky národopisu na Moravě. První vydání. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 411 pp. ISBN 80-86156-05-2. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Kůň Schemminc/Šemík v epice pozdního středověku na území Čech (The Horse Schemminc (Šemík) in Epic Poetry of the Late Middle Ages on the Territory of Bohemia). IANUA. Sborník pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků, Praha: Aula, 1996, 1., No 1, p. 40-62. ISSN 1802-128X. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Die Meistersinger in Iglau. (The Choral Singers in Jihlava.). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity (Schriftenreihe der Philosophischen Fakultät der Brünner Universität), řada K 16, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik IX, Brno: Masarykova univerzita, 1994, IX, IX, p. 119-149. ISSN 1211-4979. info
 • STANOVSKÁ, Sylvie. Ke knize Jana Lehára Česká středověká lyrika (Jan Lehárs Book Česká středověká lyrika). Studia comeniana et historica, Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1993, vol. 50, XXIII, p. 100-102. ISSN 1802-128X. info

2012/02/17


Životopis: doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (učo 1567), verze: čeština(1), změněno: 17. 2. 2012 13:34, S. Stanovská