Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Karel Pančocha
Pracoviště
 • Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí institutu, docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: M.Sc. – Aplikovaná behaviorální analýza. Queen's University of Belfast, UK
 • 2014: doc. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Ph.D. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Bc. – Andragogika. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2005: PhDr. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2004: Mgr. – Učitelství anglického jazyka pro střední školy, Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2000: B.A. – Bachelor of Arts in Business Administration. Anglo-American College in Prague. (Anglo-Americká vysoká škola v Praze o.p.s.)
Přehled zaměstnání
 • 2010 – dosud Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU, vedoucí
 • 2015 - 2019 Proděkan pro strategii a internacionalizaci
 • 2011 - 2015 Proděkan pro rozvoj a vnitřní vztahy
 • 2007 – 2010 Katedra speciální pedagogiky, PdF MU, odborný asistent
 • 2006 – dosud Soudní tlumočník jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.4.2006 č.j. Spr 1775/06
 • 2005 Lektor anglického jazyka, Department of English, Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA
Pedagogická činnost
 • Metodologie 1 a 2 pro DSP, Statistika, Jednopřípadové studie v praxi, Koncepty a principy aplikované behaviorální analýzy, Behaviorální přístupy v učení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2023 Developing standards and training for European Behaviour Analysts, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2020-2023 The "A" class: integrating and supporting students with autism in the mainstream classroom, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2020-2022 Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí, TAČR, řešitel
 • 2020-2022 Positive Parenting (P+): an autism parent training to address children problem behaviour and teach them socially important skills, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2017-2019 Inclusive education and social support to tackle inequalities in society, HORIZON2020, řešitel na MU
 • 2016-2019 Family Education Programme for Parents of Disabled Students, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2016-2018 Stand up Against Bullying, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2015-2018 Integration through Education. Innovative Methods of Family Assistantship as a Tool of the Equlization of Opportunities of Families at Risk of Social Exclusion, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2015-2017 Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost, GAČR, člen týmu
 • 2015 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost, GAMU, řešitel
 • 2011-2013 Leonado da Vinci, Towards Inclusive Learning Environments, řešitel
 • 2011 FRVŠ, Sociální patologie u osob s postižením - cyklus přednášek hostujících profesorů, řešitel
 • 2011 Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání, Projekt specifického výzkumu MU, řešitel
 • 2010 Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí, Projekt specifického výzkumu MU, řešitel
 • 2009 Fulbright-Masarykovo stipendium, Substance Abuse and Individuals with Disabilities - Research, Methodology, and Prevention, řešitel
 • 2007 Interní grant PdF MU, Vzdělávání dospělých a poruchy chování u dospělých, řešitel
 • 2006 Interní grant PdF MU, Závislostní chování u znevýhodněných skupin, řešitel
Akademické stáže
 • 2022 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus+)
 • 2018 Montana State University Billings, School of Education and Human Development a Oddělení dětské psychiatrie Billings Clinic, Montana, USA (4 měsíce, výzkumný a studijní pobyt)
 • 2017 University of Northampton, UK (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus+)
 • 2015 Queen's University of Belfast, UK (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus+)
 • 2014 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus)
 • 2010 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus)
 • 2009 Wright State University, School of Medicine, SARDI program, Dayton, Ohio, USA (4 měsíce, Fulbright Scholarship)
 • 2009 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus)
 • 2008 Mid Sweden University, Sweden (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus)
 • 2006 British Library, Institute of Education Library, London, UK (1 týden)
 • 2005 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden, Teacher mobility program, Erasmus)
 • 2005 Sinclair Community College, Department of English, Dayton, Ohio, USA (4 měsíce, lektor)
 • 2003 University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finland (1 týden)
 • 2001 University of Jÿvaskÿla, Jÿvaskÿla, Finsko (4 měsíce, Erasmus/Socrates mobility program)
Univerzitní aktivity
 • 2021 – Člen Akademického senátu MU, Člen ekonomické komise ASMU
 • 2009 – 2011 Předseda Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
 • 2000 - 2011 Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen Association of Applied Behavior Analysis International
 • člen European Association for Behaviour Analysis
 • člen České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy
Vybrané publikace
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. Teaching Behavior Analysis to Pre-service Teachers in their Nonnative Language: Does Method Matter? Journal of behavioral education. New York: SPRINGER, 2022, vol. 31, No 2, p. 423–439. ISSN 1053-0819. doi:10.1007/s10864-020-09409-y. URL info
 • SCHMIDTOVÁ, Jana, Vendula MALANÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ and Karel PANČOCHA. Včasná diagnostika a evidence-based intervence jako klíčové faktory pro pozitivní vývoj u dětí s poruchou autistického spektra (Early diagnosis and evidence-based intervention as key factors for positive development in children with autism spectrum disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně: Galén, 2022, vol. 118, No 2, p. 67-73. ISSN 1212-0383. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ and Tomáš DOSEDĚL. Piloting an E-Learning Applied Behavior Analysis Course for Caregivers of Children with Autism in the Czech Republic. Journal of behavioral education. New York: SPRINGER, 2022, 32 pp. ISSN 1053-0819. doi:10.1007/s10864-022-09493-2. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh, Karel PANČOCHA, Jasmina TROSHANSKA and Teuta Ramadani RASIMI. Examining the perceptions of needs, services and abilities of Czech and North Macedonian caregivers of children with autism and trainers. International Journal of Developmental Disabilities. Velká Británie: Taylor and Francis Ltd., Oxon, 2022, 14 pp. ISSN 2047-3869. doi:10.1080/20473869.2022.2111970. URL info
 • KEENAN, Mickey, Karola DILLENBURGER, Marie‐Hélène KONRAD, Natacha DEBETENCOURT, Rea VUKSAN, Lefki KOUREA, Karel PANČOCHA, Sheri Leigh KINGSDORF, Henriette Juul BRANDTBERG, Nursel OZKAN, Helene ABDELNOUR, Magali DA COSTA‐MERANDA, Steffi SCHULDT, Robert MELLON, Alexandra HERMAN, Alan TENNYSON, Shiri AYVAZO, Paolo MODERATO, Natasha ATTARD, Jacqueline SCHENK, Anna BUDZINSKA, Javier VIRUES‐ORTEGA, Lise ROLL‐PETTERSSON, Dag STRÖMBERG, Silja WIRTH, Charlotte ESCANÉ, Erika GLAUS‐STUESSI, Alla MOSKALETS and Stephen GALLAGHER. Professional Development of Behavior Analysts in Europe: A Snapshot for 21 Countries. Behavior Analysis in Practice. United States: Springer, 2022. ISSN 1998-1929. doi:10.1007/s40617-022-00754-0. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. Evaluating a Consultant-Delivered Behavioral Skills Training and Self-Assessment Checklist Package used in the Czech Republic. Journal of Organizational Behavior Management. Oxon: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, vol. 41, No 1, p. 16-31. ISSN 0160-8061. doi:10.1080/01608061.2020.1808559. URL info
 • PANČOCHA, Karel and Sheri Leigh KINGSDORF. A Review of the Components, Outcomes, and Cultural Responsiveness of the Pyramidal Parent Training Literature. Child & Family Behavior Therapy. Oxon, England: Taylor & Francis, 2021, vol. 43, No 2, p. 55-85. ISSN 0731-7107. doi:10.1080/07317107.2021.1895412. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. Looking at Europe’s recent behavioral telehealth practices for children and families impacted by neurodevelopmental disabilities. International Journal of Developmental Disabilities. Velká Británie: Taylor and Francis Ltd., Oxon, 2021. ISSN 2047-3869. doi:10.1080/20473869.2021.1925403. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. Being the Change That You Want to See: Using Behavior-Analytic Strategies in Preservice Teacher Training to Support Inclusive Learning in the Czech Republic. Behavior and Social Issues. NEW YORK: Springer, 2021, vol. 30, No 1, p. 295-307. ISSN 1064-9506. doi:10.1007/s42822-021-00048-0. URL info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. A survey of the use of applied behaviour analysis for children with autism in the Czech Republic. European Journal of Special Needs Education. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, vol. 35, No 5, p. 722-733. ISSN 0885-6257. doi:10.1080/08856257.2020.1726092. URL info
 • KRSIČKA, Daniel, Karel PANČOCHA and Ivana TRELLOVÁ. Význam edukace rodičů v kazuistice behaviorální intervence problémového chování u tříleté dívky s poruchou autistického spektra (The Importance of Parent Training in a Case Study of Behavioral Intervention of Problem Behavior in a Three-Year-Old Girl with Autism Spectrum Disorder). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, vol. 9, No 1, p. 34-47. ISSN 2585-7363. URL info
 • SYCHRA REUCCI, Tullia and Karel PANČOCHA. Využití aplikované behaviorální analýzy při snižování výskytu chování spojeného s Pika syndromem u dítěte s poruchou autistického spektra (Use of Applied Behavior Analysis for Reduction of Behaviors Associated with PICA Syndrome in a Child with Autism Spectrum Disorder). Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, vol. 9, No 1, p. 56-64. ISSN 2585-7363. Archiv časopisu UNIPO info
 • ATHIENDE, Joseph Omoga, Karel PANČOCHA, Margaret MURUGAMI and Jessina MUTHEE. An analysis of determinants of psycho-educational assessment for learners with learning disabilities in Brno, Czech Republic. Journal of Exceptional People. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, vol. 16, No 1, p. 47-64. ISSN 1805-4978. URL info
 • PANČOCHA, Karel. Role praktického lékaře při komplexní péči o pacienta s poruchou autistického spektra (The role of a general practitioner in a complex care for patients with autism spectrum disorder). In Podzimní on-line kongres Pediatrie pro praxi. 2020. Kongres Pediatrie pro praxi info
 • PANČOCHA, Karel and Sheri Leigh KINGSDORF. Profesní vzdělávání behaviorálních analytiků: využití metody behavioral skills training (Professional Education of Behavior Analysts: Using Behavioral Skills Training Methods). In 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9. Program konference ICOLLE info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. The Impact of an Applied Behavioral Skills Training Workshop Series on the Behavior Analytic Practices of Emerging Practitioners in the Czech Republic. In 10th International Conference - Association for Behavior Analysis International. 2019. Program konference info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh and Karel PANČOCHA. Applied Behavior Analysis in the Czech Republic: Strides Made and Progress Needed. In 10th International Conference - Association for Behavior Analysis International. 2019. Program konference info
 • SLEPIČKOVÁ, Lenka, Karel PANČOCHA and Helena VAĎUROVÁ. Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD (Early Screening of Autism Spectrum Disorders in Pediatrician’s Offices). Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, vol. 20, No 6, p. 330-334. ISSN 1213-0494. Odkaz na časopis info
 • TANNENBERGEROVÁ, Monika, Petr FUČÍK, Karel PANČOCHA and Martin VRUBEL. Evaluation of School Inclusion: Mission (Im)possible. 1st ed. Münster: Waxmann Verlag GmbH, 2018. 161 pp. ISBN 978-3-8309-3771-5. info
 • VOSTRÝ, Michal, Jiří ŠKODA, Karel PANČOCHA, Pavel DOULÍK and Hana KYNŠTOVÁ. Efektivita edukační intervence u osob trpících Alzheimerovou chorobou (Efficacy of educational intervention for people suffering from Alzheimer's disease). 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. 194 pp. ISBN 978-80-7561-117-8. info
 • PANČOCHA, Karel. Teaching complex behaviors with acoustic guidance. Journal of Exceptional People. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, vol. 12, No 1, p. 17-23. ISSN 1805-4978. URL info
 • SHMIDT, Victoria and Karel PANČOCHA. Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. Routledge, 2017, vol. 25, No 3, p. 307-329. ISSN 2573-9638. doi:10.1080/25739638.2017.1400215. URL info
 • MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA and Petr KACHLÍK. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích (Secondary symptoms of disability in international studies). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, vol. 156, No 8, p. 437-444. ISSN 0008-7335. info
 • MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA and Dagmar PŘINOSILOVÁ. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních (Burnout Syndrome among Teaching Staff at Primary Special Schools). Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, vol. 25, No 2, p. 123-134. ISSN 1211-2720. URL info
 • VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL and Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014. Praha: S-Press Publishing, 2014. info
 • SHMIDT, Victoria and Karel PANČOCHA. Pomogajushhie specialisty v zabote o pozhilyh v Chehii: opyt nesistemnogo soprotivlenija neposledovatel'noj politike? (Czech Helping Professionals in Care for Elderly: Non-Systemic Resistance to Inconsistent Policy?). Sociology of power. Moskva: Akademia gosudarstvennogo upravlenia, 2014, vol. 2014, No 3, p. 126-140. ISSN 2074-0492. URL info
 • BELL, Sheena, Maija HIRVONEN, Hasso KUKEMELK, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ and Piret HION. The inclusion of students with special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Socialiniai Tyrimai/Social Research. Vilnius (Lithuania): Faculty of Social Sciences, Siauliai university, 2014, vol. 35, No 2, p. 42-52. ISSN 1392-3110. info
 • VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL and Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením (Removing barriers to public space as a precondition for the safe movement of people with visual impairment). Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, vol. 23, No 3, p. 229-242. ISSN 1211-2720. info
 • PANČOCHA, Karel. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace (Disability as Axiological Category of Social Participation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 219 pp. ISBN 978-80-210-6344-0. info
 • PANČOCHA, Karel and Marie VÍTKOVÁ. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 320 pp. ISBN 978-80-210-6457-7. info
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ and Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením (Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 pp. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • PANČOCHA, Karel and Pavel SOCHOR. Umění jako facilitátor inkluze (Art as Facilitator of Inclusion). Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, Ročník 2, č. 2, p. 31-40. ISSN 1338-6670. info
 • PANČOCHA, Karel. Pre-service Teachers´Attitudes towards Individuals with Disabilities ans Inclusion. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.). Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vydání. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2013. p. 123-129. ISBN 978-3-7815-1944-2. info
 • PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním žáků se SVP na střední škole. Podpora pro pracovníky v odborném školství, kteří chtějí vytvořit inkluzivní prostředí. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013. info
 • PANČOCHA, Karel, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Pinková PAVLÍNA, Sayoud Solárová KATEŘINA, Pavel SOCHOR, Helena VAĎUROVÁ and Martin VRUBEL. Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. (School Inclusion Actors.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 156 pp. ISBN 978-80-210-6688-5. info
 • PANČOCHA, Karel and Lenka SLEPIČKOVÁ. Contextualizing disability within the Czech republic: between invisibility and inclusion (Contextualizing disability within the czech republic: between invisibility and inclusion). In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012. p. 998-1005. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • PANČOCHA, Karel. Participation as an Indicator of Inclusion. In ph publico impulse aus wissenschaft und forschung. schriften der pädagogischen hochschule burgenland. Eisenstadt: PH Burgerland, 2012. p. 71-74. ISBN 978-3-85253-456-5. info
 • FORD, Jo Ann, Judson WORKMAN, Navid MASOUDI, Mary HUBER and Karel PANČOCHA. Accessible Substance Abuse Prevention for All Children. In Hollar, D. Handbook of Children with Special Health Care Needs. New York: Springer, 2012. p. 353-368. Springer Science. ISBN 978-1-4614-2334-8. doi:10.1007/978-1-4614-2335-5_18. info
 • PANČOCHA, Karel. Evaluating Services for Adults with Disabilities through the Concept of Participation. In Pančocha, K., Procházková, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 67-73. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • VAĎUROVÁ, Helena and Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání (Possibilities of Self-assessment of Vocational Colleges in the Area of Inclusive Education). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 556-561. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • VAĎUROVÁ, Helena and Karel PANČOCHA. Teachers’ Self-reported Willingness and Ability to Teach Students with SEN in Inclusive Settings. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 35-55. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • PANČOCHA, Karel. Lidé s postižením (People with Disabilities). In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1st ed. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. p. 32-49. ISBN 978-80-7440-072-8. URL info
 • PANČOCHA, Karel and Pavel NEPUSTIL. „Skryté skupiny“ – základní vymezení ("Hidden Populations" - Introduction). In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1st ed. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. p. 10-15. ISBN 978-80-7440-072-8. URL info
 • PANČOCHA, Karel and Lenka SLEPIČKOVÁ. General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and inclusion. Journal of Exceptional People. Olomouc: Palacký university, Olomouc, 2012, vol. 1, No 2, p. 45-56. ISSN 1805-4978. info
 • PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ, Sheena BELL, Maija HIRVONEN and Inga MUTSO. Embracing the Challenges of Diversity in the Inclusion of Adults with (SEN) Special Educational Needs in Vocational Training; A Comparative Study of the Changing Role of SEN Teachers in the European Context. 2010. info
 • VAĎUROVÁ, Helena and Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. p. 92-128, 36 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. info

2022/10/06


Životopis: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (učo 42604), verze: čeština(1), změněno: 6. 10. 2022 17:39, K. Pančocha