Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Igor Crha, CSc., narozen 6. ledna 1955 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko-porodnická klinika
  Lékařské fakulty
  Masarykovy University
  Obilní trh 11
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • docent, zástupce přednosty pro školství, přednosta Katedry porodní asistence
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980: Lékařská fakulta UJEP, Všeobecné
 • 1984: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1990: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1996: Složení kandidátských zkoušek a obhajoba disertační práce "Význam anticardiolipinu a antihistonu v patologii reprodukce"
 • 2001: Habilitace "Význam kadmia v patologii lidské reprodukce"
 • 2007: Atestace z reprodukční medicíny
Přehled zaměstnání
 • 1980 - 1991: Samostatně pracující lékař gynek. porod. oddělení nemocnice Ivančice
 • 1980 - 1981: Základní vojenská služba u železničního vojska
 • 1991 - 1994: Samostatný vědecký pracovník na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně
 • 1994 - 2001: Odborný asistent na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně
 • 2001 - dosud: docent
Pedagogická činnost
 • docent
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z gynekologie a porodnictví v českém a anglickém jazyce.
 • Školitel postgraduálního doktorantského studia
 • přednášející bakalářského studia
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky v oboru reprodukční medicína od 2009
Vědeckovýzkumná činnost
 • Patologie reprodukce, antioxidantia v reprodukci, ovariální stimulace, onkofertilita.
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 2705 - 2: "Lokální imunologické faktory v tvorbě adhezí" (1995-1996)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4078 - 3: "Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF" (1997-1999)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4079 - 3: "Predikce rizika hluboké žilní trombózy při užívání hormonální kontracepce a v graviditě" (1997-1999)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 3804 - 3: "Prevence komplikací metod asistované reprodukce - využití analýzy dat z národního registru" (1996-1998)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4165 - 3: "Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radikály při in vitro fertilizaci"
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR:"Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí"
 • problematika fertility onkologických pacientů
 • Grant FN Brno: "Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou IVF technikou UZ řízeného transferu embryí"
 • Grant IGA MZCR "Význam homocysteinu v lidské reprodukci"
 • „Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie“ Číslo: GAČR P206/11/0009 Grant FN Brno "Optimalizace kultivace embryí in vitro s přínosem pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGD)" 2014
 • Grant AZV NV18-08-00291 Biomarkery receptivity endometria. Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu. 2018-2021
Akademické stáže
 • 1993: Kurz spermatologie v referenční laboratoři pro andrologii, Brno
 • 1993: Kurz endoskopie a asistované reprodukce, Erlangen
 • 1994: Kurz reprodukční imunologie, Plzeň
 • 1995: Kurz terapie GnRH analogy, Cambridge
 • 1995: Kurz dárcovství gamet, Maastricht
 • 1997: Kurz operační hysteroskopie, Pardubice
 • 1999: Kurz vaginální operativy, Zlín
 • 2001: Kurz detekce xenobiotik, Praha
 • 2007: Kurz Národní registr asistované reprodukce, Praha
 • 2008: Kurz ScienceDirect
 • 2009: Kurz "omics" v asistované reprodukci, Ženeva
 • 2011: Kurz IVF Hammersmith, Queen´s Charlotte and Chelsea Hospital, Londýn, Velká Británie IVF
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu LF MU 1997 - 2003 člen hodnotící komise Studentské vědecké konference
Mimouniversitní aktivity
 • od 1980: Česká gynekologicko - porodnická společnost
 • 1996 - 1999: Akreditační komise Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • od 1999: Etická komise Sekce asistované reprodukce
 • od 1995: Sekce gynekologické endoskopie ČGPS
 • 1996 - 1997: New York Academy of Sciences
 • od 1996: European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • od 2000: vedoucí redaktor časopisu Praktická gynekologie
 • od 2004: člen redakční rady časopisu Praktická gynekologie
 • 2004: člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • 2006-2010: člen Akreditační komise MZČR
 • 2007: člen zkušební komise MZČR pro atestační zkoušky oboru Reprodukční medicína
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997-2003: Člen Akademického senátu Lékařské fakulty
 • Autor oponentských posudků pro IGA MZ ČR - grantové projekty a závěrečné zprávy
 • Autor oponentských posudků kandidátské disertační práce
 • Předsedání a moderování přednáškových bloků na celostátních konferencích
 • Člen organizačního výboru celostátních konferencí
 • Člen redakční rady Praktické gynekologie
 • Člen redakční rady portálu Gynstart pro asistovanou reprodukci uznání ministra zdravotnictví za řešení grantového úkolu
 • uznání za přednášky na konfereních
 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví 2006
 • člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • recenzent časopisu Journal of Assisted Reproduction and Genetics
 • Člen oborové rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně od 2002 - dosud
 • Člen oborové rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od 2006 - 2015
 • Oponent prací časopisů Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Journal of Andrology
Vybrané publikace
 • CRHA, Igor. Fyziologie reprodukce. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a. s., divize Medical Services, 2018. p. 24-52, 32 pp. Medical services. ISBN 978-80-204-4657-2. info
 • CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ and Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. (Ovarian stimulation in breast cancer patients). In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016. info
 • CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA and Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability (Metabolismus Preimplantation embryo metabolomics - perspective marker of viability.). In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Renata KRAJČOVIČOVÁ. Receptivita endometria v asistované reprodukci (Endometrial receptivity in assisted reproduction). In XXI. Bárdošov memoriál. 2013. info
 • SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA and Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET (Thi impact of nutrition on the results of IVF/ET infertility treatment). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, vol. 14, No 2, p. 85-88. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor. Farmakoterapie v reprodukční medicíně (Pharmarmacotherapy in reproductive medicine). Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2010, vol. 6, No 4, p. 173-176. ISSN 1801-2434. info
 • CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA and Michal POHANKA. Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. In 26th Annual Meeting of ESHRE. 2010. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA and Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics. USA: Springer, 2010, vol. 27, No 9, p. 533-538. ISSN 1058-0468. URL info
 • CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ and Michal POHANKA. AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem (Determination of oxidative stress-related damage to human sperm by atomic force microscopy). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2010, vol. 14, No 3, p. 120-122. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ, Robert HUDEČEK and Jiří JARKOVSKÝ. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertility and Sterility. 2009, vol. 91, No 6, p. 2344-2348. ISSN 1556-5653. info
 • CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ and Pavel VENTRUBA. Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů. (Low dose aspirin in IVF/ICSI cycles). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, vol. 13, No 1, p. 30-32. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA and Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica. Brno: LF MU Brno, 2009, vol. 82, No 2, p. 69 - 75. ISSN 1211-3395. info
 • CRHA, Igor, Hana JANEČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA and Eva LOUSOVÁ. Digitální holografická mikroskopie spermií. (Digital holographic microscopy of sperm). In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009. info
 • PŘIBYL, Jan, Petr SKLÁDAL, Igor CRHA and Jana ŽÁKOVÁ. Zobrazení spermií metodou AFM (Atomic Force Microscope) s vysokým rozlišením. (AFM (Atomic Force Microscope) sperm imaging.). In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009. info
 • CRHA, Igor. Endokrinní syndromy (Endocrine syndromes). In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008. p. 77-84. ISBN 978-80-7262-501-7. info
 • CRHA, Igor. Nepravidelnosti menstruačního cyklu (Pathology of menstrual cycle). In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008. p. 85-92, 7 pp. ISBN 978-80-7262-501-7. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin HUSER. Podpora luteální fáze triptorelinem u IVF/ICSI cyklů (Triptorelin lutal phase support in IVF/ICSI cycles). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, 2008/11, No 4, p. 278. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ and Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007. info
 • CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK and Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu (Analysis of impact of ultrasound guidance on embryotransfer). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, 11/2007, No 3, p. 117 - 119. ISSN 1211-6645. info
 • HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL and Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, vol. 56, S1, p. 120-121. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin HUSER. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi (Antibodies against the Chlamydial Heat Schock Protein in Women with Periadnexal adhesions). Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2006, vol. 71, No 2, p. 127-131. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor and Eva JURÁNKOVÁ. Poruchy plodnosti podmíněné endometriózou. (Infertility associated with endometriosis.). Gynekológia pre prax. Bratislava: Solen s.r.o., 2006, roč.4, No 4, p. 203-208. ISSN 1336-3425. URL info
 • WEINBERGER, Vít and Igor CRHA. Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence (Peritoneal healing, adhesions and their preventionPraP). Praktická gynekologie. Praha: Medica Publishing, 2005, vol. 2005, No 1, p. 9-12. ISSN 1211-6645. info
 • POHANKA, Michal, R. HAMPL, L. STÁRKA and Igor CRHA. Hormony v seminální plasmě (Hormones in seminal plasma). Gynekolog. Praha, 2005, vol. 14, No 3, p. 116-123, 6 pp. ISSN 1210-1133. info
 • ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA and Eva LOUSOVÁ. Sperm donation programme at the centre of assisted reproduction in Brno: results from 1995-2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, vol. 78, No 6, p. 323-328. ISSN 1211-3395. info
 • ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA and Igor CRHA. Sources of H2O2 in cryostoraged and then cultured human embryos. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004, vol. 19, suppl.1, p. 138-138. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA and Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého (Posthumous Sperm Procurement - Ethical and Legal Dilemmas). Česká gynekologie. 2004, 69/2004, No 4, p. 335-339. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK and Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, vol. 11, No 2, p. 63-67. ISSN 1210-7778. info
 • CRHA, Igor and Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou - 7 let zkušeností (Sperm Cryopreservation before Cancer Treatment : 7-year Experience). Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, vol. 67, No 6, p. 324-328. ISSN 1210-7832. info
 • KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. p. 19-22. ISBN 963 661 480 6. info
 • CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ and Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, p. 9. ISSN 0268-1161. info
 • HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, J. ŠARMANOVÁ and Z. ŠARMAN. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK (Analysis of Factors with Influence on Assisted Reproduction Outcome Using System for Data Mining SHLUK). Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2001, vol. 66, No 4, p. 270-276. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, vol. 9, No 2, p. 64-68. ISSN 1210-7778. info
 • CRHA, Igor and Petr JANKŮ. Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců. (The influence of life style factors on the birthweight.). Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 2000, vol. 9, No 4, p. 271-276. ISSN 1210-1133. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA and Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. (Final report of Grant IGA 4078 - 3: The influence of xenobiotics on human gamets fertilization and IVF results.). Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000. 230 pp. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ and Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, vol. 70, Supp.No. 1, p. 34-35. ISSN 0020-7292. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA and Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote, 1999. p. 363-367. ISBN 88-323-0509-7. info
 • CRHA, Igor and Pavel VENTRUBA. Anticardiolipin and antihiston levels during the treatment of IVF patients with endometriosis by goserelin. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, vol. 13, No 4, p. 366-368. ISSN 1058-0468. info

2021/09/02


Životopis: doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (učo 644), verze: čeština(1), změněno: 2. 9. 2021 14:26, I. Crha