PEMAC2 Macroeconomics II - seminar

Faculty of Economics and Administration
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lenka Vystavělová (seminar tutor)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Timetable of Seminar Groups
PEMAC2/1: Mon 11:05–12:45 P403, V. Hedija
PEMAC2/2: Mon 16:20–17:55 S308, P. Musil
PEMAC2/3: Mon 12:50–14:30 P403, V. Hedija
PEMAC2/4: Mon 12:50–14:30 P312, P. Musil
PEMAC2/5: Mon 14:35–16:15 P403, P. Musil
PEMAC2/6: Mon 14:35–16:15 S308, V. Hedija
PEMAC2/7: Tue 11:05–12:45 P312, P. Musil
PEMAC2/8: No timetable has been entered into IS. L. Vystavělová
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem zapsání kurzu je úspěšné absolvování předmětu Mikroekonmie I.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 191 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/191, only registered: 0/191, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/191
Course objectives (in Czech)
Kurz cvičení z makroekonomie II doplňuje kurz makroekonomie II. Úvodní část kurzu je zaměřena na problematiku měření makroekonomických veličin a určení determinant rovnovážného výstupu ekonomiky. Pozornost je dále věnována hlubší analýze agregátní nabídky a poptávky, identifikaci příčin inflace a nezaměstnanosti a možným metodám jejich léčení. Závěrečná část kurzu je věnována analýze otevřené ekonomiky, vybraným modelům ekonomického cyklu a ekonomického růstu.Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Kurz studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Syllabus (in Czech)
  • Semináře jsou rozděleny do třinácti výukových bloků a výuka probíhá obsahově podle níže uvedených tématických okruhů. V průběhu semestru studen píše tři kontrolní testy, které prověří jeho znalosti a průběžnou práci v průběhu semestru. Kontrolní testy jsou rozvrženy na 5., 9. a 12. týden výuky a jsou povinné. 1) Problematika měření základních makroekonomických veličin (metody výpočtu HDP,HDP deflátor a index spotřebitelských cen, faktory deformující velikost HDP,výpočty, příklady) 2) Determinace rovnovážného výstupu ekonomiky – jednoduchý keynesiánský model (determinanty rovnovážného výstupu v dvousektorové a třísektorové ekonomice, analýza spotřební funkce – keynesova spotřební funkce, fisherova intertemporální substituce, modiglianiho teorie životního cyklu, permanentní důchod, vztah úspor a investic, výpočty, příklady 3) Současná rovnováha na trhu statků a peněz - model IS-LM (trh statků a služeb a křivka IS, reálné peněžní zůstatky ve vztahu k úrokové míře a důchodu, trh peněz a křivka LM, výpočty, příklady) 4) Prohloubení analýzy agregátní poptávky a agregátní nabídky (přímý a nepřímý vztah mezi poptávaným množstvím a cenovou hladinou, kvantitativní teorie peněz a křivka AD, agregátní nabídka a nedokonalé informace, agregátní nabídka a adaptivní a racionální očekávání, výpočty, příklady) 5) Formy a účinnost fiskální politiky (rozpočtový deficit a vládní dluh, fiskální politika v klasickém a neoklasickém modelu, keynesiánské pojetí fiskální politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na fiskální politiku, výpočty, příklady, první kontrolní test) 6) Formy a účinnost monetární politiky (peněžní multiplikátor Účinnost monetární politiky v klasickém a neoklasickém modelu, keynesiánské pojetí monetární politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na monetární politiku, výpočty, příklady) 7) Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka (faktory ovlivňující nabídku a poptávku po pracovní síle, nerovnováha na trhu práce, konfrontace keynesiánského a neoklasického pohledu na trh práce, přirozená míra nezaměstnanosti, výpočty, příklady) 8) Inflace (druhy inflace, model SP-DG, deflace a dezinflace, náklady inflace, výpočty, příklady) 9) Determinanty výstupu otevřené ekonomiky, platební bilance (determinanty agregátní poptávky v otevřené ekonomice, elastický a neelastický dovoz a vývoz, Mundell-Flemingův model, výpočty, příklady, druhý kontrolní test) 10) Analýza determinant měnového kurzu (teorie parity kupní síly – relativní a absolutní verze, stanovení měnového kurzu na základě nabídky a poptávky po měně dané země, parita úrokových sazeb, platební bilance a vliv na měnový kurz, výpočty, příklady) 11) Ekonomický růst (neoklasický růstový model, zlaté pravidlo akumulace kapitálu, endogenní růstové modely, výpočty, příklady) 12) Hospodářský cyklus(definování jednotlivých fází hospodářského cyklu, příčiny hospodářského cyklu, konjunkturní poruchy a konjunkturní dynamika, výpočty, příklady, třetí kontrolní test) 13) Vybrané problematické okruhy makroekonomie (problém určení potencionálního produktu, jakými prostředky snížit fluktuace a stabilizovat ekonomiku, kolik stojí inflace a kolik její snižování, k jakým důsledkům vede deficit státního rozpočtu)
Literature
  • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL and Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice (Macroeconomics II - Exercise Book). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 pp. ISBN 80-210-3669-9. info
  • MACH, Miloš. Makroekonomie II : Pro inženýrské studium SO. 1. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1995. 2. sv. info
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 5th ed. New York: Worth Publishers, 2003. xxxiv, 548. ISBN 0716752379. info
  • DORNBUSCH, Rudiger and Stanley FISCHER. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: SPN, 1994. 602 s. ISBN 8004255566. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je napsání 3 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 a více procent. Student, který v seminářích neuspěje, bude psát náhradní test z celé látky v posledním týdnu výuky. Podmínkou získání zápočtu je dosažení průměru 60 a více procent z průměru náhradního testu a průměru tří předešlých testů tzn. opravný test + průměr 3 testů)/2 >= 60%.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2008/PEMAC2