MKH_TEDP Master Thesis

Faculty of Economics and Administration
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (lecturer)
Mag. Dr. Eva Born (lecturer)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (lecturer)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (lecturer)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (lecturer)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (lecturer)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jindřich Pokora (lecturer)
Ing. Jana Pokorná, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (lecturer)
Ing. Martina Rešlová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jiří Richter, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (lecturer)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. (lecturer)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. (lecturer)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ing. Jan Žák (lecturer)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Sat 8. 3. 16:20–19:35 P103, Sun 13. 4. 16:20–19:35 P103
Prerequisites (in Czech)
(! NOW ( MKH_DIPR Diploma Thesis )&&(! MKH_DIPR Diploma Thesis ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat manažerský problém a z něj odvodit cíl diplomové práce - navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti - definovat znaky odborné práce - posoudit vhodnost literárních zdrojů - ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvořit teze, resp. oficiální zadání diplomové práce.
Syllabus (in Czech)
  • Je realizována společná povinná výuka studentů pod vedením metodika. Následující výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím diplomové práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání diplomové práce, tedy hlavního výstupu tohoto předmětu.
Literature
    required literature
  • Závěrečná (bakalářská, diplomová, disertační) práce. ESF MU. ESF MU [online]. 2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://econ.muni.cz/manual-studenta/radne-ukonceni-studia/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/
  • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA and Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • COOPER, Donald R. and Pamela S. SCHINDLER. Business research methods. 8th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. xix, 857. ISBN 0072498706. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace a samostatné zpracování zadaných úloh, které vyústí do formulace oficiálního zadání diplomové práce.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce, resp. za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2014/MKH_TEDP