MEB411 Energetická bezpečnost USA

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U42
Předpoklady
! MEBn5011 Energetická bezpečnost USA && ! NOW ( MEBn5011 Energetická bezpečnost USA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již absolvovali kurz MVZ442.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl seznámit studenty s energetickým sektorem USA, jakožto nejvýznamnějším aktérem na globálních trzích se zdroji energie. Významná část kurzu bude věnována ropě, klíčové surovině pro ekonomiku Spojených států a většiny vyspělých zemí světa. Pozornost bude věnována počátkům ropného průmyslu v USA, jeho vývoji a roli na domácí scéně i v zahraniční politice. V kurzu se studenti dále seznámí se situací v ostatních sektorech energetiky a jejich významem pro ekonomiku USA. Důraz bude přitom kladen na aktuální témata, konkrétně tzv. tichou revoluci, respektive nekonvenční zdroje fosilních paliv a otázku změn klimatu. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni definovat aktéry a charakteristické rysy energeticko-bezpečnostní politiky USA a analyzovat její zahraničně-politické důsledky.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu budou studenti schopni porozumět historii a determinantům energetické a ropné politiky USA a tedy kriticky analyzovat současnou situaci Spojených států jakožto jednoho z hlavních aktérů na globálnmí úrovni.
Osnova
  • (1) Organizace kurzu (2) Úvod do problematiky, role ropy v energetice USA (3) Vývoj ropného sektoru do 1. světové války (4) Ropa v zahraniční politice I – Meziválečné období (5) Ropa v zahraniční politice II – období studené války (6) Ropa v zahraniční politice III – období po konci studené války Průběžný test (7) Ropa v zahraniční politice USA – partneři a dodavatelé (8) Uhlí a jádro (9) Obnovitelné zdroje energie a klimatická politika (10) Plynárenský sektor (11) Současné trendy I. (12) Současné trendy II.
Literatura
  • GERI, Laurance R. a David E. MCNABB. Energy policy in the U.S. : politics, challenges, and prospects for change. Boca Raton: CRC Press, 2011. xxxvii, 29. ISBN 9781439841891. info
  • STOKES, Doug a Sam RAPHAEL. Global energy security and American hegemony. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010. 280 p. ISBN 9780801894978. info
  • United States foreign oil policy since World War I : for profit and security. Edited by Stephen J. Randall. 2nd ed. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2005. x, 416. ISBN 9780773529236. info
  • VIETOR, Richard H. K. Energy policy in America since 1945 : a study of business government relations. New York: Cambridge University Press, 1984. xvii, 363. ISBN 0521266580. info
Výukové metody
Přednášky, semináře zahrnující vypracování psané přípravy (position paper) na každý seminář, průběžný test, závěrečná zkouška, četba rozšiřující a prohlubující znalosti studentů získané prostřednictvím přednášek.
Metody hodnocení
Průběžný test, seminární přípravy, závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/MEB411