BSS105 International security politics

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
1/1. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ivona Tolarová
Timetable
Mon 10:00–11:40 P21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
International security policy (security policy of the powers; international security organizations and regimes).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení a struktura mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Problémy soudobé mezinárodní bezpečnostní politiky 4. Bezpečnostní politika významných států 5. OSN a přidružené mezinárodní organizace 6. Další globální mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 7. NATO a přidružené organizace 8. EU; ZEU 9. OBSE; Rada Evropy 10. Evropské subregionalní organizace a režimy 11. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Asii, Africe, Americe, Oceánii a v Antarktidě 12. Bezpečnostní politika významných transnacionálních nevládních aktérů 13. Písemné přezkoušení
Literature
  • Informace o literatuře jsou ve složce studijní materiály.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: Prezentace a její odevzdání formou odborného textu (cca 8 normostran): 20 bodů (1 prezentace bude zpracována pracovní skupinou zpravidla 3 studentů (dle aktuálního počtu zapsaných studentů). Témata prezentací jsou zadána na počátku semestru. Plnění domácích úkolů a aktivní účast na seminářích 20 bodů. Písemné přezkoušení (pokrývá zadanou literaturu a odpřednášenou látku, včetně referátů): 20 bodů. Hodnoceni: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a mene: F Plagiátorství je nepřípustné. Bližší informace viz složka studijní materiály BSS 103 v IS MU.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/BSS105