BSS105 International security politics

Faculty of Social Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Libor Frank, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Timetable
Mon 10:00–11:40 P22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
International security policy (security policy of powers; international security organizations and regimes, non-governmental actors).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do studia mezinárodní bezpečnostní politiky 2. Vymezení a struktura mezinárodní bezpečnostní politiky 3. Problémy soudobé mezinárodní politiky 4. Bezpečnostní politika významných států 5. OSN a přidružené mezinárodní organizace 6. Další globální mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy 7. NATO a přidružené organizace 8. EU a ZEU 9. OBSE a Rada Evropy 10. Evropské subregionální organizace a režimy 11. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Asii, Oceánii 12. Mezinárodní bezpečnostní organizace a režimy v Africe a Americe a v Antarktidě 13. Bezpečnostní politika významných transnacionálních nevládních aktérů 14. Závěrečné písmené přezkoušení
Literature
  • Informace o literatuře jsou ve složce studijní materiály.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zkouškou. V rámci kursu je po splnění příslušných úkolů možné získat maximálně 60 bodů, pro absolvování kursu je třeba minimálně 36 bodů. Ohodnocení jednotlivých úkolů je následující: 10 bodů: prezentace na semináři (1 prezentace v power pointové podobě bude zpracována pracovní skupinou zpravidla 3-4 studentů/studentek; témata prezentací jsou zadána na počátku semestru, prezentaci je třeba den před jejím přednesením vložit do příslušné složky v IS MU). 15 bodů: seminární práce (zpracovává ji jeden student a týká se vybraného problému z části prezentace, kterou připravoval. Rozsah je cca 10 normostran, tj. 18 000 znaků, práce musí obsahovat seznam literatury a citace dle normy, termín odevzdání 17. 12. 2007 do příslušné složky v IS MU). Plagiátorství je nepřípustné. 5 bodů. Průběžné písemné přezkoušení (v seminářích od 8. 10. do 3. 12 bude vždy na konci semináře vypsán termín pro průběžné písemné přezkoušení; sestává ze dvou testových a jedné otevřené otázky; bude pokrývat látku probranou od počátku semestru do předchozího semináře/ student/studentka si vybere, ve kterém termínu hodlá průběžné přezkoušení psát a oznámí to na předchozím semináři; průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat). 30 bodů: Závěrečné písemné přezkoušení (pokrývá zadanou literaturu a odpřednášenou látku, včetně prezentací a seminárních diskusí za celou dobu semestru, budou vysány termíny dle studijního řádu MU, včetně opravných): Hodnocení: 56-60 bodu: A 51-55 bodu: B 46-50 bodu: C 41-45 bodu: D 36-40 bodu: E 35 a méně: F..
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2007/BSS105