SOC106 Methodology of Social Sciences

Faculty of Social Studies
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (lecturer)
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Veronika Šenkýřová, DiS.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurs je úvodem do sociálně vědního výzkumu. Má za úkol seznámit studenty se základy vědecké práce. Dát jim informaci o povaze vědeckého zkoumání, o jeho postupech a zákonitostech a o postupech zkoumání sociálního světa. Upozorní je na konsekvence plynoucí z metodologické i věcné multiparadigmatičnosti sociálních věd obecně a sociologie zvlášť. Seznámí je s některými vybranými metodologickými problémy sociálních věd a s jejich základními výzkumnými strategiemi. Uvede je do základů výzkumu: do problematiky jazyka proměnných a do problémů měření v sociálních vědách. Naučí je sestavit projekt takovéhoto výzkumu, což zahrnuje zejména získání schopnosti správně formulovat výzkumné problémy a výzkumné otázky, operacionalizovat je pomocí empiricky pozorovatelných ukazatelů, zvolit a vytvořit adekvátní nástroje sběru relevantních informací (dat), které umožní formulované výzkumné otázky zodpovědět (dotazník, schéma rozhovoru a pozorování atd.) a vybrat odpovídající výzkumnou populaci a provést z ní výběr.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Co je věda a jakou má strukturu vědecký přístup. Čím se liší sociální vědy od věd přírodních. Co poznávají sociální vědy a jak ovlivňuje jejich poznání povaha sociálních systémů i vztah vědce k nim. Spor o povahu sociálních jevů.
 • 2. Věda jako kumulace nebo sled vědeckých revolucí? Co jsou to paradigma a normální věda. Jak se promítá multiparadigmatická povaha sociálních věd do jejich přístupu k realitě.
 • 3. Model empirické vědy. Typy výzkumu a struktura postupu v empirických sociálních vědách. Jak se promítá paradigmatická povaha sociálních věd do jejich metodologie.
 • 4. Jak vniká návrh a projekt empirického výzkumu. Od problému k tématu a k výzkumné otázce.
 • 5. Pravidla a metody vědeckého myšlení, Úloha a povaha výzkumných hypotéz a pravidla jejich ověřování.
 • 6. Základní výzkumné strategie.
 • 8. Jazyk sociálních věd. jazyk kvantitativního empirického výzkumu v sociálních vědách.
 • 9. Od teorie k realitě. Klíčové místo operacionalizace v deduktivním schématu kvantitativního výzkumu. Problém indikátorů sociálních jěvů.
 • 10. Měření v sociálních vědách
 • 11. Výzkumná jednotka a soubor. Výběrová šetření.
 • 12. Vztahy mezi proměnnými v kvantitativním výzkumu.
 • Jak vypracovat předběžný projekt výzkumu.
Assessment methods (in Czech)
Cílem kursu je dát posluchačům základní orientaci v postupech genero-vání a ověřování vědeckých poznatků (a v problémech, které je doprovázejí) a seznámit je s některými pravidly, jimiž se v normální vědě tyto postupy řídí. Naučit je napsat výzkumný projekt a naučit zacházet s prameny. Kurs je založen jako výklad vybraných metodologických textů a orientace v problémech a předpokládá zvládnutí poznatků v rozsahu povinné literatury. Posluchači mají vedle běžně dostupných knih k dispozici čítanku z vybraných textů, na kterou se odvolávám v obsahu kursu. Úspěšné absolvování kursu Základy metodologie sociálně vědního výzkumu je podmínkou pro zápis do všech specializovaných přednášek a seminářů rozvíjející znalost metodologie a technik sběru dat v rámci jednotlivých sociálních věd.
Organizace kursu: Kurs je semestrový, týdně 2 hodiny přednášky. V kreditním systému je povinně zapisován (kredity A). Kurs je zakončen písemnou zkouškou. Podmínky: Pro účast u zkoušky se požaduje:
a) Návrh výzkumného tématu zúžený na výzkumný problém s formulací 3-5 základních výzkumných otázek (požadavek odevzdání v předepsaném termínu).
b) Návrh výzkumné strategie a techniky sběru dat pro ověření základních výzkumných otázek a pokus o operacionalizaci základního konceptu za jehož pomoci je výzkumná otázka vymezena (požadavek ode-vzdání v předepsaném termínu).
c) Absolvování průběžného testu se ziskem alespoň 50% bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 3 původní kredity.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2000/SOC106