PSY117 Statistical Analysis in Psychology

Faculty of Social Studies
Spring 2002
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Prerequisites
PSY112 Research methods in psychology
Basic knowledge of quantitative methodology is expected.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se postupně seznámí s metodami a základními postupy statistické analýzy, naučí se používat statistický software SPSS. Získají znalosti potřebné pro popis, analýzu a interpretaci výsledků kvantitativního výzkumu. Tyto znalosti by měli umět využít při analýze dat bakalářských a diplomových prací. Důraz je rovněž kladen na zvládnutí schopnosti číst a porozumět metodám a výsledkům statistické analýzy ve výzkumných zprávách publikovaných v odborném tisku.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod: podstata statistiky, úloha statistiky v psychologickém výzkumu, popisná a inferenční statistika, diskrétní a spojité proměnné, úroveň měření 2. Popisná statistika: základní pojmy, četnostní tabulky, grafická zobrazení, bivariační tabulky, míry centrální tendence 3. Popisná statistika: míry rozptýlení, normální rozdělení 4. Inferenční statistika, odhady parametrů: úvod do inferenční statistiky, výběrové soubory, metody získávání reprezentativních vzorků, bodové a intervalové odhady parametrů, požadovaný rozsah výběru 5. Testování hypotéz: princip, formulace hypotéz, pětistupňový model testování hypotéz, chyby I. a II. druhu, jednovýběrové testy hypotéz o průměru a podílu 6. Testování hypotéz: dvouvýběrové testy hypotéz o průměru a podílu 7. Testování hypotéz: analýza rozptylu 8. Testování hypotéz: neparametrické pořadové testy, test Chí kvadrát 9. Vztahy mezi proměnnými: základní pojmy, vztahy mezi proměnnými na nominální a ordinální úrovni měření - míry asociace založené na Chí kvadrátu, PRE míry, Spearmanův koeficient pořadové korelace 10. Vztahy mezi proměnnými, korelační a regresní analýza: vztahy mezi proměnnými na intervalové a poměrové úrovni, grafické zobrazení, Pearsonův koeficient korelace, jednoduchá lineární regresní analýza 11. Multivariační techniky: bivariační tabulky - kontrola pro další faktor; parciální korelace, mnohonásobná lineární regrese 12. Multivariační techniky: nástin dalších technik (path analýza, faktorová analýza, shluková analýza)
Literature
  • HEALEY, Joseph F. Statistics: A Tool for Social Research. 3. vyd. Belmont, California: Wadsworth, Inc., 1993. 555 pp. ISBN 0-534-17742-5. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 stran. ISBN 8071841412. info
  • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika : Knaurs Buch der modernen Statistik (Orig.). Translated by J. Císař, Edited by Ragnar Frisch. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 351 s. info
  • GREGOR, Miroslav, Svatomíra PŘADKOVÁ and Daniela SPĚŠNÁ. Statistika pro sociology. 2. nepřeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 141 s. ISBN 8021005602. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka se sestává z přednášek a cvičení. Pro cvičení jsou studenti rozděleni na dvě skupiny, výuka probíhá v počítačové učebně. Zkouška sestává z praktické části - vyřešení zadaných příkladů a ústní části - interpretace výsledků, příp. vysvětlení statistických pojmů apod.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Cvičení je děleno na dvě skupiny.
Credit evaluation note: 1 původní kredit.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2002/PSY117